Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Pedagogika mentálne postihnutých

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37529
Posledná úprava
14.05.2011
Zobrazené
3 867 x
Autor:
ivuska1108
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Typické znaky a klinické prejavy mentálne postihnutých
1. Odlišnosti v myslení - typickým znakom jedincov s mentálnym postihnutým je obmedzená potreba zvedavosti a preferencie podnetového stereotypu. Takíto jedinci bývajú zvyčajne pasívnejší a viac závislí na sprostredkovávaní informácii inými ľuďmi. Orientácia v známom prostredí je pre nich omnoho náročnejšia, pretože horšie rozlišujú významné a nevýznamné znaky jednotlivých objektov a situácii a horšie chápu ich vzájomné vzťahy...

2. Odlišnosti v reči - reč býva postihnutá z hľadiska formálne i obsahového, typické znaky rečového prejavu mentálne retardovaných sú nasledujúce:
– prejav býva nápadný menej presnou výslovnosťou
– nižšia schopnosť porozumieť i bežnému verbálneho prejavu, pretože majú obmedzenejšiu slovnú zásobu a väčšie problémy pochopenia kontextu
- ...

3. Odlišnosti v učení - schopnosť učenia je v rôznej miere obmedzená. Nejde len o dôsledok nedostatočného porozumenia, ale nepriaznivý vplyv majú aj nedostatky koncentrácie pozornosti a pamäti...  

Klasifikácia osôb s mentálnym postihnutím
1. Mentálna retardácia
V súčasnosti u nás vo vedeckých a odborných prácach prevláda pojem mentálna retardácia, i keď sa sporadicky synonymne a paralelne používajú aj iné pojmy. MR teda chápeme ako všeobecný pojem, obsahujúci určitú formu narušeného ontogenetického vývinu, podstatné negatívne odchýlky od normy jednak v úrovni intelektových funkcií, učenia a v sociálnom vývine...
Hlavné znaky mentálnej retardácie sú:
– nízka úroveň rozumových schopností, ktoré sa prejavujú predovšetkým ťažšou adaptáciou na bežné životné podmienky
– defekt je vrodený, dieťa sa už od počiatku svojho života nevyvíja štandardným spôsobom
- ...

Kľúčové slová:

pedagogika

mentálne postihnutí

klasifikácia

stupne

osobitosti edukácie

socializácia mentálne postihnutýchObsah:
 • Úvod
  Pedagogika mentálne postihnutých 2
  Typické znaky a klinické prejavy mentálne postihnutých 3
  Klasifikácia osôb s mentálnym postihnutím 5
  1. Mentálna retardácia 5
  1.1 Oligofrénia 7
  1.1.1 Downov syndróm 7
  1.2 Demencia 9
  1.3 Sociálne podmienená mentálna retardácia 10
  Stupne mentálnej retardácie 11
  Osobitosti edukácie mentálne postihnutých 13
  Vzdelávanie a vyučovanie mentálne postihnutých 13
  Socializácia mentálne postihnutých 15
  Použitá literatúra 17

Zdroje:
 • BAJO, I.- VAŠEK,Š. 1994. Pedagogika mentálne postihnutých.1. vyd. Bratislava : Sapientia, 251 s. ISBN 80-967180-1-0.
 • FISCHER,S.- ŠKODA,J. 2008. Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. 1.vyd. Praha : TRITON, 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0.
 • SELIKOWITZ,M. 2005. Downův syndrom. 1. vyd. Praha : Portál, 197 s. ISBN 80-7178-9739.
 • ŠVARCOVÁ, I. 2006. Mentální retardace: vzdělávaní, výchova, sociální péče.3.vyd. Praha: Portál,198s. ISBN 80-7367-060-7.
 • VAGNEROVÁ, M. 2002. Psychopatologie pro pomáhajíci profese. 3. vyd. Praha: Portál. 444 s. ISBN 80-7178-678-0.
 • VAŠEK,Š. a kol.1995. Špeciálna pedagogika–terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN, 245s. ISBN 80-08-00864-4.
 • VAŠEK,Š. 2006. Základy špeciálnej pedagogiky. 2. dopl. vyd. Bratislava : Sapientia, 217 s. ISBN 80-89229-02-6.