Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13148
Posledná úprava
22.10.2020
Zobrazené
2 190 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Človek prichádza na svet ako najnemohúcnejší zo všetkých tvorov, avšak s najpotencionálnejšími predpokladmi pre svoj ďalší vývin a rozvoj svojej osobnosti. Od svojho narodenia je vystavený nepretržitému pôsobeniu rozmanitých formatívnych vplyvov užšieho i širšieho životného prostredia. Výchovné pôsobenie má v každom období života človeka iný charakter, inú štruktúru, inú funkciu.
Človek po svojom narodení prichádza do rodinného prostredia. Rodina je prvým a po celý život najdôležitejším prostredím, v ktorom sa človek vyvíja, utvára a stvárňuje. Má najväčší podiel na rozvoji osobnosti. Formovanie osobnosti človeka sa začína v rodine. Rodičia by mali preto mať plány výchovného pôsobenia ujasnené. Výchovné pôsobenie v rodine býva systematické hlavne v rannom veku .Všetky činnosti, ktoré rodičia vykonávajú v rámci starostlivosti o dieťa ovplyvňujú reakcie dieťaťa, reguláciu jeho správania, čo má veľký význam pre vytváranie návykov v neskoršom období a dosah na ďalší vývin dieťaťa. K výchovnému pôsobeniu v rodine sa pridáva aj výchovné pôsobenie v škole. Výchovné pôsobenie školy sa zameriava na systematické konania a správania, na vytváranie pomerne širokých a pevných návykov kultúrneho správania, na vytváranie správneho vzťahu k vonkajšiemu svetu, k ľuďom i sebe samému. Na formovaní osobnosti sa ďalej podieľa aj výchova mimo vyučovania, ktorá súvisí s potrebou relaxácie a regenerácie psychických a fyzických síl jedinca, s utváraním návykov pozitívneho využívania voľného času, s rozvojom záujmov, vedomostí a zručností dieťaťa. Tu zahrňujeme mimoškolské výchovné zariadenia, detské a mládežnícke záujmové združenia a organizácie i masovokomunikačné prostriedky.
Výchovné procesy variujú podľa konkrétnych životných podmienok človeka, podľa charakteristík osobnosti a jej činnosti, podľa cieľa, obsahu a prostriedkov výchovnej činnosti. Variabilnosť výchovy podmieňujú mnohoraké dynamické činitele vonkajšieho a vnútorného prostredia.

Kľúčové slová:

cieľavedomosť

zámernosť

plánovitosť

systematičnosť

bipolárnosť

výchova

výchovné pôsobenie

rozvoj osobnosti

osobnosť

pedagogika

psychológia

vzdelávanie

psychológia výchovyObsah:
 • 1. Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia - úvod -1-
  1.1. Výchovné pôsobenie -1- - 3
  1.2. Metódy výchovného pôsobenia -3- - 4
  1.3. Klasifikácia metód výchovného pôsobenia -4-
  1.4. Formy výchovy -4-
  1.5. Prostriedky výchovy -5-
  2. Výchovno - vzdelávací proces -5- - 7
  2.1. Organizačné formy výchovno - vzdelávacej činnosti -7-
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: