Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Výdavky EÚ so zameraním na štrukturálne fondy

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37800
Posledná úprava
09.11.2011
Zobrazené
884 x
Autor:
morry
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V seminárnej práci sa nám podarilo splniť všetky tri ciele, ktoré sme si stanovili v úvode tejto práce:
• Bližšie sme charakterizovali vybrané pojmy v prvej kapitole seminárnej práce. Splnili sme cieľ, čiže predmet skúmania.
• Splnili sme cieľ skúmania (predmet). Zistili sme pomocou dotazníka informovanosť vybraných obyvateľov SR, čiže respondentov o znalosti v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a operačných programov. Výsledky výskumu poukázali na vysokú informovanosť o danej problematike. Zrejme to bolo spôsobené aj vzorkou výberu respondentov, z ktorých väčšina bola vysokoškolsky vzdelaná a v mladom veku a určite sa nebránili informovaniu cez internet, kde sa o danej problematike môžu dozvedieť najviac.
• Pomocou odpovedí z dotazníka sme potvrdili východiskovú hypotézu (hlavnú hypotézu)výskumu, ktorá znela: „Predpokladáme, že informovanosť vybraných občanov SR, ohľadom informovanosti o štrukturálnych fondoch EÚ a operačných programoch bude na vysokej úrovni.“

Kľúčové slová:

štrukturálne fondy

Európska únia

fondObsah:
 • ÚVOD 1
  1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VYBRANÝCH POJMOV 2
  1.1 SPOLOČNÝ ROZPOČET EURÓPSKEJ ÚNIE 2
  1.2 PRÍJMY ROZPOČTU EÚ 3
  1.3 VÝDAVKY ROZPOČTU EÚ 4
  1.4 ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ 6
  1.4.1 Druhy štrukturálnych fondov 6
  1.4.2 Kohézny fond 7
  1.4.3 Ciele a zamerania operačných programov 8
  2. VÝSKUMNÁ ČASŤ 10
  2.1 CIEĽ VÝSKUMU 10
  3. INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU 12
  3.1 OVERENIE VÝCHODISKOVEJ HYPOTÉZY 14
  ZÁVER 15
  POUŽITÁ LITERATÚRA 16
  ZOZNAM PRÍLOH, GRAFOV A TABULIEK 17
  PRÍLOHY 18

Zdroje:
 • PEKOVÁ, J. 2005. Veřejné finance. Úvod do problematiky.3. vyd. Praha: ASPI, 2005, 527 s. ISBN 80-7357-049-1.
 • HORNIAKOVÁ, Ľ. – MARUCHNIČ, J. 2006. Verejné financie a úvod do meny. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006, 167 s. ISBN 80-7160-228-0.
 • MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. - ORVISKÁ, M. - ZIMKOVÁ, E. 2005. Verejné financie. Bratislava: SPRINT - vfra, 2005, 463 s. ISBN 80-89085-32-2.
 • LIPKOVÁ, Ľ a KOL.. 2004. Európska únia. 2. vyd. Bratislava: SPRINT - vfra, 2004, 137s. ISBN 80-89085-23-7.
 • BELIČKOVÁ, K. 2002. Verejné rozpočty. Bratislava: Ekonóm, 2002, 309s. ISBN 80-225-1637-6.
 • BALKO, L. a KOL. 2004. Štrukturálne fondy európskej únie v slovenskej právnej reflexii. Bratislava: EPOS, 2004, 349 s.. ISBN 80-8057-586-X.
 • FIGEĽ, J – ADAMIŠ, M. 2004. Slovensko na ceste do Európskej únie. Kapitoly a súvislosti. Bratislava: vyd. Zastúpenie Európskej komisie v SR, 2004, 176s. ISBN 80-89102-07-7.
 • MOTHANA, O. S. 2008. Globálna ekonomika: nové trendy a analýzy vybraných problémov. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-169-4.
 • PAUHOFOVÁ, I. – SIVÁK, R. – STANĚK, P. 2007. Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí. Bratislava: SPRINT – vfra, 2007, 207s. ISBN 978-80-89085-90-3.
 • HOLEŠOVÁ, H. 2003. Regionálna politika a štrukturálne nástroje. Bratislava: Úrad Vlády Slovenskej republiky, 2003. ISBN 80-969006-5-X.
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. 2008. Regionální rozvoj. Praha (Česká republika) : Linde Praha, a.s., 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • DRAHOŠOVÁ, A., FÁBEROVÁ, I., GAZDOVÁ, Ľ. 2004. Prechod od predvstupovej pomoci k štrukturálnym fondom. 2., prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Úrad vlády SR,2004. ISBN 80-89180-00-0.
 • Operačné programy. Dostupné na internete: http://www.nsrr.sk/ (2010)
 • Kohézny fond. Dostupné na internete: http://www.euroactiv.sk (2010)
 • Finančný rámec EÚ. Dostupné na internete: http://www.finance.gov.sk (2010)
 • Finančné alokácie na operačné programy. Dostupné na internete: http://www.finance.gov.sk (2010)