Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 564   projektov
6 nových

Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45732
Posledná úprava
30.03.2015
Zobrazené
780 x
Autor:
veronika.tarnaiova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa narodí. Je „spojovacím mostíkom“ medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Vplyv rodiny na dieťa je taký veľký, že z hľadiska jeho správneho vývoja ju nemožno úplne nahradiť žiadnou inštitucionálnou výchovou.
Rozvod je považovaný za určité základné spoločenské sanačné opatrenie, ktoré ma zamedziť nesúladu medzi manželmi. Rozpad rodiny predstavuje jedno z najťažších období a to nielen pre priamych účastníkov rozvodu, t.j. pre rodičov ale aj pre deti. O tejto problematike týkajúcej sa detí budeme analyzovať v našej seminárnej práci.
Rozvodovosť má dlhodobo stúpajúci trend. Nejde o nový jav typický pre porevolučné obdobie i keď jej hodnoty medzi jednotlivými rokmi kolíšu. V roku 2011 bolo rozvedených 2,1 manželstiev na 1000 obyvateľov. Tieto štatistické údaje sú dôkazom toho, že naša téma je aktuálna, je to dlhodobý sociálny problém a nakoľko rozvodovosť na Slovensku neustále rastie a taktiež sa aj rozvodovosť v čoraz väčšej miere týka detí z hľadiska ich celospoločenského dopadu.

Kľúčové slová:

rozvodovosť

deti

rodina

manželstvo

kríza

dôsledky

príčinyObsah:
 • 1. Manželstvo, rodina a ich funkcie
  2. Kríza rodiny, príčiny a dôsledky
  3. Vplyvy a dôsledky rozvodov na deti
  3.1 Socioekonomický status
  3.2 Socializácia a sociálna rola
  3.3 Postoje a hodnoty
  3.4 Interpersonálne správanie
  Výskum : Účinky rozvodu na zdravie detí

Zdroje:
 • MATĚJČEK, Zdeněk, DYTRYCH, Zdeněk. 2002. Krizové situace v rodine očima dítětě. 1.vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2002. 128 s. ISBN 80-247-0332-7
 • Možný, I.: Rodina a společnost. SLON. Praha 2006. Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2010. ŠÚ SR. Bratislava 2011. Dostupné na internete: Štatistický úrad SR.
 • AMATO, Paul R. 1993. „Children's Adjustment to Divorce: Theories, Hypotheses, and Empirical Support.“ Journal of Marriage and the Family 55: 23-38.
 • PILER, Petr. 2010. Divorce as Phenomenon of Modernity: theory and research by Petr Piler. London: Edmund Press Ltd. ISBN 978-0-9564748-1-0
 • ŠŤASTNÁ, Anna. 2006b. ANALÝZA: Měnící se struktura rodin a závislé děti [online]. Demografie.
 • ROSS, C. E., MIROWSKY, J. 1999. „Parental Divorce, Life-course Disruption and Adult Depression.“ Journal of Marriage and Family 61: 1034-1045.
 • GLENN, N. D., KRAMER, K. B. 1987. „The Marriages and Divorces of the Children of Divorce.“ Journal of Marriage and Family 49: 811-825.
 • HENDL, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál
 • SINGLY, F. de. 1999. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál. Originál: Sociologie de la famille contemporaine. ISBN 80-7178-249-1.
 • MCLANAHAN, S., BOOTH, K. 1989. „Mother-only Families: Problems, Prospects, and Politics.“ Journal of Marriage and the Family 51: 557-580.
 • ASTONE, N. M., MCLANAHAN, S. S. 1991. „Family Structure, Parental Practices and High School Completion.“ American Sociological Review 56: 309-320.
 • KUCHAŘOVÁ, Věra. 2003. „Některé obsahové změny postojů k manželství a rodičovství.“ In MAREŠ, P., POTOČNÝ, T. (eds.). Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. Pp. 189-204. ISBN 80-86598-61-6.
 • CHALOUPKOVÁ, J., ŠALAMOUNOVÁ, P. 2004. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. Sociologické studie 04/07, Praha: Sociologický ústav AV ČR.