Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Ľudská dôstojnosť, kvalita a hodnota ľudského života v kontexte ochorenia

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38481
Posledná úprava
08.10.2011
Zobrazené
2 319 x
Autor:
eva
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V našej súčasnej uponáhľanej dobe sa do popredia záujmu staršej ale už i tej strednej generácie čoraz častejšie dostávajú otázky spojené s hodnotou a kvalitou ľudského života, pocit straty ľudskej dôstojnosti a s nimi súvisiace diskusie ohľadne zvládnutia respektíve nezvládnutia krízy spôsobenej ochorením. Ľudia sa pýtajú na zmysel života s nevyliečiteľným ochorením i na sprievodné javy, ktoré život človeka ovplyvňujú a mnohokrát i obmedzujú. Často sa stretávame aj s otázkou, či vôbec môže mať ochorenie nejaký pozitívny prínos pre človeka a taktiež aj aký má dopad na kvalitu a hodnotu ľudského života.

A preto bude cieľom našej práce zistiť, či má ľudská dôstojnosť trvalú hodnotu a zároveň či sa mení kvalita a hodnota ľudského života vplyvom ochorenia? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime hľadať prostredníctvom axiologicko-reflexívnej metódy.

Myslíme si, že téma je veľmi aktuálna, pretože každý z nás sa mal možnosť s ochorením stretnúť - či už jednoduchším, ktoré odznelo za krátky čas, alebo aj so zložitejším, ktoré sa nedá úplne vyliečiť a to nezávisle od toho k akej vekovej generácii patrí. Ochorenie sa totiž nedotýka len priamo človeka, ktorý ním trpí, ale má vplyv aj na jeho najbližšie rodinné alebo i pracovné okolie. K spracovaniu tejto problematiky nás viedli jednak osobné pocity zo strachu pred nevyliečiteľným ochorením a jeho následkami, obmedzeniami a zmenami v spôsobe života, ktoré so sebou môže priniesť, ale aj praktické skúsenosti s ochorením a umieraním príbuzných a známych.

V prvej kapitole sa zamyslíme nad bolesťou a utrpením, ktoré sú sprievodcom väčšiny ochorení.

V druhej časti sa budeme venovať ľudskej dôstojnosti, ktorá býva najčastejšie skloňovaná v súvislosti s obmedzeniami spôsobenými ochorením. Špeciálne sa zameriame na chápanie ľudskej dôstojnosti v posledných chvíľach života.

Posledná kapitola sa v krátkosti dotkne kvality a hodnoty života, zároveň aj zmien, ktoré ochorenie môže spôsobiť.

Kľúčové slová:

ľudská dôstojnosť

hodnota ľudského života

kvalita životaObsah:
 • Úvod
  1 Význam bolesti a utrpenia v živote človeka
  2 Ľudská dôstojnosť
  2.1 Dôstojnosť v posledných chvíľach ľudského života
  2.1.1 Dôstojnosť zásluh
  2.1.2 Dôstojnosť morálnej sily
  2.1.3 Dôstojnosť osobnej identity
  2.1.4 „Menschenwürde“– podstata ľudstva, ľudskosť
  3 Kvalita a hodnota ľudského života
  3.1 Hodnota ľudského života
  Záver

Zdroje:
 • BALÁK, R. 2002. Eutanázia pod zorným uhlom morálnej teológie. In Ochrana života II. a III : zodpovednosť kresťanov za dostupnosť zdravotníckych služieb. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Žakovce, Inštitút Krista Veľkňaza, 12. - 13. 09. 2002. Trnava : Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vol. 9, 2002. ISBN neuvedené, s. 197 – 203.
 • CORETH, E. 1994. Co je člověk? Praha : Zvon, 1994. 190 s. ISBN 80-7113-098-2.
 • FAGGIONI, M. P. 2007. Život v našich rukách : manuál teologickej bioetiky. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007. 331 s. ISBN 978-80 89170-25-8.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. 2007. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. Praha : Galén, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7262-471-3.
 • HOGENOVÁ, A. 2002. Kvalita života a tělesnost. Praha : Karolinum, 2002. s. 7 - 40, ISBN 80-7184-580-90.
 • HREHOVÁ, H. 2003. Filozofická opodstatnenosť úcty k životu a vplyv morálky na osobnú a spoločenskú kultúru. In Ochrana života IV : budovanie spoločnosti pre všetkých. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou v Trnave, FZ a SP TU, 29. 09. 2003. Trnava : Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vol. 10, 2003. ISBN 80-89104-44-4. s. 182 -186.
 • CHMELÍK, B. 2004. Dôstojnosť človeka. In Ochrana života V : ochrana života v inštitucionálnej starostlivosti. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Žakovce, Inštitút Krista Veľkňaza, 23. - 24. 09. 2004. Trnava : Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vol. XI, 2004. ISBN 80-89104-69-X. s. 11-13.
 • LÄNGLE, A. 2007. Spiritualita v psychoterapii. In Žít svůj život : úvod do existenciální analýzy. Praha : Portál, 2007. s. 37-51. ISBN 978-80-7367-220-1.
 • MUNZAROVÁ, M. 2005. Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha : Grada Publishing, 2005. 108 s. ISBN 80-247-1025-0.
 • NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K., MIŠTUNA, D. 2004. Práva pacientov : medicínske, ošetrovateľské a filozoficko-etické súvislosti. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2004. 198 s. ISBN 80-8863-162-X.
 • PECK, S. M. 2001. Odmítnutí duše : duchovní a lidské perspektivy eutanazie a umírání. Praha : Pragma, 2001. 239 s. ISBN 80-7205-757-X. Respektování lidské důstojnosti. Příručka pro odbornou výuku, výchovu a výcvik studentů lékařských, zdravotnických a zdravotně – sociálních oborů. 2004. Praha : Cesta domů, 2004. 59 s. ISBN 80-239-4334-0.
 • ROTTER, H.1999. Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky. Praha : Vyšehrad, 1999. 107 s. ISBN 80-7021-302-7
 • SUAUDEAU, J. 2002. Potrat a eutanázia. Bratislava : Serafín, 2002. 136 s. ISBN 80-88944-54-6.
 • SCHERER, G. 2007. Základní fenomény lidského bytí očima filosofie : témata týkajíci se života každého člověka. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7192-979-6.
 • ŚLIPKO, T.1998. Hranice života : dilemy súčasnej bioetiky. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 353 s. ISBN 80-7141-185-X.
 • ŠPINKOVÁ, M., ŠPINKA, Š. 2006. Euthanasie : víme o čem mluvíme? Praha : Cesta domů, 2006. 42 s. ISBN 80-239-8592-2.
 • TINÁK, B. 2002. Na hrote tŕňa. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2002. 199 s. ISBN 80-7162-383-0.
 • VYMĚTAL, J. 2003. Lékařská psychologie. Praha : Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X.