Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov

«»
Prípona
.doc
Typ
rigorózna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45165
Posledná úprava
02.06.2014
Zobrazené
1 569 x
Autor:
marcel.micak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výroba energií v priemyslových spoločnostiach spotrebuje významnú časť primárnych surovín a zároveň je jedným z najsilnejšie pôsobiacich zdrojov ekologických záťaží. Elektrárne a teplárne sú investične náročné výrobne s dlhou dobou návratnosti, čo akcentuje popri ekonomických aj prognostické, logistické a environmentálne aspekty rozhodovania o ich alokácii. Práve vstup uvedených aspektov spolu s posunom cien po energetickej kríze podnietili vznik novej koncepcie kombinovaných, tzv. kogeneračných jednotiek, ktoré sú schopné s vyššou súhrnnou účinnosťou vyťažiť energetický potenciál paliva a zároveň redukovať ekologické dôsledky spaľovania fosílií.
Teplo a elektrická energia patria k základným potrebám obyvateľstva i priemyslu. Výroba týchto energií stimulujúcich pokrok a limitujúcich dosiahnuteľnú úroveň kvality života však zároveň vytvára asi 64 % emisií z celkovej ekologickej záťaže krajiny. Táto záťaž v absolútnych objemoch je pri dodržaní normatívnych ochranárskych štandardov priamoúmerná množstvu spotrebovaných fosílnych palív. Zvýšením účinnosti procesu výroby tepla a elektriny možno popri primárnych ekonomických efektoch dosiahnuť i žiadanú minimalizáciu ekologických dôsledkov.
Vytýčené ciele pre oblasť výroby tepla (znižovanie emisií, zvyšovanie hospodárnosti pri výrobe tepla, zníženie potreby vyrábaného tepla, úsporu mzdových nákladov atď.) je možné dosiahnuť len automatizáciou riadenia technologických procesov výroby tepla pomocou číslicových regulačných prostriedkov, ktoré umožňujú realizovať zložité riadiace postupy, kontrolné a diagnostické funkcie a rozsiahle komunikácie. Jadrom týchto zariadení sú výkonné mikropočítače, ktoré sa v aplikáciách pre riadenie technologických procesov uplatňujú ako regulátory nahradzujúce dva typy klasických zariadení, a to reléové a logické obvody pre sekvenčné riadenie a klasické analógové regulátory pre spojité riadenie. Okrem toho realizujú aj ďalšie funkcie, ktoré pri klasických zariadeniach neboli možné, napr. komunikácia. Nasadzovaním týchto prostriedkov na riadenie technologických procesov v menších zdrojoch tepla (100 kW až 4 MW) je možné tieto zdroje prevádzkovať ako zdroje s občasným dozorom, čo má priaznivý vplyv na ekonomickú výrobu tepla.

Kľúčové slová:

