Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40342
Posledná úprava
31.12.2013
Zobrazené
3 251 x
Autor:
geller
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Je všeobecne známe, že každý výrobok alebo polotovar môže obsahovať vonkajšie alebo vnútorné nehomogenity (chyby) alebo nežiaduce odchýlky tvaru a štruktúry. Prítomnosť takýchto chýb v kritických oblastiach môže podstatne ovplyvniť životnosť výrobku alebo konštrukcie. Požiadavka, aby výrobok neobsahoval vôbec žiadne chyby, by bola celkom nereálna a preto musia byť v príslušných normách alebo predpisoch stanovené hranice pre prípustnosť resp. neprípustnosť chýb v závislosti na ich veľkosti, typu, početnosti atď. Výrobok je potom možné na základe výsledku nedeštruktívnej kontroly zaradiť do príslušnej triedy akosti a rozhodnúť o jeho ďalšom využití, tzn. či bude využívaný bez ohľadu na prítomnosť chýb alebo budú chyby odstránené alebo bude výrobok vyradený ako nepoužiteľný.

Kľúčové slová:

chyby zvarových spojov

zvarové spoje

kontrola zvarových spojov

tepelné spracovanie zváraných konštrukcií

zvárané konštrukcieObsah:
 • 1 Hodnotenie zvarových spojov
  1.1 Štruktúra zvarového spoja - makroskopický rozbor:
  2 Chyby v zvarových spojoch
  2.1 Veľký rozstrek
  2.2 Uhlové deformácie
  2.3 Fúkanie oblúka
  2.4 Trhliny vo zvarovom spoji
  2.5 Kryštalizačné trhliny
  2.6 Trhliny v kráteri
  2.7 Vady koreňa
  2.8 Struskové vmestky
  2.9 Póry
  2.10 Zápaly
  2.11 Studené spoje
  3 Kontroly zvarových spojov
  3.1 Deštruktívne skúšky
  3.1.1 Skúška ťahom
  3.1.2 Pracovný diagram
  3.1.3 Skúška rázom v ohybe (vrubovej húževnatosti)
  3.1.4 Skúška lomovej húževnatosti
  3.2 Nedeštruktívne skúšky
  3.2.1 Vizuálna kontrola
  3.2.2 Vizuálna kontrola priama
  3.2.3 Potrebné prístrojové vybavenie
  3.2.4 Predmet kontroly
  3.3 Vizuálna kontrola nepriama
  3.3.1 Prístrojové vybavenie
  3.3.2 Predmet kontroly
  3.3.3 Výhody kontroly
  3.4 Kontrola ultrazvukom
  3.4.1 Odrazová metóda skúšania ultrazvukom
  3.4.2 Prechodová metóda skúšania ultrazvukom
  3.5 Kapilárne metódy
  3.5.1 Princíp kapilárnych metód
  3.5.2 Podľa detekčnej kvapaliny rozlišujeme
  3.6 Skúšky magnetické a indukčné
  3.7 Skúška prežiarením
  3.8 Skúška lámavosti
  3.9 Skúška tvrdosti
  4 Tepelný cyklus pri tavnom zváraní
  4.1 Teplotné pásma pri zváraní
  4.2 Tri fázy:
  4.3 4 výrazne odlišné oblasti
  5 Tepelne ovplyvnená oblasť (TOO)
  6 Tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
  6.1 Normalizačné žíhanie
  6.2 Zušľachťovanie
  6.2.1 Kalenie
  6.2.2 Popúšťanie
  6.3 Žíhanie na mäkko
  6.4 Predohrevom pred zváraním
  7 Technologický postup zvárania konštrukcii

Zdroje:
 • Katedra materiálového inžinierstva, Zákonné predpisy v oblasti akosti výrobkov, [on-line]
 • Stránka študentov 4. ročníka Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, [on-line]
 • Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológii, Ing. Miloslav Krivošík, Ing. Gabriel Lošák, RNDr. Štefan Cimbák, PhD., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Úvod do zvárania, [on-line]
 • Katedra mechanických systémov, Fakulta mechatroniky, Tnuni, Kopačka Peter 2010, [on-line]
 • Katedra mechanických systémov, Fakulta mechatroniky, Tnuni, Ing. Faitová Nora, prednáška pre 2.ročník odboru MKP, predmet priemyselné technológie
 • Multistal & Lohmann spol. s r.o., Veľkosklady akostných ocelí, technické údaje - tepelné spracovanie a jeho druhy, [on-line]
 • Ulrich Fisher a kolektív (2004) : Základy strojírenství : Praha, nakladatelstvo Europa Sobotáles cz, ISBN 80-86706- 09- 5
 • Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, časť 20 - oceľové konštrukcie, s účinnosťou od 1.1.2011
 • LEITNER, B.: Nedeštruktívne skúšanie materiálov - účel, metódy a podniková dokumentácia. In: Slovgas č. 4/2005, SPNZ, Bratislava 2005.