Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Detská mozgová obrna a iné nervové poruchy

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39012
Posledná úprava
10.12.2011
Zobrazené
3 093 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.2 Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna patrí medzi najpočetnejšie neurovývojové ochorenia. Je neprogresívnym, ale vo svojich prejavoch nie nemenným postihnutím vyvíjajúceho sa mozgu, ktoré vedie k neschopnosti vykonávať motorické funkcie v primeranom rozsahu. (Kraus, 2005)

Podľa Stehlíka (1977) DMO nie je jedno ochorenie v presnom zmysle slova, ale skupina postihnutí, ktoré spája medzi sebou pôvod v ranom detstve alebo ešte před narodením a druh poruchy. Ide o poruchy centrálne, t. j. mozgové regulácie hybnosti. Lesný (1972) charakterizuje detskú mozgovú obrnu ako včasne vzniknuté poškodenie mozgu pred pôrodom, pri pôrode alebo krátko po ňom, ktoré sa prejavuje prevažne v poruchách hybnosti a vývoja hybnosti. Poukazuje pri tom na rozdielnosť pomenovania v rôznych krajinách a obtiažnosť stanoviť presný názov, ktorý by zahŕňal všetky príčiny, príznaky a následky týchto porúch. Jednotliví autori sa uchyľovali k názvom, ktoré boli síce výstižné pre jednotlivé formy, ale nevysvetľovali podstatu DMO.  

Kľúčové slová:

DMO

formy

príznaky

rehabilitáciaObsah:
 • 1 Všeobeckná charakteristika 1
  1.1 História 1
  1.2 Detská mozgová obrna 1
  1.3 Etiológia 2
  1.4 Príznaky DMO 3
  1.5 Priebeh 3
  2. Formy DMO 5
  2.1 Hemiparetická forma DMO 5
  2.2 Bilaterálne spastické formy DMO 6
  2.3 Dyskinetická forma DMO 7
  2.4 Cereberálna forma DMO 8
  2.5 Zmiešané formy DMO 8
  2.6 Neobvyklé obrazy DMO 8
  3 Rehabilitácia 10
  3.1 Liečebná rehabilitácia 10
  3.2 Pracovná rehabilitácia 12
  3.3. Sociálna rehabilitácia 13
  3.4 Pedagogická rehabilitácia 13
  3.5 Výchovná rehabilitácia 14
  4 Projekt Adeli 15
  4.1 ADELI oblek 15
  Zoznam použitej literatúry 17

Zdroje:
 • Janda, V. - Kraus, J.: Neurologie pro rehabilitační pracovníky. Avicenum, Praha 1987
 • LESNÝ, I. 1972. Dětská mozková obrna ze stanoviska neurologa. Praha: Avicenum,1985, 236 s.
 • LESNÝ, I. 1972. Dětská mozková obrna ze stanoviska neurologa. Praha: Avicenum,1972, 213 s.
 • KRAUS, J. 2005. Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 344. ISBN 80-247-1018-8
 • KUBÁT, R. 1985.Ortopedie. Praha: Avicenum, 1985. s. 380.
 • HUDÁČOVÁ, V. 2002. Pohybová výchova ako prostriedok rozvoja osobnosti detí s detskou mozgovou obrnou v predškolskom veku. In Paedagogica specialis XXI., Bratislava: Univerzita Komenského, 2002, s.87-98. ISBN 80-223-1715-2
 • GÚTH, A. a kol. 2005. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. Bratislava: LiečReh Gúth, 2005. s. 400. ISBN 80-88932-13-0
 • http://www.orin.sk/choroby/hlava/169
 • JANKOVSKÝ, J. 2001. Ucelená rehabilitace detí s telesným a kombinovaným
 • postižením. Praha: Triton, 2001. s. 158. ISBN 80-7254-192-7
 • JESENSKÝ, J. 2005. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Univerzita
 • Karlova, 2005. s. 159. ISBN 80-7066-941-1
 • KÁBELE, F. a kol. 1970. Somatopedie. Praha: SPN, 1982. 2. upravené vydanie. s. 224
 • ŠIPKOVSKÝ, M. 2004. Canisterapia. In Život so psom 2/2004, s.12-13
 • STEHLÍK, A. a kol. 1977. Dítě s mozkovou obrnou v rodině. Praha: Avicenum, 1977.
 • s. 242
 • http://www.choredieta.sk/index.php/neurologicke-ochorenia/427-detska-mozgova-obrna#vyskyt
 • Šmidová, M.: Prístup k deťom s telesným postihnutím. Trnava: Slovac Academic Press, 2005. ISBN 80-88908-19-1
 • KOLLÁROVÁ, E. 1993. Základy somatopédie. Bratislava: Univerzita Komenského,
 • 1993. s. 97. ISBN 80-223-0715-7
 • http://www.adeli-method.com/sk/about.html, 30.10. 2010,