Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Lesnícka bioklimatológia

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
193 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2339
Posledná úprava
19.10.2016
Zobrazené
2 395 x
Autor:
adria202
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Lesy Slovenska sa rozprestierajú na viac ako 40 % rozlohy Slovenskej republiky. Patríme medzi najlesnatejšie krajiny na svete a naše lesy medzi najkrajšie v Európe. Lesné hospodárstvo plní okrem produkčnej funkcie aj významnú úlohu, ktorá sa týka verejnoprospešných funkcií, ku ktorým patrí aj klimatická a vodohospodárska funkcia. Ich dôležitosť vystupuje do popredia najmä v ostatných rokoch, kedy vplyvom väčšieho množstva tepelnej energie skleníkového efektu vznikajú najmä extrémy v teplotách a deficit zrážok, čoho dôsledkom sú napr. dlho trvajúce suché obdobia. Vplyvom búrok a prívalových dažďov s vysokým úhrnom zrážok, naopak, dochádza k povodňovým a kulminačným prietokom.

Pestovanie lesov, obnova a ich výchova, ale aj ťažba dreva sa riadia lesnými hospodárskymi plánmi. Cieľom hospodárenia v lesoch je zabezpečenie prác tak, aby sa zachovala produkčná a regeneračná schopnosť lesov a tiež plnenie ich verejnoprospešných funkcií. Významnou mierou sa na týchto úlohách zúčastňuje aj lesnícky bioklimatologický výskum. Bioklimatológia má v lesnom hospodárstve nezastupitelné miesto a často vstupuje až do rozhodovacích procesov lesníckej praxe.

Kľúčové slová:

bioklimatológia

lesy Slovenska

ťažba dreva

zrážky

atmosféra

biocenóza

klíma

fenológiaObsah:
 • Predhovor
  1. Základné pojmy
  2. Vývoj meteorológie a lesníckej bioklimatológie
  3. Atmosféra a vzduch
  4. Meteorologické prvky a rastlinstvo
  5. Prúdenie vzduchu v atmosfére
  6. Klíma a biocenóza
  7. Typy klímy
  8. Klasifikácia klímy na zemi
  9. Klíma SR
  10. Fenológia
  11. Klimatické zmeny
  12. Klíma lesa
  Literatúra

Zdroje:
 • BAUMGARTNER, A.: Verschienedener Schneehaushalt von Fichten - und Buchenbeständen. Alldem. Forstzeitschrift, 11, 1956, 10.
 • BERG, L.S.: Osnovi klimatologii. Učpedgi, Leningrad, 1938.
 • BUBLINEC, E.: Vplyv borovicových porastov na okamžitú vlhkosť pôdy v klimaticky odlišných rokoch. Vodohospodársky časopis, 19, č. 6.
 • ČERMÁK, J., KUČERA, J.: Transpiration of Mature Stand of Spruce (Picea abies (L.), Karst.) as estimated by the Tree - Trunk Heat - Balance Method. In: Forest Hydrology and Watershed Management. Proceedingsof the Vancouver symposium, August 1987. IAHS 1987, Publ. no. 167, s. 311 - 317.
 • ČERVENÝ, J. A KOL.: Podnebí a vodní režim ČSSR. SZN, Praha, 1984, 414 s.
 • ČABOUN, V. A KOL.: Ekologický a ekofyziologický výskum v lesných ekosystémoch VDO Poľana - Hukavský grúň. Čiastkový výskumný projekt, LVÚ, Zvolen, 1993, 196 s.
 • ĎURSKÝ, J.: Dôsledky očakávaných zmien klímy na lesné hospodárstvo Slovenska.
 • Expertízna správa pre NKP SR. TU vo Zvolene, 1994, 15 s.
 • FEDOTOV, V., S.: Vodoreguľuščaja effektivnosť lesnych polos v Moldavii. In: Sbornik „Naučnyje osnovy zaščitnogo lesorazvedenija i jego effektivnosť. Moskva, Zzd. AN SSSR, 1970, s. 97 - 101.
 • GEIGER, R.: Das Klima der Bodennahen Luftschicht. Braunschweing, F. Vieveg und Sohn, 1961, 646 s.
 • CHROMOV, S. P.: Meteorológia a klimatológia. Vyd. SAV, Bratislava, 1968, 453 s.
 • INTRIBUS, R.: Mikroklimatické pomery na lesných, pastevných a poľnohospodárskych
 • pôdach v oblasti Pohorelá a Radvaň. Vedecké práce VÚLH v B. Štiavnici 2, PČSAPV, SAV, Bratislava, 1961.
 • INTRIBUS, R.: Lesnícka meteorológia a klimatológia (vysokoškolský učebný text). VŠLD,
 • Zvolen, 1963, 165 s.
 • INTRIBUS, R.: Klíma v lesnom hospodárstve. SVPL, Bratislava, 1964, 182 s.
 • ...
 • KANTOR, P.:Vodní režim smrkových a bukových lesů. Zprávy lesnického výzkumu, 31, 1986, č. 2, s. 17 - 23.
 • KOLEKTÍV: Klimatické zmeny a lesy Slovenska. NKP 5/96, MŽP, SHMÚ, Bratislava, 1996, 96 s.
 • KONČEK, M.: Index zavlaženia. Meteorologické zprávy, 8, č. 4, 1955, s. 96 - 99.
 • KREČMER, V.: Mikroklimatický a vodní režim borových kotlíků. Práce výzkumních ústavů
 • lesnických ČSSR, zv. 19, 1960, s. 7 - 206.
 • KREČMER, V.: Proudění vzduchu na lesní mýtině. Meteorologické zprávy, 14, č. 6, 1961, s. 144 - 147.
 • KREČMER, V.: Lesnická meteorologie a klimatologie. In: Praktická rukověť lesnická 1, SZN, Praha, 1962, s. 13 - 34.,
 • KREČMER, V.: Vodohospodářské vlivy lesů. Studijní informace, ÚVTI, Praha, 1969.
 • ...
 • TOMLAIN, J., HRVOĽ, J.: Modelový výpočet evapotranspirácie z lesnej cenózy na území Slovenska. Zb. Atmosferická depozícia a ekofyziologické procesy v ekosystémoch. TU vo Zvolene, 1998, s. 229 - 234.
 • TUŽINSKÝ, L.: Vplyv intenzity ťažbového zásahu na zložky vodnej bilancie v smrekovom ekosystéme. Lesnícky časopis, 41, č. 4, 1995, s. 231 - 241.
 • TUŽINSKÝ, L.: Vplyv ťažbového zásahu na klimatické a hydrologické pomery smrekového porastu. Lesnícky časopis, 34, č. 4, 1988, s. 311 - 324.
 • TUŽINSKÝ, L., ZACHAR, D.: Bioklimatické a mokroklimatické podmienky vybraných lesných ekosystémov Plešiveckej planiny. ČZS, VÚLH Zvolen, 1983, 47 s.
 • ZACHAR, D.: Krycie poľné kultúry a ich použitie pri zakladaní lesných porastov. Vyd. SAV, Bratislava, 1956, 130 s.
 • ZACHAR, D.: Bioprodukčný radiačný (solárny) potenciál lesa. Zb. Funkcia žiarenia v biosfére. SBS SAV, Bratislava, 1987, s. 58 - 65.
 • ZACHAR, D., ČABOUN, V., TUŽINSKÝ, L.: Využitie funkčného potenciálu lesa v krajine. ZS VÚLH, Zvolen, 1985, 141 s.
 • ZELENÝ, V.: Intercepce a horizontální srážky v Beskydech. Meteorologické zprávy, 6, 1967, s. 154 - 157.
 • ZVEREV, A. S.: Synoptická meteorológia. ALFA, vyd. technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, SNTL, Praha, 1986, 707 s.