Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Alkoholizmus ako celospoločenský problém

«»
Prípona
.pdf
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42482
Posledná úprava
02.11.2015
Zobrazené
782 x
Autor:
Stano.M
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ročníková práca pojednáva o alkoholizme, ako o celospoločenskom probléme, ktorý sa netýka iba samotného závislého jedinca, ale aj jeho okolia a celej spoločnosti vôbec. Definuje pojem alkohol, nie len po jeho chemickej stránke, ale aj po stránke jeho postavenia a tolerovania v našej spoločnosti. Popisuje vznik alkoholovej závislosti, jeho deštrukčné vlastnosti na postihnutého jedinca. Charakterizuje alkoholizmus ako duševnú chorobu, ako psychickú závislosť, ktorá neskôr môže prerásť až do závislosti fyzickej. Veľký dôraz je v tejto práci kladený na dostatočnú a účinnú prevenciu, zameranú najmä na mládež. V poslednej časti popisujeme samotnú liečbu závislosti na alkohole, ktorá je veľmi náročná a vyžaduje si vysoko kvalifikovaných odborníkov rôznych profesií, sociálnych pracovníkov nevynímajúc.

Kľúčové slová:

alkohol v spoločnosti

alkoholová závislosť

prevencia závislosti

liečba závislostiObsah:
 • ÚVOD
  1 ALKOHOLIZMUS
  1.1 Alkohol a postavenie alkoholu v spoločnosti
  1.2 Definovanie alkoholizmu
  2 PREVENCIA A LIEČBA ALKOHOLIZMU
  2.1 Prevencia alkoholovej závislosti
  2.2 Liečba alkoholovej závislosti
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • HRONCOVÁ, J. - KRAUS, B. a kol. 2006. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UBM, 2006. 248 s. ISBN 80-8083-223-4.
 • KOLIBÁŠ, E. - NOVOTNÝ, V. 1996. Alkoholizmus a drogové závislosti. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. 120 s. ISBN 80-223-1078-6.
 • KOLIBÁŠ, E. 2010. Príručka klinickej psychiatrie. 2. vyd. Nové Zámky : Psychprof, spol. s. r. o, 2010. 304 s. ISBN 978-80-89322-05-3.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 2011. 442 s. ISBN 978-80-8132-009-5.
 • NOCIAR, A. 2009. Drogové závislosti. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 2009. 123 s. ISBN 978-80-89271-68-9.
 • OTVORENÉ SRDCE. online. Trnava. citované 2013-05-05. Dostupné na internete: .
 • PRIGL, A. 2008. Vybrané kapitoly zo sociálnej patológie. Žilina : EDIS, 2008. 150 s. ISBN 978-8070-843-6.
 • SCHAVEL, M. - ČIŠECKÝ, F. - OLÁH, M. 2009. Sociálna prevencia. 4. vyd. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 2009. 138 s. ISBN 978-80-89271-22-1.
 • Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov