Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Marketingové prostredie - seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44092
Posledná úprava
19.02.2014
Zobrazené
1 581 x
Autor:
michaela.vrablova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD
Pre svoju seminárnu prácu som si zvolila tému marketingové prostredie. Tuto tému som zvolila predovšetkým preto, že je zaujímavá a veľmi obsiahla.
V prvej časti seminárnej práce popíšem podstatu marketingového prostredia. V druhej časti popíšem delenie marketingového prostredia, analýzy, cielený marketing, segmentáciu trhu. V závere práce popíšem čo bolo mojím cieľom.

1 MARKETINGOVÉ PROSTREDIE

Firmy pôsobia v komplexe trhového prostredia. Kto si chce na trhu udržať pozíciu, musí starostlivo sledovať a analyzovať svoje okolie. Vo všeobecnosti marketingové prostredie tvoria nekontrolovateľné faktory, ktoré obklopujú podnik (Kita, 2002, s 59). Úspešnosť firmy závisí od jej schopnosti prispôsobiť svoj marketingový mix vývoju prostredia.
Marketingové prostredie spoločnosti zahrnuje aktérov a sily, ktoré ovplyvňujú schopnosť firmy rozvíjať sa a udržiavať úspešné transakcie a vzťahy so svojimi cieľovými zákazníkmi (Kotler,1992, s 140). Marketingové prostredie ponúka príležitosti aj riziká.
Marketingové prostredie sa skladá z mikroprostredia a makroprostredia.

Kľúčové slová:

makroprostredie

mikroprostredie

potreby

analýza

space

swot

segmentácia

marketing

trhObsah:
 • ÚVOD ........................................................................................................................................2
  1 MARKETINGOVÉ PROSTREDIE ...........................................................................2
  1.1 Makroprostredie ............................................................................................................2
  1.1.1 Potreby a trendy .......................................................................................................4
  1.2 Mikroprostredie podniku ...............................................................................................4
  1.2.1 Externé mikroprostredie ...........................................................................................4
  1.2.2 Interné mikroprostredie ............................................................................................6
  1.3 SPACE analýza .............................................................................................................7
  1.4 SWOT analýza ..............................................................................................................8
  1.5 Cielený marketing .........................................................................................................8
  1.6 Segmentácia trhu ...........................................................................................................8
  1.6.1 Základné štruktúry trhových preferencií ..................................................................9
  1.7 Trhové ciele ...................................................................................................................9
  1.8 Trhové umiestňovanie .................................................................................................10
  2 ZÁVER ..........................................................................................................................10
  3 LITERATÚRA .............................................................................................................11

Zdroje:
 • BLAŽKOVÁ, M. 2007. Marketingové řizení a plánování pro malé a střední podniky. Praha: Grada Publishing, 2007. ISNB 80-247-1535-3
 • BOUČKOVÁ, J. a kol. 2003. Marketing. 1. vydaní. Praha: C. H. Beck. 2003. ISBN 80-7179-577-1
 • CANT, M. C., STRYDOM, J. W., JOOSTE, J. W., du PLESSIS, P.J. 2006. Marketing Management. South Africa 2006. ISBN 978 0 70217 188 8
 • CIBÁKOVÁ, V., BARTÁKOVÁ, G. 2007. Základy marketingu. Bratislava 2007. ISBN 978-80-8078-156-9
 • JAKUBÍKOVÁ, D. 2008. Strategický marketing - stratégie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8
 • KITA, J. a kol. 2002. Marketing. Bratislava 2002. ISBN 80-89047-23-8
 • KOTLER, P., KELLER, K.L.2012. Marketing Management. 14. vyd. New Jersey: Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-13-210292-6
 • KOTLER, P. 1992. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha 1992. ISBN 80-85605-08-2
 • KOTLER, P., KELLER, K.L. 2007. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5
 • KOTLER, P.,AMSTRONG, G., 2010. Principles of Marketing. United States of America, 2010. ISBN 13-978-0-13-700669-4
 • ŠTEFKO, R. a kol. 2012. Základy marketingu. Prešov: Bookman, 2012. ISBN 978-80-89568-07-9