Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Východiská školskej integrácie žiakov s poruchami učenia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6761
Posledná úprava
11.08.2018
Zobrazené
3 103 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom príspevku je rozdiskutovať niekoľko kľúčových myšlienok vzťahujúcich sa na integráciu výnimočných žiakov do škôl bežného typu. Školská integrácia na Slovensku prekonala viacero zmien. Autori zdôrazňujú nevyhnutnosť profesionálnych postojov učiteľov k žiakom so špeciálnymi edukačnými potrebami. Prezentované sú i ďalšie podmienky a aspekty školskej integrácie. Hlavná pozornosť je sústredená na komplexnosť v príprave bežných škôl na integratívne vyučovanie.

Kľúčové slová:

školská integrácia

príprava učiteľov

špeciálna pedagogika

vyučovanie

pozornosť

fyzická integrácia

sociálna integráciaObsah:
 • Anotácia
  Kľúčové slová
  Úvod
  Teoreticko - praktické východiská integrácie
  Vymedzenie integrácie
  Dimenzie integrácie
  Formy integrácie
  INtegratívna pedagogika, jej stránky a obsah
  Kategórie integrácie
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Bajo, I., Vašek, Š.: Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 1994.
 • Baláž, B., Antušeková, A.: Systém integrácie detí vyžadujúcich osobitnú starostlivosť medzi zdravé deti, pomocou stavebných, technických, prevádzkových a pedagogických opatrení, In: Materiál MŠ SR/1994
 • Čálek,O.: Integrovaná edukace „zdravotně znevýhodnených. In: Proměny vzdělávaní. v medzinárním kontexte. Praha: 1992.
 • Dvorecká,J. (sprac.): Výchova a vzdelávanie postihnutých detí a mládeže v zahraničí. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 1992.
 • Heward,W.L. - Orlansky,M.D.: Exceptional Children. Ohio: Merrill Publishing Company, 1980. ISBN 0-675-20890-4
 • Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. Bratislava: Humanitas 1998. ISBN 80-968053-1-2
 • Ivančíková,J.: Diferencovaná trieda a diferencované hodnotenie podľa úrovne schopností a pripravenosti žiakov. In: Petlák,E. - Juszczyk,S. a kol.: Diferenciácia vyučovania v súvislostiach. Nitra: PF UKF, 2004, s.67, ISBN 80-8050-743-0.
 • Jesenský,J.: Příspěvek k rozvoji teorie integrace zdravotně postižených. In: Speciální pedagogika, roč.6, 1996, č.2.
 • Komora,J.: Využívanie diferencovaného vyučovania ako jednej z možností zefektívňovania vyučovacieho procesu. In: Petlák,E. - Juszczyk,S. a kol.: Diferenciácia vyučovania v súvislostiach. Nitra: PF UKF, 2004, s.109, ISBN 80-8050-743-0.
 • Lechta,V. a kol.: Nové cesty k postihnutým ľuďom. Bratislava: LIEČREH GÚTH, 1997. ISBN 80-967 383-7-2
 • Mendelová,E.: Študenti so špeciálnymi potrebami. In: Učiteľské noviny, roč.46, 1997, č.5
 • Mertin, V: Individualní vzdělavací program. l. vydanie Praha: Portál 1995.
 • Monatová, L.: Problémy speciální pedagogiky. Brno: FF UJEP, 1986.
 • Németh,O. - Šimko,M.: Niekoľko poznámok k integrácii postihnutých detí. In: Učiteľské
 • noviny, roč.XLI, 1991, č. 37.
 • Seidler, P.: Pripravenosť učiteľov na integráciu handicapovaných žiakov. In: Nitra, Zborník Medacta 93.
 • Vašek,Š.: Špeciálna pedagogika. Bratislava: Sapientia,1996. ISBN 80-967180-3-7
 • Vašek,Š. a kol.: Špeciálna pedagogika. Terminologický a výkladový slovník, Bratislava: SPN, 1994.
 • Zelina,M.: Výchova v procese zmien. In: Lechta,V. a kol.: Nové cesty k postihnutým ľuďom. Liečreh Gúth, Bratislava: 1997, s. 40).
 • Zelinková,O.: Poňatie žiaka z hľadiska školskej integrácie. In: Efeta, roč.3, 1993, č. 2.
 • Žovinec,E.: Vplyv prostredia na prognózu integrovaného žiaka, In: Zborník Diagnostika a profil detí s mentálnym postihnutím, ŠVPU a ĽMD, PPP Hlohovec, 2003.
 • Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí a mládeže. Materiál na rokovanie vlády. Bratislava: MŠaVSR 1993.