Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce - tézy od doc. Mátela

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
95 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39468
Posledná úprava
05.02.2012
Zobrazené
1 330 x
Autor:
galina.gomolcakova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované tézy z predmetu Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce.

1 Dejiny sociálnej práce
Pojmy „história“ a „dejiny“
Z etymologického hľadiska pochádza slovo história z gréckeho jazyka. Pôvodne znamenalo skúmanie, poznanie, potom rozprávanie o minulých udalostiach, ktoré uţ boli skúmané a poznané.
Pojmy história a dejiny sa u nás zvyčajne pouţívajú ako synonymá. V súčasnosti im moţno rozumieť dvojakým spôsobom, pričom niektorí odborníci sa snaţia o presnejšie terminologické vymedzenie (por. Beneš, 1995):
1. História ako historická udalosť, čiţe dianie, ktoré sa odohralo v minulosti (v slovenčine sa pouţíva napr. história národa, jazyka, mesta). Dejiny môţu potom označovať súhrn minulých dejov alebo udalostí (napr. svetové dejiny, dejiny Slovenska, dejiny sociálnej práce). 2. História ako veda o dejinách alebo vedný odbor zaoberajúci sa reflexiou historických udalostí. Tento sa nazýva aj historiografia (angl. Historiography, nem. Geschichtsschreibung, v minulosti aj dejepisectvo). Historiografia ako vedný odbor skúma históriu (dejiny) v určitom čase a priestore, v celom ich komplexnosti a konkrétnosti, vrátane procesov, rozvoja a pozadia konania. Profesionálny odborník / odborníčka v histórii sa nazýva historik / historička (v minulosti dejepisec).
...

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálne zabezpečenia

štátna sociálna pomoc

metódy sociálnej práce

sociálny pracovník

sociálny klientObsah:
 • 1 Dejiny sociálnej práce
  2 Sociálna práca
  3 Sociálna politika
  4 Vzdelávanie v sociálnej práci
  5 Sociálny klient – definovanie
  6 Etika v sociálnej práci
  7 Metódy sociálnej práce
  9 Mimovládne organizácie

Zdroje:
 • BARKER, R. L. 2003. The Social Work Dictionary. 5th Edition, Washington DC : NASW, 2003.
 • OLÁH, M. – SCHAVEL, M., – ODRUŠOVÁ, Z. 2008. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alţbety, 2008.
 • OLÁH, M. – SCHAVEL, M., – ODRUŠOVÁ, Z. – NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alţbety, 2009. (povinná!)
 • MÁTEL, A. a kol. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava: VŠZaSP sv. Alţbety, 2010.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd., Praha : Portál, 2008.
 • MÜHLPACHR, P. 2008. Úvod do sociální práce. Brno : VŠZaSP sv. Alţbety v Bratislave, 2008.
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. 2003. Sociálna práca. Prešov : FF Prešovskej univerzity, 2003.