Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40514
Posledná úprava
15.07.2012
Zobrazené
6 085 x
Autor:
cucien
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Všetky procesy či už riadiace, prevádzkové alebo výkonné prebiehajú v rámci konkrétnych organizačných štruktúr. Pre efektívne zabezpečenie plnenia cieľov podniku zohráva dôležitú úlohu racionálne organizačné usporiadanie činností podniku, ktoré napomáha k ich efektívnemu plneniu. Na proces riadenia však môže pôsobiť aj negatívne, ak nezodpovedá jeho požiadavkám, ale zaostáva za ním, a tým stráca svoju určenosť.

Cieľom mojej práce je vysvetliť a charakterizovať základné pojmy týkajúce sa organizačnej štruktúry, organizovania a organizácie. Taktiež popísať jednotlivé typy členení podľa rôznych hľadísk (uplatňovania právomoci, počtu stupňov riadenia a pod.) a rozdiely medzi nimi. Na záver uvediem niekoľko zásad ako správny vytvoriť organizačnú štruktúru.

Organizačná štruktúra predstavuje kostru organizácie, v rámci ktorej sa uskutočňujú rôzne činnosti vrátane riadenia. Tvorí taktiež základňu riadenia – umožňuje ho, ale aj zjednodušuje a uľahčuje – preto je nevyhnutným predpokladom jeho vykonávania. Ide o veľmi dôležitý faktor, ktorý významne ovplyvňuje kvalitu a efektívnosť činnosti organizácie. Organizačná štruktúra dokáže prekonávať rozličné kvantitatívne ale i kvalitatívne zmeny, preto ju treba chápať ako stále sa meniacu, existujúcu v ustavičnom pohybe. V statickom význame, t.j. v určitom čase okamihu, je východiskom a základom skúmania a rozboru organizačnej štruktúry. Čoraz väčší význam nadobúda skúmanie budúcich tendencií jej vývoja (Mižičková, Šajbidorová a Ubrežiová, 2007).

Organizačná štruktúra, ktorá predstavuje štruktúrovanie útvarov (bez ohľadu na činnosť) v organizačnej jednotke, demonštruje vzťahy a postavenie jednotlivých útvarov v príslušnej organizácii. Je najdôležitejšou štruktúrou a médiom pre vyjadrenie ostatných. V organizačnej oblasti sú útvary reprezentované prevádzkami, závodmi, filiálkami a pod. Predstavujú organizačné jednotky vyššieho rádu, kde okrem procesov prevádzkových prebiehajú i riadiace.

Kľúčové slová:

organizačné štruktúry

organizácia

organizovanie

organizačná štruktúraObsah:
 • ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK 2
  ÚVOD 3
  1 PODSTATA A OBSAH ORGANIZÁCIE A ORGANIZOVANIA 4
  1.1 Významová podstata organizácie 4
  1.2 Významová podstata organizovania a jeho ciele 5
  2 VYMEDZENIE POJMU ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 7
  3 ČLENITOSŤ ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR 9
  3.1 Členenie podľa uplatňovania právomoci 11
  3.2 Členenie podľa počtu stupňov riadenia 13
  3.3 Členenie podľa primárneho organizačného členenia 14
  3.4 Členenie podľa spôsobu a miery deľby práce 17
  3.5 Členenie cieľovo-programové 19
  4 ZÁSADY TVORBY ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 23
  ZÁVER 24
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 25

Zdroje:
 • http://fsi.uniza.sk/kkm/publikacie/ma/ma_08.pdf
 • MIŽIČKOVÁ, Ľ., ŠAJBIDOROVÁ, N., UBREŽIOVÁ, I.: Základy manažmentu. Nitra: Vydavateľstvo SPU, 2007.
 • MAJELČÍK, A.: Základy manažmentu – tretie upravené vydanie. Nitra: Vydavateľstvo SPU, 2008.
 • VAVRINČÍK, P.: Organizovanie a organizačné štruktúry. Bratislava: Ekonóm, 1999.
 • LEŠČIŠIN, M., Organizácia a riadenie výroby priemyselných podnikov. Bratislava: ALFA, 1979.
 • MESÁROŠ, M.: Účinné organizovanie, riadenie a manažérske vedenie. Košice: FŠI ŽU-DP, 2001.
 • PROGRAMOVÝ TÍM PRE CERTIFIKÁT V MANAŽMENTE: Riadenie v organizáciách. Bratislava: Press K+K, ISBN 80-89045-51-0, 2000.
 • SEDLÁK, M.: Rozvoj organizačných štruktúr podnikov. Vydavateľstvo a nakladateľstvo ROH, 1988.