Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Formálna úprava diplomovej práce (návod ako napísať diplomovú prácu)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24016
Posledná úprava
12.03.2011
Zobrazené
3 978 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca

Podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. § 53 ods. 1 „Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.“
Diplomovou prácou sa overuje zvládnutie teórie a odbornej terminológie, aplikácia základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Preukazuje ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie.

Odporúčaný postup pri písaní práce
1. Voľba témy – zvážiť vzťah k téme, jej náročnosť, dostupnosť informácií.
2. Prieskum a hľadanie informácií, prameňov, rešerš.
3. Štúdium materiálov, výpisky.
4. Osnova práce.
5. Vlastné spracovanie témy – vlastný text.
6. Kompletizácia – tabuľky, grafy, obrázky, prílohy, bibliografia.
7. Konečná verzia práce.
8. Korektúry, jazyková úprava, zviazanie práce.
9. Odovzdanie práce.
Ak práca má prieskumnú časť, pred realizáciou samotného prieskumu je potrebné si stanoviť:
- cieľ, hypotézy, a úlohy,
- organizačné záležitosti prieskumu,
- realizácia prieskumu, metodológia a technická realizácia prieskumu,
- popis prieskumnej vzorky,
- spracovanie výsledkov prieskumu,
- interpretácia výsledkov prieskumu,
- diskusia a odporúčania pre prax.

Kľúčové slová:

formálne úpravy

diplomová práca