Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Audit kvality

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4836
Posledná úprava
21.10.2017
Zobrazené
10 083 x
Autor:
jancica
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Audítorská činnosť, považovaná za mladú ekonomickú disciplínu, ktorej vznik a prvopočiatky sa podľa všeobecného názoru vzťahujú k 19. storočiu, má však omnoho starší pôvod. Objavujú sa síce iba skromné ale zato presvedčivé dôkazy o jej existencii v určitej podobe už pred začiatkom 19. storočia.
Nie je podrobne známa celá genéza auditu, ale prvotná forma tejto činnosti sa objavuje už v Starom Egypte. Starí Egypťania vyžadovali, aby ich s daňovými príjmami oboznamovali dvaja nezávislí úradníci, ktorí mali prehľad a dostatočné znalosti vo finančnej oblasti. Vzniká tu akási forma kontrolnej činnosti pre potreby obyvateľstva, poskytujúca informácie o financovaní „štátnej pokladnice“. Iná forma kontrolnej činnosti sa uplatňovala v Starovekom Ríme. Jej podstatou bolo porovnanie doložených výdajov so skutočnými príjmami a ich následná kontrola. Tieto počiatky boli však len skromnou časťou súčasných praktík auditu.
Audítorstvo ako profesia vzniklo v období stredoveku v Taliansku, čiastočne aj vo Francúzsku a podkladom pre vznik sa stali spoločensko-ekonomické skutočnosti, ktoré podnietili potrebu riešiť také úlohy, ktorých splnenie mali v právomoci len audítori.
Prvou právnou úpravou spojenou s auditom bol Zákon o britských akciových spoločnostiach z roku 1844 vydaný vo Veľkej Británii. Zákon stanovil prvú formu kontroly Súvahy, zostavovanej riaditeľom spoločnosti, jedným alebo viacerými akcionármi, ktorí získali právo preverovať účtovné knihy spoločností a overovať pravdivosť ich správ. V prípade nejasností môžu klásť otázky súvisiace s problematikou úradníkom, manažmentu a zamestnancom.
O jedenásť rokov neskôr sa Zákonom o spoločnostiach pozmenilo postavenie akcionárov v Británii pri vykonávaní kontrolnej (audítorskej) činnosti v spoločnosti a to prechodom právomocí v tejto oblasti na iné osoby, vybrané spoločnosťou, ktoré vystupujú ako externí audítori. Položili sa základy smerujúce k vzniku povinného auditu, avšak najvýznamnejším medzníkom vo vývoji auditu v Británii a jeho implementácii do ekonomickej praxe je rok 1947, kedy došlo k tomu, že britské zákonodarstvo sa upriamilo na sledovanie finančných výkazov z hľadiska podávania úplného a pravdivého obrazu o finančnej situácii a výsledkov podnikateľskej činnosti.
Ďalšou krajinou, ktorá sa nemalou mierou zaslúžila o rozvoj a zdokonaľovanie audítorskej činnosti, popri Veľkej Británii, sú Spojené štáty americké (USA), ktorých prvá úprava auditu bola publikovaná v 1917 roku v bulletine Federálnej rezervy. Ďalší rozvoj tejto ekonomickej disciplíny v USA prechádzal rôznymi etapami, ktorých dôsledkom bol vznik mnohých inštitútov, komisií a orgánov zaoberajúcich sa audítorskými praktikami a poradenskou službou v tejto oblasti. Vytvorili sa všeobecne platné audítorské štandardy a v rámci nich metódy a postupy vychádzajúce z primárnych i sekundárnych cieľov auditu. Tieto sa dostali do povedomia celej ekonomickej spoločnosti a stali sa podkladom pre mnohé diskusie, semináre a výučbové programy, a to nielen v USA, Taliansku, Francúzsku a v Británii ale s odstupom času aj v iných krajinách na celom svete.
Takýmto spôsobom sa dostalo audítorstvo aj do povedomia Slovenskej republiky, kde sa tiež veľmi úspešne uplatňuje v hospodárskej teórii i praxi a jeho význam vzrástol natoľko, že sa stáva všednou súčasťou modernej spoločnosti. (1)

Kľúčové slová:

Audit

interný audit

definície auditu

program auditu

typy auditu

plán audituObsah:
 • Úvod 6
  1. Definície auditu 9
  1.1 Definícia auditu podľa normy STN ISO 9000:2001 9
  1.2 Definícia auditu podľa normy STN ISO 19011:2003 9
  2. Audity 10
  2.1 Druhy auditov 10
  2.2 Typy auditov 12
  2.3 Zásady auditovania 14
  2.4 Program auditu 14
  3. Metodika interných auditov systémov manažérstva kvality 16
  3.1 Spracovanie plánov auditov 17
  3.2 Výber a príprava audítorov 17
  3.3 Spracovanie plánu auditu 18
  3.4 Spracovanie dotazníka pre audit 18
  3.5 Vykonanie úvodného stretnutia 19
  3.6 Vykonanie auditu 19
  4. Očakávaný prínos auditu 22
  5. Záver 23
  Zoznam použitej literatúry 24

Zdroje:
 • STN ISO 9000:2001 Systémy manažérstva kvality: Základy a slovník 25 s.
 • STN ISO 19011:2003 Návod na auditovanie systému manažérstva kvality 8 s.
 • MATEIDES, Alexander a kol.: Manažérstvo kvality: História, Koncepty, Metódy.
 • EPOS, 2006. 239-243 s. ISBN 80-8057-656-4