Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Vplyv motivácie na kvalitu pracovného výkonu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3157
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
3 063 x
Autor:
bety4
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Motivácia je vôľa konať. Kedysi sa tvrdilo, že motivácia musí prísť zvonka, ale dnes už vieme, že každého motivuje niečo iné. Organizácie, ktoré chcú využiť celý po-tenciál svojich zamestnancov , sa dnes ochotne vzdávajú motivácie spôsobom „rozkazuj a kontroluj“ a nahrádzajú spôsobom „ raď a schvaľuj“.
Pojem motivácia (motio - duševný podnet, vášeň) sa vzťahuje na všetko, čo človek prežíva a na čo je možné pýtať sa otázkou „prečo“. Tento pojem je všeobecným označením pre všetky podnety, ktoré vedú k určitému správaniu sa. Motivovať zamest-nancov znamená dosiahnuť, aby vložili do práce čo najviac úsilia. Základom motivácie je teda ovplyvňovanie zamestnanca, aby chcel danú prácu robiť čo najlepšie. Motivácia musí vychádzať priamo zo zamestnanca, z jeho potrieb. Každý človek podáva vysoký výkon z nejakých dôvodov. Tento dôvod môže byť úplne neracionálny a ťažko pochopi-teľný. Možno niekto pracuje najviac, keď môže ostatným dokázať, že je najlepší. Niekto iný chce byť preradený na lepšie platenú prácu. Ďalší potrebuje mať v tíme ľudí, s ktorými si rozumie, iný nemá rád, keď mu niečo vyčítate a pracuje čo najlepšie, aby sa týmto výčitkám vyhol.
Kedysi sa motivácia chápala jednosmerne nadol. Nadriadený motivoval podriade-ného. To už dnes nestačí. V dobre riadených organizáciách , v ktorých podriadení robia ďaleko viac, než len preberajú príkazy, môžu aj nadriadení potrebovať motiváciu. Moti-váciu treba použiť na dosiahnutie spolupráce . Ak nevieme, čo ľudí motivuje, teba sa ich na to opýtať. Povzbudzujte svojich kolegov, aby sa delili o svoje nápady a pracovné nadšenie. Pochopiť čo najviac motivuje ľudí znamená dosiahnuť ich prácou čo najvyšší výkon [9].

Kľúčové slová:

motivácia

kvalita

motivačné teórie

Maslowova teória

pracovný výkon

transcendentný prístup

výrobný procesObsah:
 • Abstrakt v SJ 3
  Zoznam obrázkov 7
  Zoznam tabuliek 8
  Úvod 9
  1 Podstata a význam motivácie 10
  1.1 Motivácia a stimulácia pracovníkov 10
  1.2 Motív a stimul 11
  2 Motivačný proces 12
  3 Motivačné teórie 13
  3.1. Teórie zamerané na poznanie motivačných príčin (teórie potrieb) 14
  3.1.1. Maslowova teória hierarchie potrieb 15
  3.1.2 Alderferova ERG teória 16
  3.1.3. McClellandova teória (motivačná teória úspechu) 17
  3.1.4. Herzbergova dvojfaktorová teória 18
  3.2. Teórie zamerané na priebeh motivačného procesu 19
  3.3 Teórie zamerané na špeciálne účely 20
  4.1 Pracovný výkon 20
  4.2. Podmienky výkonnosti 21
  4.3. Hodnotenie pracovného výkonu 22
  5 Kvalita 23
  5.1 Manažérske prístupy ku kvalite 23
  5.1.1.Transcedentný prístup 24
  5.1.2.Výrobkový prístup 24
  5.1.3.Prístup vo vzťahu k výrobnému procesu 24
  5.1.4.Prísup vo vzťahu k spotrebiteľovi 24
  5.1.5.Hodnotový prístup 24
  Záver 25
  Zoznam bibliografických odkazov 26

Zdroje:
 • BOROVSKÝ, J. Podnikový manažment, učebné texty, 65 s
 • KACHAŇÁKPVÁ, A. - MAJTÁN, Š. - ŠLOSÁROVÁ, A. Podniková ekonomika. Bratislava: Sovenské predagogické nakladateľstvo, 1996, 30s
 • SEDLÁK, M. Základy manažmentu. Bratislava: Edičné stredisko EU, 1993, 247 s
 • Motivácia [online]
 • ČAMBÁL, M. - HOLKOVÁ, A. - HORŇÁK, F. Manažérstvo podniku.Bratislava: STU, 2000, 211 s
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2003, 367 s
 • SZARKOVÁ, M. Psychológia pre manažérsku prax. Bratislava: Kartprint, 1998, 187 s
 • SZARKOVÁ, M. Psychológia pre manažérsku prax. Bratislava: Kartprint, 1998, 187 s
 • DŽUPKA, P. Motivácia - prednáška. TU Ekonomická fakulta, 2008