Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 562   projektov
12 nových

Vek páchateľov trestných činov

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9224
Posledná úprava
03.07.2018
Zobrazené
667 x
Autor:
alexis266
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednou z príznačných čŕt uplynulých rokov je enormný nárast a závažnosť sociálno-patologických javov, ktoré ohrozujú hlavne najzraniteľnejšiu skupinu populácie - deti a mládež. Problematikou agresie a agresivity sa zaoberá celá škála vied. Vzhľadom na to, že spomínaný patologický jav môže mať korene v rôznych oblastiach ľudského bytia, takisto jeho skúmanie, diagnostikovanie a odstraňovanie prebieha na úrovni mnohých vedných odborov.
Takými základnymi odbormi sú:
• Etológia - vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom celkového súboru vzorcov správania sa organizmov v prirodzených podmienkach
• Sociálna patológia - zaoberá sa chorými, nemormálnymi, všeobecne nežiadúcimi spoločenskými javmi
• Pedagogická diagnostika - rieši jednotlivé prípady, má dôležitú kontrolnú úlohu, ktorá má odhaliť nežiadúce odchýlky
• Psychológia - ide o skúmanie fyzického, psychického vývinu
• Kriminológia - venuje sa problematike príčin vzniku kriminality
Človek je jedinečná bytosť, preto i motívy trestnej činnosti sú veľmi pestré, neraz i málo čitateľné. V našej práci sa budeme venovať hlavne kriminalite mládeže. Ak sa chceme zaoberať odstránením agresívnych prejavov zo strany detí a mládeže alebo aspoň ich minimalizovaním, musíme zohľadniť všetky možné hľadiská príčiny ich vzniku.

Kľúčové slová:

trestný čin

mladiství

kriminalita

mládež

dospievanie

sociálne faktoryObsah:
 • Druhy kriminality:
  2. Príčiny kriminality mládeže
  2.1 Vývinové zvláštnosti obdobia dospievania
  2.2 Sociálne faktory
  Zhrnutie poznatkov :
  ZÁVER:
  Literatúra:

Zdroje:
 • Heretik, A.: Základy forenznej psychológie. Bratislava, SPN, 1994.
 • Netík, K. a kol.: Aktuální otázky boje s kriminalitou mládeže a souvisejícimi negativními jevy. Mladistvý pachatel násilné trestné činnosti. VÚK pri GP ČSSR, 5, 1987.
 • Sejčová, Ľ.: Masovokomunikačné prostriedky a kriminalita. Kriminalistika, 1996, 2, s. 135 - 148.
 • Sejčová, Ľ.: Kriminalita mladistvých a delikvencia maloletých. In: Kriminalita mládeže a preventívno-výchovné pôsobenie. Bratislava, Národné osvetové centrum, 1997, s. 6 - 28.
 • Sejčová, Ľ.: Deti, mládež a delikvencia. Bratislava, Album, 2002.
 • Sejčová, Ľ.: Negatívne spoločenské javy v súvislosti s mládežou. In: Slovensko a deti ´99. Bratislava, Slov. výbor UNICEF, 1999, s. 98 - 111.
 • Taxová, J.: Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívání. Praha, SPN, 1987.