Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Vývoj demokracie od histórie po súčasnosť

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47760
Posledná úprava
13.05.2020
Zobrazené
198 x
Autor:
aducha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Pojem a princíp demokracie
Kulašík považuje pojem demokracie za „ťažko definovateľný a nevďačný“. Konštatuje tak na základe toho, že v rôznych častiach sveta nadobudla demokracia rôzne podoby a prispôsobila sa širokému spektru ideologických a politických požiadaviek. Etymologický pôvod slova je podľa Encyklopedického slovníka2 z gréc. demos - ľud, kratein - vládnuť alebo kratos - vládnutie, znamená doslova vládu ľudu. Ide o pôvodne starogrécke označenie politického zriadenia mestských štátov (polis) predovšetkým v Aténach v období 6. - 4. storočia p.n.l. Vláda ľudu v tomto ponímaní by mohla znamenať, že občania sa zúčastňujú procesu vládnutia buď priamo - priama demokracia, alebo nepriamo - prostredníctvom volených zástupcov (zastupiteľská demokracia). Ideálom demokracie je vláda pre ľud - cieľom vlády je zaistenie všeobecného blaha pre všetkých členov spoločnosti.

Kľúčové slová:

demokracia

polis

Rím

Atény

demokratické princípyObsah:
 • 10 stranová práca zameraná na vývin demokracie od staroveka, základné princípy demokracie v súčasnosti.
  1 Pojem a princíp demokracie
  2 Demokracia v Aténach
  3 Demokracia v Ríme
  4 Druhy a stupne demokracie v súčasných spoločnostiach
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Zdroje:
 • 1. ALEXY, R. Pojem a platnosť práva. Bratislava: Kalligram, 2009. 171s. ISBN 9788081010620
 • 2. BAHNÍK, V. a kol. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974. 717s. ISBN 25-119-74
 • 3. DELOUCHE, F.DějinyEvropy. 1.vyd., Praha: Argo, 2001. 384s., ISBN 80-7203-
 • 317-4
 • 4. DOLNÝ, B. Možnosti uplatnenia prvkov deliberatívnej demokracie v parlamente. Bratislava: Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-223-3036-7
 • 5. HLOUŠEK, V. - KOPEČEK, L. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínkynepřátelé a perspektivy demokracie.Brno: Masarykova univerzita, 2005. 201s. ISBN 978-80-210-4249-0
 • 6. HULÍNKOVÁ, M. 2007. Perikles a demokracia. [online]. Bratislava: Redakcia Historická revue, 2007. 2007. [cit. 2014.06.02]. Dostupné na internete: .
 • 7. KALLISTOV, D. P. - UTČENKO, S. L. Staroveký Rím. Bratislava: SPN, 1955. 335s.
 • 8. KOLEKTÍV AUTOROV.Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973. ISBN 0 691 02417
 • 9. KOLEKTÍV AUTOROV. Kniha o vládnutí.Bratislava: FortunaPrint, 2005. 320s. ISBN 8089144489
 • 10. KULAŠÍK, P. Politológia.(druhé prepracované a rozšírené vydanie). Hlohovec: Efekt Copy, 2007. 321s. ISBN 978-80-969820-8-0
 • 11. KRESÁK, P. a kol. Občan a demokracia. Bratislava : Nadácia občan a demokracia, 1997. 316s. ISBN: 80-967169-7-2
 • 12. LOCKE, J. Dve pojednania o vláde. Praha: Nakladatelství Československé akademievěd, 1965. 257s. ISBN 21-066-65
 • 13. LÖWE, G - STOLL, H.A. Antika ABC. Praha : Orbis, 1973.309s. ISBN 11-111-73
 • 14. OLEJNÍK, M. Vybrané kapitoly z dejín Grécka a Ríma. Vysokoškolský učebný text. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. 125s. ISBN 978-80-8152-083-9
 • 15. OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2010. 323s. 978-80-89122-59-2
 • 16. PAULIČKA, I. Všeobecný encyklopedický slovník. Praha : Ottovonakladatelství, 2005. ISBN 80-7181-768-6
 • 17. PLICHTOVÁ, J. 2010. Občianska deliberatívna demokracia a podpora jej cieľov na Slovensku. [online]. Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2010. 2010. [cit. 2014.06.05]. Dostupné na internete: .
 • 18. PROROK, V. - LISA, A. Politologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš. Čeněk, s.r.o. 2009, s. 223. ISBN 978-80-7380-141-0
 • 19. SORA, S. Tajné spolky americkej elity. Od rádu templárskych rytierov k spolku Lebka a kosti. Bratislava: Remedium, 2006. 366s. ISBN 8089230113
 • 20. STÖRIG, H. J. Malé dějinyfilosofie. Praha: Karmelitánskénakladatelství, 2007. 651s. ISBN 978-80-7195-206-0
 • 21. SCHUMPETER, J. A. Capitalism, socialism and democracy. Stockholm: StockholmUniversity, 2003. 437s. ISBN 0-203-26611-0
 • 22. THUKYDIDESDějinyPeloponnézskéválky. Praha: Odeon. 595s. ISBN 01-042-77
 • 23. VALACHOVIČ, P. Stručné dejiny starovekého Grécka. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. 155s. 978-80-7165-886-3
 • 24. VELASCO, J. C. 2004. Ústavné vlastenectvo a republikanizmus. [online]. Bratislava: Filozofia, 2004. 2004. [cit. 2014.06.05]. Dostupné na internete: .