Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
9 nových

Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
19942
Posledná úprava
24.03.2011
Zobrazené
5 683 x
Autor:
jana19
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kriminalita a delikvencia
V našej práci ponúkneme široký prehľad tejto problematiky, zameriame sa na terminológiu, teórie delikvencie a kriminality, príčiny, typológie páchateľov a obetí a tému uzavrieme náčrtom prevencie kriminality a delikvencie najmä v podmienkach Slovenskej republiky. Delikvencia a kriminalita patria k závažným sociálno-patologickým deviantným formám správania a v súčasnosti predstavujú nielen celospoločenský, ale aj globálny problém ľudstva.

Patologické hráčstvo
Patologické hráčstvo je psychická porucha, ktorá patrí medzi návykové a impulzívne poruchy. Prejavuje sa častými a opakovanými epizódami hráčstva, ktoré dominujú v živote hráča na úkor sociálnych, rodinných, pracovných a materiálnych hodnôt. Prítomné je intenzívne nutkanie k hre, ktoré sa dá len ťažko ovládnuť, spolu so zaujatými myšlienkami a predstavami hrania, ktoré túto činnosť sprevádzajú. Základným prejavom patologického hráčstva je trvalo sa opakujúce hranie , ktoré pokračuje a často i narastá napriek evidentným nepriaznivým sociálnym následkom. Včasné rozpoznanie a zachytenie príznakov patologického hráčstva, ako ja včasné vyhľadanie pomoci môže predísť tomu aby sa patologické hráčstvo rozvinuli do tragických následkov.

Prostitúcia
Jedným z najstarších sociálnych javov, ktorý porušuje normy sexuálneho správania a často je považovaný za sociálnopatologický jav, je prostitúcia. Za klasickú prostitúciu možno podľa Ondrejkoviča pokladať „poskytovanie sexuálnych služieb z ekonomických dôvodov, pričom ani tu nemusí byť dôvodom výlučne sociálna núdza, chudoba alebo nedostatok. Prostitúcia môže mať i charakter prostriedku dosahovania spoločenskej alebo profesijnej kariéry a úspechu.“

Šikanovanie
Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova ,, chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, zastrašovanie, využívanie sily. Veková hranica, kedy sa stretávame so šikanovaním sa v našich školských podmienkach začalo posúvať na 1. stupeň základnej školy, čo znamená už v období mladšieho školského veku Rozvoj šikanovania má na svedomí aj spoločnosť. Dôležitý faktor pri zvyšovaní výskytu šikanovania je anticipácia beztrestnosti- agresor sa neobáva trestu.

Samovražda
Slovo smrť priťahuje pozornosť ľudí odpradávna. Život každého človeka má svoj začiatok a samozrejme aj svoj koniec, teda smrť. Vzťah človeka k smrti sa formuje v priebehu života pod vplyvom výchovy, životných okolností a skúseností, zdravia a iných činiteľov, čo sa odráža v diferencovanom vzťahu ľudí k nej. Pre niektorých ľudí sa smrťou všetko končí, iní veria, že sa ňou začína niečo nové. I spôsoby smrti sú rôzne. Ak ľudskému telu nebola odňatá žiadna podmienka života, dochádza k smrti prirodzenej. Ostatné spôsoby smrti, ako napr. smrť vo vojne, pri autonehode, vražde, nešťastnej náhode, poprave e tiež samovražde, sú smrťou neprirodzenou.

Kľúčové slová:

kriminalita

delikvencia

sociálna patológia

závislosť

prostitúcia

šikanovanie

záškoláctvo

samovraždaObsah:
 • Objasnenie pojmov kriminalita a delikvencia
  Typológia páchateľov a obetí
  Teórie delikvencie a kriminality
  Príčiny delikvencie a kriminality
  Prevencia kriminality v SR
  Patologické hráčstvo
  Hazardná hra
  Závislosť na hre
  Psychická závislosť
  Telesná závislosť
  Druhy hazardných hier
  Automaty
  Kasína
  Športové stávky
  Vznik patologického hráčstva
  Faktory vzniku hráčskej závislosti
  Vývoj závislostí u patologického hráča delíme do troch fáz
  Patologické hráčstvo a mladiství
  Školopovinný adolescenti ako patologickí hráči
  Varovné signály pre rodičov na odhalenie gamblérstva u ich detí
  Patologické hráčstvo a rodina
  Spoluzávislosť príbuzných
  Fázy účinku patologického hráčstva na partnera
  Štatistické zistenia
  Liečba patologického hráčstva
  Priebeh liečby
  Obranné mechanizmy pri liečba patologického hráčstva:
  Recidíva
  Druhy recidív podľa ich priebehu alebo rozsahu:
  Prevencia hráčskej závislosti
  Druhy prevencií
  Služby prvého kontaktu
  Historické aspekty prostitúcie
  Druhy prostitúcie
  Príčiny prostitúcie
  Prevencia prostitúcie
  Iné sexuálne deviácie
  Riešenie prostitúcie v SR
  Šikanovanie
  Štádia vývoja šikanovania
  Príčiny a dôsledky šikanovania
  Záškoláctvo
  Typológia záškoláctva
  Krádeže v školskom prostredí
  Prevencia sociálnych deviácií v školskom prostredí
  Samovražda – neprirodzená smrť
  Historické aspekty samovrážd
  Klasifikácia samovrážd
  Príčiny samovrážd
  Formy suicidálneho správania
  Prostriedky a spôsoby spáchania samovrážd
  Vývojové tendencie samovrážd v SR

Zdroje:
 • BAKOŠOVÁ, Z.: Teoretické otázky záškoláctva. In: Mládež a spoločnosť. 2002
 • VÁGNEROVÁ, M.: Patopsychologie dítěte pro speciální pedagogy, Praha 1988, SPN
 • HRONCOVÁ, J., KRAUS, B.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. PDF UMB, Banská Bystrica, 2006.
 • HRONCOVÁ, J. a kol.:Sociálna patológia. PDF UMB, Banská Bystrica, 2004.
 • KOUTEK, J., KOCOURKOVÁ, J.: Sebevražedné chování. Portál, s.r.o., Praha, 2003.
 • NÝVLOVÁ, V.: Příčiny a prevence záškoláctví u žáku základních a středních škol. In.: Výchovní poradce. 1985
 • KLÍMA, P., KLÍMA, J.: Základy etopedie, Praha 1978, PF UK