Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40186
Posledná úprava
06.05.2012
Zobrazené
2 668 x
Autor:
adinocka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spoločnosť i rodina sa rýchlo vyvíja. Výrazne sa zvyšujú očakávania všetkých, ktorí rodinu tvoria a to z hľadiska citového, vzťahového a z hľadiska sebarealizácie. Takmer každý človek túži žiť v šťastnej a fungujúcej rodine. Dôležitým prostriedkom ako utvárať kvalitné vzájomné vzťahy v rodine, je komunikácia. Ide hlavne o komunikáciu medzi jednotlivými členmi rodiny navzájom. Ale byť vo vzťahu s druhým človekom znamená, že skôr alebo neskôr dôjde ku konfrontácii. Existujú rozpory vo vnímaní, v názoroch, v túžbach. Existujú konflikty záujmov, potrieb alebo hodnôt. Záleží na rodine, ako dokáže tieto konflikty riešiť.

Komunikácia medzi rodičmi a deťmi v jednotlivých obdobiach vývinu je rozličná. Často dochádza ku konfliktom medzi rodičmi a deťmi v období adolescencie. Je to z toho dôvodu, že dieťa v období adolescencie si utvára vlastné názory a stáva sa dospelým a mnohokrát odporuje svojim rodičom. Myslím si, že vzťahy s rodičmi a komunikácia sú veľmi dôležité pre správny vývoj človeka a je potrebné tieto vzťahy zdokonaliť. To je hlavný dôvod prečo som si vybrala túto tému.

Cieľom mojej práce je zistiť aká je komunikácia medzi rodičmi a deťmi v období adolescencie. Chcem zistiť, či je táto komunikácie v súčasnej dobe na dobrej úrovni a či práve nedostatky v komunikácii, ktoré vedú ku konfliktom, sú spôsobené hlavne rodičmi alebo ich spôsobujú adolescenti.

Práca je rozdelená do troch kapitol. Názov prvej kapitoly je rodina. V nej je definovaný pojem rodina, sú tam uvedené funkcie rodiny, jednotlivé typy rodiny a štruktúra rodinného prostredia. V druhej kapitole som definovala komunikáciu, vymedzila som zložky procesu komunikácie, taktiež som uviedla hlavné typy komunikácie, medzi ktoré patrí verbálna, neverbálna, priama a nepriama komunikácia. Tretia kapitola je venovaná hlavnej problematike danej témy. Čiže sa v nej venujem komunikácii medzi rodičmi a adolescentmi. V tejto kapitole som definovala pojem adolescencia, opísala som vzťahy s rodičmi a taktiež komunikáciu s rodičmi.

Kľúčové slová:

komunikácia

rodina

adolescencia

komunikácia rodič - dieťa

adolescentObsah:
 • 1. Rodina 4
  1.1. Funkcie rodiny 5
  1.2. Typy rodiny 5
  1.3. Štruktúra rodinného prostredia 6
  2. Komunikácia 7
  2.1. Typy komunikácie: 8
  2.1.1. Verbálna komunikácia 8
  2.1.2. Neverbálna komunikácia 8
  2.1.3. Priama komunikácia 9
  2.1.4. Nepriama komunikácia 9
  2.1.5. Kinetika – pohybové prvky 9
  3. Komunikácia adolescentov s rodičmi 10
  3.1. Adolescencia 10
  3.2. Vzťahy s rodičmi 11
  3.3. Komunikácia s rodičmi 11
  3.4. Vplyv rovesníkov na adolescentov 12
  4. Empirická časť 13
  4.1. Cieľ práce 13
  4.2. Výskumná vzorka 13
  4.3. Výskumné problémy 13
  4.4. Hypotézy 13
  4.5. Premenné 13
  + Dotazník

Zdroje:
 • DOBŠOVIČ, Ľudovít. Naučte sa riešiť konflikty. Šamorín: Fontana, 1995. ISBN 80-85701-10-3. 127 s.
 • DRAGANOVÁ, Helena a kolektív. Sociálna starostlivosť. Martin: Osveta, 2006.ISBN 978-80-8063-240-3.196s.
 • ĎURDIAK, Ľuboš. Psychológia mladého človeka. Nitra: Enigma, 2001. ISBN 90-3562-045-2. 168 s.
 • FENWICK, Elizabeth, SMITH, Tony. Adolescence. London: Dorling Kindrsley, 1998. ISBN 978-075130546. 288 s.
 • GEIST, Bohumil. Psychologický slovník. Vodnář, 2000. ISBN 80-86226-07-7. 425 s.
 • GÁBOROVÁ, Ľubica. Sociálna psychológia pre učiteľov. 4. vydanie. Prešov: UNIPO, 2003. ISBN 80-8068-179-1. 148 s.
 • KONČEKOVÁ, Ľuba. Vývinová psychológia. 2. vydanie. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. ISBN 978-80-7165-614-2. 311 s.
 • KOTEKOVÁ, Rastislava, ŠIMOVÁ, Eva, GECKOVÁ, Andrea. Psychológia rodiny. Michalovce: PeGaS, 1998.ISBN 80-967901-0-2.160 s.
 • MATĚJČEK, Zdenek. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 2. vydanie Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-320-X. 143 s.
 • MELGOSA, Julian. Žiť naplno. Vrútky: Advent-Orion, 2001. ISBN 80-88960-61-4. 192 s.
 • MISTRÍK, Jozef. Variácie reči. 1. vydanie. Bratislava: Smena, 1998. 160 s.
 • MONOUSSE, Marc. 100 fiches pour comprendre la sociologie. Montreuil: Breál, 1997. ISBN 2-85394-915-X. 234 s.
 • PELT, Nancy Van. Umění komunikace. Praha: Advent-Orion, 2001. ISBN 80-7172-804-7205 s.
 • ŠKVARENINOVÁ, Oľga. Rečová komunikácia. Bratislava: Mladé letá, 2004. ISBN 80-08-00290-9. 296 s.