Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Starí ľudia v dnešnej spoločnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
69 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39269
Posledná úprava
14.01.2012
Zobrazené
4 073 x
Autor:
lxywo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Je úžasné keď sa narodí človek, ale aj napriek tomu by si nikto nemal robiť zásluhu na tom, že prišiel a žije na tomto svete. Potom akým spôsobom v dospelosti prežíva svoje roky, už v najpodstatnejšej miere len sám zodpovedá za vnútorné i vonkajšie formovanie svojho života, teda za jeho kvalitatívnu úroveň a jeho predlžovanie alebo skracovanie. To treba zavčasu pochopiť a precítiť (Hamžík, 2003, str.11).
Starnutie a staroba nie sú záležitosťou modernej doby, ale sú to javy staré ako ľudstvo samo. Vzniklo a vzniká mnoho teórií, ktorými sa vysvetľuje ich mnohotvárnosť. ,,Koncom dvadsiateho a na prelome dvadsiateho prvého storočia sa v modernej dobe všeobecne konštatuje, že starnutie a staroba sú prirodzenou a zákonitou etapou vnútorného i fyzického života človeka“ (Hamžík, 2003, str. 13).
Pojem senior je v súčasnej spoločenskej realite bežne používaným termínom, ktorý má významovo neutrálny charakter. Vo všeobecnosti sa uvádza viacero dôvodov, prečo je používanie tohto termínu vo všetkých sférach ľudského bytia vhodné: (Čomaničová in Határ, 2005, str 27) 1. doposiaľ absentuje iné emocionálne nezaťažené pomenovanie, ktoré by označovalo človeka v celom vekovom období sénia,
2. termín systémovo nadväzuje na pojem sénium, ktorý označuje celé vekové obdobie staroby,
3. je akceptovateľný aj zo strany samotných účastníkov seniorských edukačných aktivít,
4. z hľadiska lingvinistického (t. j. morfologického, lexikálneho) je významovo priehľadný, ohybný a pomerne ľahko sa z neho tvoria odvodeniny. Vo svojej práci sa pokúsim vymedziť život starých ľudí v dnešnej spoločnosti.
V prvej kapitole sa budem venovať vymedzeniu pojmov senior, staroba a starnutie. Druhá kapitola je venovaná kvalite života, sociálnej dimenzii a indikátorom kvality života seniorov. V ďalšej kapitole opíšem osobnosť seniora v spoločenskom systéme. V poslednej kapitole uvediem strategické dokumenty ako východiská sociálno-edukatívnej starostlivosti o seniorov.

Kľúčové slová:

starnutie

staroba

seniori

sociálna práca

starostlivosť o seniorovObsah:
 • Úvod 5
  1. Seniorský vek – dôležitá etapa v živote človeka 6
  1.1 Pojem senior, starnutie a staroba 6
  1.2 Periodizácia ľudského života s akcentom na seniorský vek 7
  2. Kvalita života 10
  2.1 Sociálna dimenzia kvality života seniorov 10
  2.2 Indikátory kvality života seniorov 11
  3. Osobnosť seniora v spoločenskom systéme 12
  3.1 Podstata a charakteristika osobnosti seniora 12
  3.2 Dynamika osobnosti seniora 12
  3.3 Faktory rozvoja osobnosti seniorov 13
  4. Strategické dokumenty ako východiská sociálno-edukatívnej starostlivosti o seniorov 14
  Záver 15
  Zoznam použitej literatúry 16

Zdroje:
 • BALOGOVÁ, B. Seniori, Akcent Print Prešov, 2005, ISBN 80-969274-9-3, EAN 9788096927494
 • HAMŽÍK, P. Ako zdravo a optimisticky starnúť. 2. vyd. Trenčín, Q-EX, 2003, ISBN 80-968671-8-0
 • HATÁR, C. Inštitucionálna edukatívna starostlivosť o seniorov v Slovenskej republike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005, ISBN 80-8050-821-6
 • HATÁR, C. Edukatívne a sociálne aspekty rezidenciálnej starostlivosti o seniorov. Nitra : Unievrzita Konštantína Filozofa, 2008, ISBN 978-80-8094-383-7
 • HROZENSKÁ, M. a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská, vydavateľstvo Osveta Martin, 2008, ISBN 978-80-8063-282-3
 • MARCINKOVÁ, D., HROZENSKÁ, M., VAŇO, I. Vybrané kapitoly z gerontológie. Nitra: Fakulta soc. vied a zdravotníctva UKF, 2005, ISBN – 80-8050-878-X
 • STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce. Trnava : AD, 1999, ISBN 80-967589-6-9