Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Prípadová štúdia - Dôchodkové poistenie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5958
Posledná úprava
12.12.2017
Zobrazené
845 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Po tom ako človek prežije detstvo, mladosť a dospelosť čaká ho jeseň života. Toto obdobie je, z biologicko-fyzikálneho pohľadu na človeka, obdobím postupného a nevyhnutného úpadku. Postupné oslabenie funkcií organizmu človeka a s tým spojené priame dopady na jeho sociálny status sú evidentné. Znemožnia človeku dosahovať rovnakej produktivity ako doposiaľ a na bežne zvládané úkony musí vynakladať čoraz viac úsilia. Znižujú sa aj jeho schopnosti regenerácie a asimilácie na nové podmienky; jednotlivec sa stáva čoraz zraniteľnejším. A práve ochrana slabších je súčasťou všeobecnej mravnej perspektívy ako ju formulovali antický i kresťanský filozofi a ku ktorej sa hlásia aj náboženstvá orientu.
Vývojom civilizácie, štátnych zriadení a usporiadaním spoločností sme my ľudia dospeli k humanizmu, demokracii a inštitucionalizovanej solidarite. Naplno sa to prejavuje vo vzniku sociálneho štátu po 2. svetovej vojne, ktorý tieto atribúty obsahuje. Vychádzam teda z premisy moderného štátu sociálnych služieb kde je v súlade s princípom solidarity pre všetkých občanov zaistená minimálna životná úroveň. Je teda vo verejnom záujme umožniť našim predchodcom slušne dožiť.
V prípadovej štúdii sa zaoberám hlavnou funkciou DP, a síce finančnou kompenzáciou straty príjmu zamestnanca, živnostníka i podnikateľa z dôvodu staroby, či invalidity. Snažím sa o analýza novoimplementovaného modelu dôchodkového systému na Slovensku. Mojím cieľom je objasnenie fungovania dôchodkového systému na Slovensku a to predovšetkým s dôrazom na jeho kapitalizačný pilier.

Kľúčové slová:

financie a mena

dôchodkové poistenie

dôchodkový systém

invalidný dôchodok

sirotský dôchodok

starobný dôchodokObsah:
 • Úvod 3
  1. História zabezpečenia sa pre prípad staroby 4
  2. Charakteristika dôchodkového systému 4
  3. Spôsob financovania dôchodkových systémov 7
  4. Inštitucionálne usporiadanie dôchodkového systému 7
  5. Typy dôchodkov 8
  5.1. Sirotský dôchodok 8
  5.2. Vdovský a vdovecký dôchodok 9
  5.3. Invalidný dôchodok 10
  5.4. Predčasný starobný dôchodok 11
  5.5. Starobný dôchodok 11
  Záver 15
  Zoznam použitých webových stránok 16
  Zoznam použitej literatúry 17

Zdroje:
 • HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 355 s., ISBN 80-86432-88-2.
 • KREBS, V. Sociální politika. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 502 s. ISBN 80-735-7050-5.
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 3. přeprac. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 261 s. ISBN 80-902-7522-2.
 • MEDVEĎ, J., NEMEC, J., ORVISKÁ, M., ZIMKOVÁ, E. Verejné financie. 1. vyd. Bratislava: Sprint, 2005. 464 s. ISBN 80-89085-32-6.
 • MUNKOVÁ, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 189 s. ISBN 80-246-0780-8.
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 526 s. ISBN 80-7357-049-1.
 • SLANÝ, A., KREBS, V. a kol. Sociální ochrana a důchodový systém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 71 s. ISBN 80-210-3390-8.
 • ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Fondové financování jako faktor diverzifikace veřejných financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 120 s. ISBN 80-210-3065-8.