Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Aplikovaná sociálna politika (krátka verzia)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41816
Posledná úprava
01.04.2013
Zobrazené
1 471 x
Autor:
exskolla
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a podstata soc. politiky. Soc. ochrana, soc. zabezpečenie, soc. poistenie
Sociálna politika - je súbor aktivít, ktoré cieľavedome smerujú k rozvoju človeka, spôsobu jeho života, k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov, k zabezpečeniu sociálnej suverenity, či bezpečia v rámci daných politických a hospodárskych možností krajiny.
- sústavné a cieľavedomé úsilie jednotlivých sociálnych subjektov o zmenu alebo o udržanie a fungovanie svojho alebo iného sociálneho systému.
- je súhrn štátnych opatrení, ktoré majú za úlohu zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rámci daných hospodárskych a politických možnosti, v širšom poňatí – ako konkrétna činnosti štátu, ktorou sa ovplyvňuje sociálna realita danej spoločnosti, v užšom poňatí – ako oblasť hospodárskej politiky, a najužšie poňatie – súbor opatrení v oblasti dôchodkového a nemocenského zabezpečenia, sociálnej pomoci a pomoci rodinám s deťmi.
- katolícky sociálny lexikón - v najširšom zmysle slova sa sociálna politika snaží upokojiť vzťah spoločenských skupín navzájom a k spoločnosti ako celku na základe sociálnej spravodlivosti a v zmysle všeobecného dobra.
Soc. politika je vybudovaná na 4 základných princípoch: spravodlivosť /kľúčový/, solidarita, subsidiarita, participácia

Sociálna ochrana vyjadruje systematické úsilie verejnoprávneho subjektu o riešenie ťažkých životných situácií, ktoré vedú k ekonomickej alebo soc. núdzi a ktoré občania nie sú schopní riešiť vlastnými silami, silami svojej rodiny či susedskej pomoci. Delenie: 1. preventívna, 2. terapeutická, 3. rehabilitačná

Sociálne zabezpečenie označuje sa aj ako „súbor právnych, finančných a organizačných nástrojov a opatrení, ktorých cieľom je kompenzovať nepriaznivé finančné a sociálne následky rôznych životných okolností a udalostí ohrozujúcich uznané sociálne práva alebo im predchádzať. Ide o životné situácie, s ktorými právo sociálneho zabezpečenia spája nárok na niektorú z dávok alebo služieb SZ. Tvorí ho: 1. sociálne poistenie, 2. štátne sociálna podpora, 3. sociálna pomoc.
..

Kľúčové slová:

aplikovaná sociálna politika

sociálna politika

nástroje sociálnej politiky

Európska únia

medzinárodná sociálna politika

Európske sociálne právo

ľudské práva

sociálne zabezpečenieObsah:
 • 1. Pojem a podstata soc. politiky. Soc. ochrana, soc. zabezpečenie, soc. poistenie
  2. Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok
  3. Svetová soc. politika, európsky soc. model, národná a regionálna soc. sféra
  4. Subjekty sociálnej politiky
  5. Nástroje sociálnej politiky
  6. OSN a MOP a ich postavenie v SP a v soc. politike.
  7. Rada Európy a jej základné dokumenty v sociálnej politike
  8. Európska únia a podstata jej sociálnej politiky
  9. Základné princípy a hodnoty sociálnej politiky
  10. Participácia a účasť na sociálnej správe
  11. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy
  12. Sociálne partnerstvo, nový svetový sociálny poriadok
  13. Medzinárodné sociálne právo a medzinárodná sociálna politika.
  14. