Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Distribučné orgány - Výber distribučných orgánov, alternatívne distribučné kanály, globálny distribučný systém

«»
Prípona
.none
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12832
Posledná úprava
27.08.2020
Zobrazené
1 372 x
Autor:
isabel
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Distribúcia ako činnosť, jej funkcia a úlohy v makro- a mikroekonomikách nie sú vôbec nový jav. Veď predpokladom každého hospodárstva a jej úspešného fungovania je to, aby vyrobený produkt alebo služba boli správne zrealizované.
Z hľadiska ekonómie je distribúcia definovaná ako „súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov spotrebiteľom.“ Termínom distribúcia sa označuje každá činnosť, každá oblasť hospodárstva, ktorá sa zaoberá obehom tovaru.
Na prelome tisícročí zaznamenal vývoj svetového hospodárstva značné napredovanie. Hlavnou črtou bolo, a aj naďalej zostáva rýchle prehlbovanie koncentračných, integračných a globalizačných procesov. Svoju významnú a neodmysliteľnú úlohu vo svetovom hospodárstve zohráva distribúcia logistika.
Za cieľ našej seminárnej práce sme si stanovili priblížiť a objasniť ako firmy postupujú pri výbere distribučných kanálov, aké distribučné orgány pri tom používajú. Takisto by sme radi uviedli prípadové štúdie z praxe a príklady globánych distribučných systémov.
V tejto seminárnej práci sa budeme venovať vybraným oblastiam distribúcie a logistických systémov, a to distribučným orgánom a ich výberu, ďalej to budú alternatívne distribučné kanály, ktoré sú veľmi efektívne a často využívané v súčasnosti, a v neposlednom rade to budú globálne distribučné systémy.
V závere tejto seminárnej práce si uvedieme príklad prípadovej štúdie, ktorá bude slúžiť na analýzu ostatným spolužiakom. Bude obsahovať doplňujúce otázky a návrhy na konzultáciu danej problematiky.
...

Kľúčové slová:

ekonomika

distribúcia

distribučné orgány

medzinárodná distribúcia

globálny distribučný systém

hospodárstvo

tovar

distribučný kanál

distributér

sprostredkovateľ

maloobchod

veľkoobchodObsah:
 • Úvod -3-
  1. Orgány distribúcie a ich výber -4-
  1.1 Výber konkrétnych distribučných orgánov -6-
  2. Alternatívne formy distribúcie -19-
  2.1 Alternatívne formy medzinárodnej distribúcie -19-
  3. Globálny distribučný systém -21-
  4. Prípadové štúdie -22-
  Záver -27-
  Použitá literatúra -28-

Zdroje:
 • VIESTOVÁ,K., ŠTOFILOVÁ, J.: Distribučné systémy a logistika, Ekonóm, Bratislava 2004, ISBN 80-225-1821-2
 • VIESTOVÁ,K., a kol.: Distribučné systémy, Ekonóm, Bratislava 2000, ISBN 80-225-1169-2
 • VIESTOVÁ,K., ŠTOFILOVÁ,J., ORESKÝ,M., ŠKAPA,R.: Lexikón logistiky, Ekonóm, Bratislava 2005, ISBN 80-225-2007-1
 • PERNICA,P.: Logistika pro 21. století: Supply chain management. 2. díl, Radix, Praha 2005, ISBN 80-86031-59-4
 • http://www.obxrestaurants.com/femhelp/archiv/medzinarodny_marketing_otazky.doc
 • user.edi.fmph.uniba.sk/winczer/SocialneAspekty/MarusaCestovnyRuch.html
 • http://www.engineering.sk