Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
12 nových

Odvetvová štruktúra národného hospodárstva

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7333
Posledná úprava
01.02.2018
Zobrazené
1 264 x
Autor:
jamaica11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Národné hospodárstvo je komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Tieto oblasti sú úzko späté (prepojené) a vzájomne závislé. Medzi jednotlivými subjektami v rámci národného hospodárstva teda existujú určité väzby a vzťahy. Národné hospodárstvo je teda ekonomikou príslušnej krajiny. Môžeme teda hovoriť o národnej ekonomike.
Každý zložitý systém, ktorý obsahuje množstvo podobných javov, musí byť racionálne usporiadaný. Podmienkou racionálneho usporiadania je dokonalá klasifikácia. Predmetom našej klasifikácie budú hospodárske javy, ktoré vystupujú v podobe odvetví. Zmyslom klasifikácie je uľahčiť' analýzu a reguláciu národného hospodárova.
Klasifikácia je nástroj na zaraďovanie ekonomických subjektov do takých útvarov, ktoré možno najvhodnejšie koordinovať. Pomocou klasifikácie je možné metodicky správne a najúčelnejšie roztriediť ekonomické subjekty do skupín z hľadiska potrieb hospodárskej praxe v danom období.
Klasifikácia nám poskytuje pohľad na národné hospodárstvo so vzťahmi medzi odvetviami v ich ustavičnom pohybe. Vychádza z historicky vzniknutých druhov výrob v úzkej spojitosti odvetví a s neukončeným procesom spoločenskej deľby práce medzi nimi. Neustály vývoj vedie k vzniku nových odvetví, k zmenám existujúcich a zániku starých odvetví, a tým vytvára zmeny a nové vzťahy medzi nimi. Teda klasifikácia nám odkrýva komplexný pohľad na dynamický vývoj národného hospodárstva a spletitosť vzťahov v ňom.
Dôležitá požiadavka pre klasifikáciu je správne vymedzenie kritérií, podľa ktorých pristupujeme pri zatrieďovaní výrobných jednotiek a ustanovizní do jednotlivých odvetví a ďalej tiež usporiadanie odvetví podľa potrieb - určitých hľadísk do súborov alebo skupín.
Medzinárodná typová klasifikácia odvetví hospodárskej činnosti ISIC - International Standard Industriel Clasification of All Economic Activities, sa používa ako podklad pre publikovanie medzinárodne porovnateľných údajov.

Kľúčové slová:

národné hospodárstvo

podnikateľské firmy

formy

podnikanie

ekonómia

makroekonómia

hospodárska politikaObsah:
 • Sektorová štruktúra národného hospodárstva
  Podnikateľské subjekty a ich formy
  Formy podnikateľských subjektov
  Podnikanie v spoločnostiach
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, Csc: Vybrane kapitoly z národohospodárstva a hospodárskej politiky. Koprint s. r. o. , Banská Bystrica 2007, ISBN: 978-80-969817-9-3
 • Ladislav Andrášik a kolektív, Ekonómia FEI STU BA 2003
 • Lisý J. a kol. : Ekonómia- všeobecná ekonomická teória
 • Samuelson P.A. , Nordhaus W.D. : Ekonómia I. II.
 • Kovačka M. : Makroekonómia. SPN 1992
 • Vincúr a kol. : Hospodárska politika. Kon-press 1997