Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Prednášky z predmetu Obchodné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40210
Posledná úprava
08.05.2012
Zobrazené
858 x
Autor:
stevogubik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obchodné právo - ucelený a kodifikovaný (systematicky usporiadaný) súbor právnych noriem, ktoré upravujú spoločenské vzťahy vznikajúce v procese podnikania pri činnosti podnikateľov ako aj ďalšie vzťahy súvisiace s podnikaním charakterizuje:
- samostatnosť - samostatné odvetvie slovenského právneho poriadku
- kodifikovanosť - kodifikované právne odvetvie
Zákl. kódexom je Obchodný zákonník
- súkromnoprávna povaha - je súčasťou súkromného práva
Dominujú v ňom súkromno-právne inštitúty, ale upravuje aj inštitúty verejného práva (napr. hosp. súťaž, účto. podnikateľov ...)
- dominancia dispozitívnych právnych noriem - umožňujú účastníkom právnych vzťahov aby si sami určili obsah vzájomných práv a povinností
...

Kľúčové slová:

obchod

právo

obchodné právo

zmluvy

podnikanie

spoločnostiObsah:
 • 1. prednáška
  Obchodné právo
  Obchodno-právne vzťahy
  Podnikanie

  2. prednáška
  Podnikateľ (obchodník) - FO, PO
  Podnik
  Podnikanie zahraničných osôb
  Živnostenské podnikanie
  Každá živnosť je podnikaním ale nie každé podnikanie je živnosťou
  Negatívne vymedzenie pojmu živnosť (nie sú živnosťou)
  Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú

  3. prednáška
  Zodpovedný zástupca
  Živnostenské oprávnenie
  Živnostenský register
  Štátnu správu v živ. podnikaní vykonávajú
  Živnostenská komora
  Povinnosti podnikateľa
  Obchodné spoločnosti
  Majetkové pomery obchod. spoločností
  Základné imanie
  Vklad spoločníka
  Správa vkladu
  Podiel
  Rezervný fond
  Založenie a vznik obchodných spoločností
  Zákaz konkurencie

  4. prednáška
  Zrušenie
  Likvidácia spoločnosti
  Zánik obch. spol.
  Verejná obchodná spoločnosť
  Komanditná spoločnosť

  5. prednáška
  Kapitálové OS
  Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Akciová spoločnosť
  Zákon 562/2004 Zbierky zákonov o Európskej spoločnosti (ES)
  Družstvo
  Nesubjektívne formy podnikania
  Obchodný register

  6. prednáška
  Osobitnú právnu úpravu obsahuje zákon 530/2003
  Hospodárska súťaž
  Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže

  7. prednáška
  Obchodné záväzkové vzťahy
  Zmluva
  Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy
  Zmluva o budúcej zmluve
  Zabezpečenie záväzku
  Zánik obchodných záväzkových vzťahov
  Splnenie záväzku
  Miesto plnenia

  9. prednáška
  Odstúpenie od zmluvy
  Dodatočná nemožnosť plnenia
  Odstupné
  Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
  Náhrada škody
  Premlčanie
  Kúpna zmluva
  Zmluva o dielo
  Obstarávateľské zmluvy
  - mandátna zmluva
  - komisionárska zmluva
  - zmluva o sprostredkovaní
  - zmluva o obchodnom zastúpení
  Zmluvy uzatvárané v preprave
  - zmluva o preprave veci
  - zmluva o nájme dopravného prostriedku
  - zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
  - zasielateľská zmluva
  Zmluvy o poskytovaní služieb
  - zmluvou o uložení veci
  - zmluva o skladovaní
  - zmluva o kontrolnej činnosti
  Bankové zmluvy
  - zmluva o otvorení akreditívu
  - zmluva a o inkase
  - zmluva o bankovom uložení veci
  - zmluva o bežnom účte
  - zmluva o vkladovom účte
  - zmluva o úvere
  - zmluva o kúpe prenajatej veci
  - zmluva o predaji podniku
  - zmluva o tichom spoločenstve
  - licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
  Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
  Konkurzné konanie
  Oddlženie
  Reštrukturalizácia
  Občianske súdne konanie