Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46748
Posledná úprava
24.10.2016
Zobrazené
2 484 x
Autor:
Idiomatic
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V rámci hospodárskych zoskupení vo svete predstavuje EÚ jedinečné hospodárske zoskupenie najmä z hľadiska kvality, t. z. dosiahnutia stupňa vzťahov medzi členskými štátmi. Európska únia ako regionálne hospodárske zoskupenie štátov Európy predstavuje nadnárodnú organizáciu, ktorej poslaním je rozvoj a upevňovanie hospodárskej spolupráce medzi členskými štátmi zoskupenia, ako aj mimo neho. Je to medzinárodná organizácia zvláštneho typu. Jej členovia sú jednotlivé členské štáty, čo v podstatnej miere prekračuje rámec doterajších tradičných predstáv o medzinárodnej hospodárskej spolupráci, nakoľko medzinárodná spolupráca medzi štátmi len málokedy požadovala od štátov vzdania sa ich suverenity a nezávislosti. EÚ ako medzinárodná organizácia v doterajšom období nemala právnu subjektivitu. V Lisabonskej zmluve z roku 2007 sa po jej ratifikácii jednotlivými členskými štátmi môže stať subjektom medzinárodného práva s právnou subjektivitou.

Ekonomickým základom Európskej únie je spoločný trh s ústavne zaručeným voľným pohybom pracovnej sily, tovaru, služieb a kapitálu v rámci celého integrovaného priestoru. Garantom efektívnosti jeho fungovania je práve politika ochrany súťaže, ktorá v EÚ sa zakladá na koncepte tzv. regulovanej ekonomickej slobody. Význam politiky je daný tým, že jedine konkurenčná súťaživosť umožňuje dlhodobo dosahovať optimálnu alokáciu zdrojov, technický pokrok a schopnosť pružne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Zároveň zvyšovanie konkurencie v priestore jednotného trhu môže oslabiť konkurenčnú schopnosť jeho subjektov vo vzťahu k medzinárodnej konkurencii.

Kľúčové slová:

hospodárska politika

európska rada

centrálna banka

agentúra

poľnohospodárska politika

financovanie EÚObsah:
 • Úvod 1
  1 Podstata hospodárskej politiky 2
  2 Členenie hospodárskej politiky EÚ 4
  3 Ciele hospodárskej politiky 6
  4 Priority hospodárskej politiky 8
  5 Nositelia hospodárskej politiky EÚ 9
  5.1 Nositelia hospodárskej politiky primárneho významu 9
  5.1.1 Európska rada 9
  5.1.2 Európsky parlament 10
  5.1.3 Rada ministrov 10
  5.1.4 Predsedníctvo Európskej únie a Rady 11
  5.1.5 Európska komisia 12
  5.1.6 Európsky súdny dvor 12
  5.1.7 Európska centrálna banka 12
  5.1.8 Európsky dvor audítorov 13
  5.2 Nositelia hospodárskej politiky sekundárneho významu 13
  5.2.1 Agentúry 13
  5.2.2 Lobistické skupiny 14
  6 Koordinácia hospodárskej politiky v EÚ 15
  7 Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 16
  7.1 História európskeho poľnohospodárstva 17
  7.2 Financovanie politiky z rozpočtu EÚ 18
  7.3 SPP sa týka našich poľnohospodárov 19
  7.3.1 Vďaka SPP poľnohospodári produkujú to čo chcú spotrebitelia 19
  7.3.2 Poľnohospodári ako hybná sila vidieka 20
  7.3.3 Hospodárstvo a spôsob života na vidieku závisia od poľnohospodárstva 20
  8 Návrhová časť k spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ 21
  Záver 22
  POUŽITÁ LITERATÚRA: 23

Zdroje:
 • Vincúr, P. a kol.: Hospodárska politika, Sprint Bratislava 2001, ISBN. 80-88848-67-9
 • Urban, L a kol.: Hospodárska politika, Victoria Publishing Praha 1994, ISBN 80-85865-01-7
 • Lipková, Ľ.: Európska únia, Sprint Bratislava 2006, ISBN 80-89085-65-2
 • Európsky parlament, Úrad pre vydávanie úradných publikácií ES, 2008, ISBN 928232302-1
 • Guéguen, D.: Sprievodca labyrintom ES, Mladé letá, Bratislava 1993, ISBN 80-06-00-533
 • Keřkovský, M - Keřkovská, A.: Historie, instituce, ekonomika a politiky, Bussiness books, Computer Press Praha 1999
 • http://www.europa.eu
 • Fiala, P - Pitrová, M: Európska únie, CDK Brno 2003, ISBN 80-73-25-015-2
 • Európska centrálna banka, Eurosystém, Európsky systém bánk, Európska centrálna banka 2006, ISBN 91-9181-946-8
 • Európsky dvor audítorov, Európske spoločenstvá 2004, ISBN 92-95009-19-3
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Úrad pre publikácie ES 2009, ISBN 978-92-823-2650-3
 • http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1957/index_sk.htm