projektovanie

energetika

strojárstvo

automatizácia

životné prostredieObsah:
 • 1. Nové prístupy k energetickému zabezpečeniu výrobných systémov
  2. Väzby energetiky a životného prostredia
  3. Ekologizácia výrobno-energetických zdrojov
  4. Princípy kogeneračných zdrojov
  5. Ekonomicko-ekologická kontinuita kogenerácie
  6. Nekonvenčné metódy riadenia kogeneračných jednotiek
  7. Typový príklad ekologizácie energetického zdroja strojárskeho závodu
  8. Posúdenie súčasného stavu energetického hospodárstva závodu vsž kovostroj s.r.o.dobšiná
  9. Variantny návrh riešenia rekonštrukcie energetického hospodárstva
  10. Odsírenie a odprašovanie súčasnej kotolne
  11. Výstavba kotolne na elektrickú energiu
  12. Návrh prípojky plynu
  13. Výstavba plynovej kotolne
  14. Výstavba kogeneračného zdroja: spaľovacia turbína
  15. Výstavba kogeneračného zdroja: spaľovací motor
  16. Technicko - ekonomicko - ekologické vyhodnotenie a výber optimálneho variantu
  17. Riadenie viacrozmerných riadiacich systémov s jednorozmernými regulačnými obvodmi
  18. Matematické modely riadiacich systémov
  19. Autonómnosť a invariantnosť viacrozmerných regulačných obvodov
  20. Jednorozmerné rozvetvené regulačné obvody
  21. Progresívne riadenie výrobno - energetických procesov na báze svetových technológií
  22. Priemyselná zbernica
  23. Popis systému zat-d
  24. Vizualizačný systém
  25. Riadiaca jednotka
  26. Modulárne stanice ZAT-D
  27. Sortiment modulov
  28. Projekt asr kogeneračného zdroja
  29. Návrh plynových energetických blokov ich časti a parametrov
  30. Špecifikácia rozvádzača
  31. Technické parametre
  32. Pripojenie a uvedenie do prevádzky
  33. Režim činnosti a ovládanie
  34. Údržba a revízia
  35. Silová schéma zapojenia jednotlivých blokov
  36. Riadiaca schéma zapojenia
  37. Ekonomický prepočet a zhodnotenie
  38. Projekt doktorandskej dizertačnej práce
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Andreas, O. U.: Výroba tepla budúcnosti použitím číslicových regulácií vykurovania. TZB Haustechnik, 1994.
 • Balátě, J. a kol.: Technické prostrědky automatického řízení. SNTL/ALFA, Praha, 1986
 • Balátě, J.: Vybrané statě z automatického řízení. Skriptum VUT, SNTL, Praha, 1991
 • Balátě, J.: Dynamika a regulace parních kotlu; Regulace a automatizace turbosoustrojí. Skriptum VUT, ES VUT, Brno 1988
 • Balík, M.: ZAT-D progresivní řídicí systém na bázi světových technologií. Nové směry automatizace energetických procesu. Zborník, VUT, Zlín, 1995
 • Erdélyi, Š., Mikušáková, B.: Návrh riešenia energetického hospodárstva VSŽ Kovostroj s. r. o. Dobšiná. Štúdia, VSŽ Strojtrend s. r. o., Košice, 1994
 • Hrádocký, L., Badida, M., Majerník, M.: Ekologizácia výrobkov a výrob. Skriptá, KAVS TU, Košice, 1994
 • Hrádocký, L., Badida, M., Majerník, M.: Úvod do problematiky životného prostredia. Skriptá, KAVS TU, Košice, 1993
 • Hrádocký, L., Badida, M., Majerník, M.: Životné prostredie a strojárska výroba. Skriptá, KAVS TU, Košice, 1994
 • Chalúpová, V. a kol.: Životní prostředí. EF ČVUT, Praha, 1980
 • Chmúrny, D. a kol.: Navrhovanie a projektovanie automatizovaných systémov riadenia technologických procesov. ALFA Batislava, 1990
 • Klár, Z.: Monitorovací a řídicí systém In Touch. Nové směry automatizace energetických procesu. Zborník, VUT, Zlín, 1995
 • Knápek, J. a kol.: Komplexní vlivy jednotlivých spůsobů výroby elektřiny na životní prostředí v podmínkách ČSFR. Výskumná správa, Ústav obecné energetiky ČSAV, Praha, 1991
 • Košťal J., Suk B.: Pístové spalovací motory. Nakladateľstvo ČSAV, Praha 1963.
 • Měřící systémy na bázi IBM-PC. ČVUT FEL katedra merania 1993
 • Micák M.: Projekt ekologizácie energetického zdroja výrobnej jednotky. Diplomová práca, KAVS TU, Košice, 1995.
 • Šimůnek, V.: Strategie v energetice. FMH, 1992
 • Tušan, M., Šimunek, P.: Životné prostredie v energetike. ES SVŠT, Bratislva, 1983
 • Vlach, J.: Základy teplárenství. Učební texty PGS, ČVUT - Fakulta strojní, 1981
 • Vlach, J.: Zásobování teplem a teplárenství. SNTL, Praha, 1989