Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5046
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
6 563 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- Základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a všeobecné zásady prevencie upravuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vzťahuje na všetky odvetvia činnosti výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.
- Vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby v pracovnoprávnych vzťahoch, v obdobných pracovných vzťahoch a na právnické osoby a fyzické osoby, u ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov učilišťa a žiakov odborného učilišťa, žiakov strednej školy a študentov vysokej školy. Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na samostatne zárobkovo činné osoby, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú
• fyzické osoby, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, alebo
• fyzické osoby, ktoré zabezpečujú plnenie úloh s pomocou svojho manžela alebo detí.
- Pôsobnosť tohto zákona môže byť osobitným zákonom obmedzená alebo vylúčená na určené pracovné činnosti vykonávané v služobnom pomere. Zamestnávateľ je však povinný zabezpečiť najvyšší možný stupeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kľúčové slová:

bezpečnosť

zdravie

ochrana zdravia

BOZP

nebezpečenstvá

pracovné prostriedky

zváračské práceObsah:
 • 1.Úvod -1-
  1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci -1-
  2. Všeobecné poznatky -3-
  2.1 Zváranie -3-
  2.2 Hlavné metódy zvárania -4-
  2.2.1 Oblúkové zváranie -4-
  2.2.2 Odporové zváranie -5-
  2.2.3 Plameňové zváranie -5-
  2.2.4 Tlakové zváranie 5
  2.2.5 Ostatné metódy zvárania -5-
  2.2.6 Spájkovanie -5-
  3. Nebezpečenstvá pri zváraní a ich prevencia -5-
  3.1 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom -5-
  3.2 Ochrana pred úrazom pohyblivými časťami zariadenia -6-
  3.3 Ochrana pred popálením -6-
  3.4 Ochrana pred úrazom rozstrekom kovu a úlomkami trosky -7-
  3.5 Ohrozenie zdravia škodlivinami -7-
  3.6 Mikroklimatické podmienky -9-
  4. Osobné ochranné pracovné prostriedky -9-
  4.1 Ochrana očí a tváre -9-
  4.2 Ochrana sluchu -10-
  4.3 Ochrana dýchacích ústrojov -10-
  4.4 Ochrana hlavy -10-
  4.5 Ochrana rúk -11-
  4.6 Ochrana nôh -11-
  4.7 Ochranný oblek a doplnky -11-
  5. Oprávnenie vykonávať zváračské práce -12-
  6. Povinnosti a práva zamestnávateľov -13-
  7. Povinnosti a práva zamestnancov -16-
  8. Bezpečnostné ustanovenie pri oblúkovom zváraní -16-
  8.1 Nebezpečenstvá pri oblúkovom zváraní -17-
  9. Bezpečnostné ustanovenie pri plameňovom zváraní -18-
  9.1 Nebezpečenstvá pri plameňovom zváraní -19-
  10. Záver -20-
  11. Použitá literatúra -21-

Zdroje:
 • FRIČ, H.: Bezpečnosť práce pri zváraní elektrickým prúdom, ROH Bratislava, 1984,
 • MÁJEK, V.; MUTŇANSKÝ, V; ONDRUŠ, M.: Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Komentár k Česko - Slovenským normám 05 0601, 05 0672, ZEROSS Ostrava, 1992,
 • KONEČNÝ, Ľ, a kol.: Technológia tvárnenia, zlievania a zvárania, vydavateľstvo ALFA Bratislava, 1986,
 • VESELKO, J; SUDNIK, V.: Technológia zvárania, vydavateľstvo ALFA Bratislava, 1989,
 • CSUKAS, Š.; KURUCOVÁ, H.: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana v praxi, vydavateľstvo PRÁCA, spol. s. r. o. 1999,
 • HRONEK, R. ; FRIČ, H.: Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom, vydavateľstvo ROH Bratislava, 1986,
 • KREMNIČAN, K.: Bezpečnosť práce pri zváraní, ROH Bratislava, 1987,
 • ŠUGÁR, P.; ŠUGÁROVÁ, J.; UCEJOVÁ. J.: Výrobné technológie I, vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2006,
 • Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov, STN 05 0601,
 • Osobitné bezpečnostné predpisy pre inštaláciu zariadení na oblúkové zváranie a príbuzné procesy, STN 05 2209,
 • Osobitné bezpečnostné predpisy pre prevádzku zariadení na plameňové zváranie a príbuzné procesy, STN 05 2208,
 • Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov, STN 05 0600,
 • Zváranie a príbuzné procesy STN EN 14 640,