Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Tuzemský platobný styk - účty

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6593
Posledná úprava
08.08.2018
Zobrazené
1 416 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tuzemský platobný styk - účty
Účet môžeme vo všeobecnosti definovať ako technickú pomôcku banky na zobrazenie stavu cudzích zdrojov alebo na zachytenie príjmov alebo výdavkov klienta.
Základné druhy klientských účtov:
1/ bežné účty (účty platobného styku) - slúžia na vykonávanie bezhotovostného platobného styku klientov banky, najmä na priebežné pripisovanie prijatých platieb a inkasných platieb v obchodnej sfére. Na týchto účtoch sú uložené peňažné prostriedky klientov, s ktorými môže banka nakladať len v minimálnom rozsahu z dôvodu priebežného vykonávania požadovaných platieb.
2/ vkladové účty (účty peňažného investovania) - vo všeobecnosti slúžia na ukladanie peňažných prostriedkov vkladateľov s cieľom dlhodobého sporenia, nie na realizáciu platobného styku. Zverené peňažné prostriedky, ktoré predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi na ich výplatu, môže banka využívať len dočasne, len po dobu trvania vkladového účtu.
3/ úverové účty - úverové účty sú účty osobitného charakteru, ktoré banka zriaďuje klientovi pri poskytnutí pôžičky alebo úveru a slúžia na sledovanie splátok.ň
4/ depotové účty - banky preberajú od svojich klientov cenné papiere do úschovy. Pre každého klienta, ktorý využije túto službu, sa zriaďuje depotový účet. Účet musí obsahovať nominálnu hodnotu alebo počet, číslo alebo iné označenie uložených cenných papierov. Ďalej musí byť vyznačený druh a miesto úschovy. Raz ročne klient od banky obdrží výpis z depotu. Ak túto žiadosť o potvrdenie správnosti klient behom stanovenej lehoty nepotvrdí, považuje sa to za jeho súhlas.
Zriadením účtu vzniká obchodný vzťah medzi bankou a klientom v podobe písomne uzavretej zmluvy o účte. Zmluva o účte obsahuje dohodnuté podmienky vedenia účtu medzi bankou a klientom banky. Pre jednotlivé banky sú typické rôzne podmienky, za ktorých otvárajú účty klientom, a banky ich majú zahrnuté vo svojich obchodných podmienkach. Pri zmluve o účte sa vychádza zo základných právnych dokumentov, Obchodného zákonníka a Všeobecných obchodných podmienok NBS.

Kľúčové slová:

účty

termínované vklady

tuzemský platobný styk

úsporné vklady

stavebné sporenie

verejné financieObsah:
 • Tuzemský platobný styk - účty
  Vklady na požiadanie
  Vklady podnikov a organizácií
  Vklady obyvateľstva
  Vklady vládnych a miestnych samosprávnyhc orgánov
  Vklady iných peňažných ústavov a inštitúcií
  Termínované vklady
  Krátkodobé termínované vklady
  Dlhodobé termínované vklady
  Úsporné vklady
  Úsporné vkladné knižky
  Úsporné účty majetkového sporenia (portfóliové účty)
  Úsportné účty poistného charakteru
  Účty stavebného sporenia

Zdroje: