Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Controling - semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4418
Posledná úprava
21.09.2017
Zobrazené
2 657 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto praci by som sa chcel zamerat na vseobecný vývoj a roznost controllingu v podnikovom riadeni ako súčasti manažmentu. Na podnik v trhovej ekonomike denne pôsobí množstvo rôznorodých faktorov (ekonomické, politické, sociálne, prírodné...), ktoré môžu ovplyvniť jeho pozíciu, jeho činnosti. Aby im nepodľahol je nútený ustavične zdokonaľovať svoje vnútorné procesy a systémy riadenia a reagovať na nové situácie novými funkciami riadenia, ktoré by umožňovali:
- odnotiť, ako sa plnia plánovené ciele podniku
- dhaľovať riziká
- nalyzovať a hodnotiť efekty podnikateľských aktivít a rozhodnutí
- dhaľovať nové podnikateľské aktivity prinášajúce ekonomický efekt.

• controlling podnikovohospodársky ovláda podnik, má ho pod kontrolou tak, že včas signalizuje existenčnú krízu a robí opatrenia na jej zabránenie,
• controlling nie je kontrola,
• controlling je „držať pod kontrolou“,
• controlling je aktívne riadenie, t. j. riadenie do budúcnosti. 1


Na splnenie týchto úloh a dosiahnutie podnikových cieľov sa vyvinula nová funkcia / podsystém systému riadenia moderného podniku, nazývaná controlling.
Controlling sa prvýkrát objavil v ekonomickej teórii a praxi už na konci 19. storočia v USA. Miesto controllera (osoby vykonávjúcej controlling) ako prvý zaviedol priemyselný podnik General Electric Company ešte v roku 1892. V roku 1931 bol založený Controller´s Institute Of America, neskôr premenovaný na Financial Executives Institute.

Kľúčové slová:

controlling

manažment

kontrola

dimenzie controllingu

informačný systémObsah:
 • Obsah: 2
  1. Úvod do problematiky controllingu 3
  2. Pojem a koncepcia controllingu 4
  2.1 Teoretické vymedzenie controllingu 4
  2.2 Manažment a controlling 5
  Schéma 1. Vzťah controlling - manžment, stupne controllingu 5
  Schéma 2. Rozdiel medzi kontrolou a comtrollingom. 6
  2.3 Základné funkcie a úlohy controllingu a controllera, ako osoby zodpovednej za vykonávanie controllingu 7
  3. Postavenie controllingu v organizačnej štruktúre podniku 9
  4.Časové dimenzie controllingu 10
  5. Vnútropodnikový manažment a vnútropodnikový controlling 12
  5.1 Podstata a ciele vnútropodnikového manažmentu a controllingu 12
  5.2 Vývoj systémov vnútropodnikového riadenia v SR 13
  5.3 Vnútropodnikvý controlling 15
  6. Informačný systém a controlling 16
  Záver: 17
  Zoznam použitej literatúry: 18

Zdroje:
 • BARAN, D. Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2001,
 • BARAN, D. Aplikácia controllingu v podnikovej sfére. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2002.
 • ESCHENBACH, R. a kol. Controlling, In: ASPI Publishing s.r.o. Praha, 2000.
 • VOLLMUTH, H. J. Controlling nový nástroj řízení. Praha: Proffes Consulting, s.r.o., 1999
 • FOLTÝNOVÁ, KALAFUTOVÁ, Vnútropodnikový controlling, 1998Fibírová, Jana: Reporting, Grada Publishing Praha 2001, ISBN 80-247-0066-2
 • HUMPHRIES, M.- HAWKINS, M. W.- Dy, M. C.: Data warehousing. Návrh a implementace. Computer Press Praha 2002
 • HAN, J.-KAMBER, M.: Data Mining - concepts and techniques. Academic Press London 2001
 • VIDOVÁ, H. - MAKYŠ, P.:Využitie informačných technológií v reporingu, In Akademecká Dubnica 2002: 27. 11. 2002, Dubnica n. Váhom: MtF STU, 2002