Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13164
Posledná úprava
26.10.2020
Zobrazené
1 521 x
Autor:
lilali
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Predmetom tejto seminárnej práce sú spotrebné dane. V rámci daňovej sústavy Slovenskej republiky spotrebné dane zahŕňame pod nepriame dane. Vstupom Slovenskej republiky do EÚ došlo k zásadným zmenám, ktoré sa dotkli štátu a jeho ekonomiky, a teda aj daňového systému, obzvlášť vstup do EÚ ovplyvnil celú oblasť nepriamych daní, ktorá je výrazným spôsobom harmonizovaná. Významným dátumom v tejto problematike je 3. február 2004, kedy Národná rada Slovenskej republiky schválila zákony o spotrebných daniach, čím harmonizácia legislatívy spotrebných daní vyvrcholila. Cieľom práce je poukázať na klasifikáciu spotrebných daní a základné pojmy súvisiace s touto oblasťou. Spotrebné dane sa týkajú špecifickej skupiny právnických či fyzických osôb, ktoré sú zahrnuté v texte. V závere práce sú spomenuté príklady a ich riešenie i súvahové tabuľky.

Spotrebné dane patria medzi nepriame dane zo spotreby, ako aj daň z pridanej hodnoty. Sú príjmom verejného rozpočtu a spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavujú jeho najdôležitejší rozpočtový výnos. Vzťahujú sa len na vybraný druh tovaru - pivo, víno, tabak a tabakové výrobky, lieh a minerálne oleje - benzín a naftu.
Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom, a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to pre výkon správy dane účelnejšie, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
...

Kľúčové slová:

financie

mena

daň

dane

spotredná daň

spotrebné dane

daňová sústava

nepriame dane

ekonomika

verejný rozpočet

víno

pivo

lieh

tabakové výrobky

minerálny olejObsah:
 • 1. Úvod 3
  2. Spotrebné dane a ich správa 4
  3. Delenie spotrebných daní 4
  3.1. Spotrebná daň z vína 5
  3.2. Spotrebná daň z piva 6
  3.3. Spotrebná daň z liehu 7
  3.4. Spotrebná daň z tabakových výrobkov 7
  3.5. Spotrebná daň z minerálnych olejov 8
  4. Výpočtové príklady 10
  4.1. Výpočet spotrebnej dani z piva 10
  4.2. Výpočet spotrebnej dani z vína 10
  4.3. Výpočet spotrebnej dani z liehu 10
  4.4. Bilancia príjmov štátnych rozpočtov pre roky 2005-2008 11
  5. Záver 12
  6. Prílohy 13
  6.1. Tabuľka č. 1 13
  6.2. Tabuľka č. 2 13
  6.3. Tabuľka č. 3 14
  6.4. Tabuľka č. 4 14
  6.5. Tabuľka č. 5 15
  7. Použitá literatúra 16

Zdroje:
 • PRČOVÁ, B. 2006. Daňová sústava pre obchodné akadémie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, 2006. 146 s. ISBN 80-10-00864-8
 • MEDVEĎ, J. - NEMEC J. - ORVISKÁ, M. - ZIMKOVÁ, E. 2005. Verejné financie. Bratislava : SPRINT, 2005. 464 s. ISBN 80-89085-32-2
 • OBERHAUSER, J. A. - KONDÉOVÁ, S. - KYSELICOVÁ, D. - MISTRÍKOVÁ, M. - OBERHAUSER, A. 2008. Daňový sprievodca 2008. Bratislava : Copyright Ecopress, 2008. 416 s.
 • Zákony
 • č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja,
 • č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína,
 • č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu,
 • č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov,
 • č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
 • Kolektív autorov: Poradca 2007/1. Bratislava : Poradca s.r.o., 2006. 288 s. ISSN 1335-1583
 • Kolektív autorov: Poradca 2007/2. Bratislava : Poradca s.r.o., 2006. 296 s. ISSN 1335-1583