Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Motivácia človeka v ťažkých životných situáciách

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5308
Posledná úprava
14.09.2017
Zobrazené
6 759 x
Autor:
aveeva
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V živote človeka sa vyskytujú situácie, ktoré nemožno vždy nazvať normálne. Vyskytujú sa situácie, ktoré kladú na človeka veľké nároky; napríklad dostane nové úlohy, na ktoré doterajšou prípravou nestačí, vyskytnú sa také situácie, ktoré veľmi ťažko prežíva, riskuje život v boji, alebo živelnej pohrome. Pre takéto životné situácie sa u nás používajú termíny;náročné životné situácie, obtiažne, záťažové resp. svízilné situácie.

Za najprijateľnejšie termíny pokladáme záťaž , záťažová situácia, preťaženie.
Organizmus a osobnosť človeka sú vybavené mechanizmami adaptácie, adjustácie, na zmenené podmienky. Zmeny situácie, ktoré vyžadujú zmeny v spôsobe psychickej regulácie činnosti osobnosti v zmysle prispôsobenia sa alebo vpravovania sa do nových situácií, nazývame adjustáciou.

Človek v živote vykonáva rozličné činnosti, uspokojuje rôzne záujmy, potreby, ašpirácie, rieši problémy. Čo sa však stáva, ak narazí na neriešiteľný problém, resp. keď sa mu postaví do cesty nejaká bariéra - prekážka, na to sa pokúša odpovedať teória frustrácie.
Človek v živote a činnosti dochádza do rozporov (konfliktov), napríklad medzi potrebami a presvedčením, medzi svojimi názormi a názormi druhých; tieto otázky psychológia rieši pri rozbore konliktov.

Napokon človek môže byť v živote a svojej činnosti pod rôznym tlakom, alebo chce svedomite vykonávať prácu, ale musí riešiť ťažké rodinné, resp. iné problémy, ktoré pôsobia naň ako tlak. Tu hovoríme o strese.

Toto sú najčastejšie príčiny alebo podmienky v živote a psychickej regulácii činnosti a tie zavše vyžadujú aj zmeny v štruktúre činnosti. Tieto situácie sa v živote zvládnu alebo nezvládnu. V prvom prípade sa cieľ činnosti dosiahne zvýšeným pracovným úsilím alebo vhodnou organizáciou pri prekonaní prekážok; nekonfliktovým alebo kooperačným spôsobom konania a napokon utvorením primeranej životosprávy a vyriešením otázok zmyslu života.

Kľúčové slová:

motivácia

ťažké životné situácie

adjustácia

regulácia činnosti

frustrácia

represia

fixáciaObsah:
 • Úvod -3-
  1. Motivácia -4-
  2. Motív -5-
  3. Motivované konanie -5-
  4. Charakteristika pojmov -7-
  4.1. Adjustácia -7-
  4.2. Frustrácia -9-
  4.3. Stres -9-
  4.4. Konflikt -10-
  5. Dôsledky záťaže na reguláciu činnosti -11-
  5.1. Strach -11-
  5.2. Úzkosť -11-
  5.3. Hnev -11-
  6. Reakcie na frustrujúce prekážky -12-
  6.1. Frustrácia - agresia -12-
  6.2. Frustrácia - regresia -13-
  6.3. Frustrácia - represia -13-
  6.4. Frustrácia - fixácia -13-
  Záver -14-
  Zoznam použitej literatúry -15-

Zdroje:
 • BOROŠ, J., ONDRIŠKOVÁ, E., ŽIVČICOVÁ, E. Psychológia. Bratislava: IRIS, 2003
 • FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000
 • HALL, C. S., LINDZEY, G. Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN - Mladé letá, 2002
 • HARTLOVÁ, Helena - HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998
 • JOSHI, V. Stres a zdraví. Praha: Portál, 2007
 • NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 2004
 • NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1994
 • NYE, R. D. Tri psychológie. Bratislava: Ikar, 2004
 • PONĔŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton, 2004
 • SCHLEGEL, L. Základy hlbinnej psychológie III. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2005
 • SCHNEIDER, K., May, R. Psychológia existencie. Bratislava: Ikar, 2005