Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Rodina a manželstvo

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47761
Posledná úprava
13.05.2020
Zobrazené
167 x
Autor:
aducha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt je zameraný na význam rodiny a manželstva v dnešnej spoločnosti, na rozdiely a spoločné body manželstva a rodiny, mapuje hrozby rodiny a manželstva a zaoberá sa typmi a poslaním náhradnej rodinnej výchovy.

Rodinu pokladáme za malú sociálnu skupinu, ktorá si v interakcií so širšími spoločenskými inštitúciami formuje svojskú charakteristickú štruktúru. Je to útvar, kde na základe príbuzenských emocionálnych vzťahov medzi rodičmi, rodičmi a deťmi, resp. medzi ostatným príbuzenstvom utvárajú osobitné svojrázne vzťahy. Každá rodina prechádza v priebehu svojej existencie mnohými zmenami. Sú to zmeny v štruktúre rodiny a zmeny v jej funkciách. K vnútorným zmenám dochádza aj v dôsledku spoločenských zmien.

Rodina je z hľadiska socializácie z troch primárnych spoločenských skupín skupinou najdôležitejšou. Je totiž najvýznamnejšou súčasťou spoločenskej mikroštruktúry, ktorá sprevádza človeka alebo sa ho aspoň dotýka vo všetkých fázach jeho života. Z tohto hľadiska možno chápať rodinu ako malú primárnu spoločenskú skupinu. Je založená na zväzku muža a ženy, na pokrvnom vzťahu rodičov a detí, na spoločnej domácnosti, ktorej členovia plnia spoločensky určené a uznané role. Role ktoré vyplývajú zo spolužitia, a na súhru funkcií, ktoré podmieňujú existenciu tohto spoločenstva. Dávajú mu vlastný význam vo vzťahu k jedincom i k celej spoločnosti.

Kľúčové slová:

rodina

manželstvo

náhradná rodinná výchovaObsah:
 • ÚVOD
  1 RODINA AKO ZÁKLADNÁ BUNKA SPOLOČNOSTI
  2 RODINA A SPOLOČNOSŤ
  3 BIOLOGICKÁ A NÁHRADNÁ RODINAZÁVER
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Zdroje:
 • ARCHEROVÁ, C. 2001. Dítě v náhradní rodine. Praha: Portál, 2001. 119s. ISBN 80-7178-578-4.
 • GABURA, J. 2006. Sociálna práca s rodinou. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2006. 59s.
 • HUDECOVÁ, A. a kol. 2009. Sociálna práca s rodinou. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela a občianske združenie Pedagóg, 2009. 250s. ISBN 978-80-8083-845-4.
 • HORÁK, K. a kol. 1979. Hovoříme s rodiči o výchově dětí k manželství a rodičovství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,1979. 64s. ISBN - 80-04-23830-0.
 • CHORVÁT, F. - ORLÍK, J. 1988. Za rodinné šťastie. Martin: Osveta, 1988. 304 s. ISBN 70-054-88.
 • JANDOUREK, J. 2001. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2001. 232s. ISBN 978-80-73676-445.
 • KUNÁK, S. 2007. Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež.Bratislava: Iris, 2007. 145s. ISBN 8089256105.
 • MATĚJČEK, Z. a kol. 2004. Rodičům na nejhezčí cestu. Praha: portál, 2004. 192s. ISBN 9788026210290.
 • MATĚJČEK, Z. a kol. 2011. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. 577s. ISBN 978-80-24619-83-5.
 • MATĚJČEK, Z. 1989. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1989. 335s. ISBN 08-056-89.
 • MATOUŠEK, O. - PAZLAROVÁ, H. 2010. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Praha: Portál, 2010. 184s. ISBN 978-80-73677-39-8.
 • MOŽNÝ, I. 2008. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 323s. ISBN 978-80-86429-87-8.
 • ONDREJKOVIČ, P. - MAJERČÍKOVÁ, J. 2006. Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine - kontinuita a zmena. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 38, no.1, pp. 5-30. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.
 • PRIDE. 2003. Úsmev ako dar. [online]. Bratislava : SPDDD Úsmev ako dar, 2003. [cit. 2020.05.01.] Dostupné na internete: .
 • ROHÁČEK, M. - MATEJ, V. 2009. Hľadáme rodičov alebo aj opustené deti potrebujú rodinu. [online]. Bratislava : Návrat, občianske združenie, 2009. [cit. 2020.02.01.] Dostupné na internete: . ISBN 978 - 80 - 969621 - 2 - 9.
 • ŠATÁNEK, J. 2005. Rodinné prostredie ako faktor socializácie a personalizácie osobnosti dieťaťa. Zborník čiastkových výstupov z riešenia vedeckovýskumnej úlohy VEGA 1/0244/03. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. 176s. ISBN 80-8083-015-0
 • TEYBER, E. 2007. Děti a rozvod. Praha: Návrat domů, 2007. 232s. ISBN 8072551637.
 • VAŠEČKA, I. , VELDOVÁ, M. 2004. Vybrané příklady dobrých praxí při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit. In: Šimíková, I. - Vašečka, I. et al. 2004. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. Brno: Barrister & Principál, 2004. s. 182-183. ISBN 80-7364-009-0.