Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Sociálna práca s agresívnymi deťmi

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39013
Posledná úprava
10.12.2011
Zobrazené
1 692 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Agresia, agresivita a agresívne správanie

Agresia- Pri hľadaní definície agresie sa mnohí autori zhodujú, že je to náročná úloha, pretože príliš široké vymedzenie agresie potlačuje jej špecifické prejavy a príliš úzke vymedzenie obmedzuje jej široké významové pole. Podľa Čermáka (1999) slovo agresia obsahuje širokú škálu prejavov. To je dôvod, prečo tento pojem môže nadobudnúť toľko významov.

Záleží na tom, čo chceme zdôrazniť. Krech, Crutchfield a Bllachey (In Lašek, 2007, s. 80) definujú agresiu ako: „útok na prekážku alebo bariéru na ceste k uspokojeniu potreby alebo na podnet či osobu, na ktorú sa agresia presunula.“ Jandourek (2001, s. 16) v sociologickom slovníku definuje agresiu ako „Akt nepřátelství nebo útoku směrujíci vědome k poškození druhého, k omezení jeho svobody a ke zpusobení psychické nebo fyzické bolesti. V přeneseném smyslu se pojem používa i pro vztahy mezi neosobními celkami, např. se mluví o agresii jednoho státu vuči druhému.“ Podľa Jandourka (2001) agresia u jedinca môže byť: · myšlienková – nepriateľstvo zostáva v sfére predstavy, · verbálna, · fyzická, · zameraná proti veciam alebo osobám.  

Ďalšia definícia chápe agresiu ako „násilné narušení práv iného človeka ako ofenzívni jednáni nebo procedura, ale také jako asertivní jednáni.“ (Čermák, 1999, s. 9)  

Kľúčové slová:

agresia

príčiny

prejavy agresie

autoritárska osobnosť

masmédia

vandalizmusObsah:
 • Agresia, agresivita a agresívne správanie
  Príčiny agresivity (vonkajšie)
  Dynamika rodiny
  Dynamika školy
  Okruh priateľov (v škole, krúžky, susedia)
  Masmédia
  Príčiny agresivity (vnútorné)
  Prejavy agresivity

Zdroje:
 • ANTIER, E. Agresivita dětí. Praha: Portál, 2004. 101 s.
 • ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Ždár nad Sázavou: Fakta v.o.s., 1999. 204 s. ISBN 80-902614-1-8.
 • DUBIN, N. Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Praha: Portál, 2009. 184 s. ISBN 978-80-7367-553-0.
 • JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 288 s. ISBN 80-7178-535-0.
 • HARTL, P. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 774 s. ISBN 80-7178-303-X.
 • KOLLÁRIK, T. Sociálna psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993. 194 s. ISBN 80-08.01828-3.
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. 166 s. ISBN 80-7178-198-3.
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi : jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. 1. vyd. Praha : Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. ŘÍČAN
 • Hill, G.: Moderní psychologie, Portál, Praha 2004, str. 79
 • VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhajíci profese. Portál: Praha 1999.
 • Časopis: Slnečnica 2-3/2007
 • KOLÁŘ, M. 2001. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7367-014-3.
 • Metodický portál – arteterapie. [online].[citované 2011-10-21]. Dostupné na internete: http://www.rvp.cz/arteterapie1.htm.
 • PORTMANOVÁ, R. 1996. Jak zacházet s agresivitou. Praha: Portál, 1996. 104 s. ISBN 80-7178-094-4.
 • Practical Strategies for Working With Students Who Display Aggression and Violence. [online].[citované 2011-10-20]. Dostupné na internete: http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol-0306-guetzloe.html.
 • RÁZOVÁ, M. Šikanovanie. [online].[citované 2011-10-21]. Dostupné na internete: http://www.centrumhc.sk/clanky/sikanovanie.pdf.
 • Working with Aggressive Adolescents [online].[citované 2011-10-21]. Dostupné na internete:
 • http://www.practicenotes.org/vol3_no2/working_with_adolescents.htm.
 • ZLATOŇOVÁ,V. 2011. Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole. Relaxačné cvičenia v materskej škole. Martin: Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2011. 138 s. ISBN: 978-80-969298-7-0.
 • Zmierňovanie agresivity a podnecovanie prosociálneho správania. [online].[citované 2011-10-21]. Dostupné na internete: http://iszmc.cz/home/index.php?option=com_content&view=article&id=339:tip-na-47-tyden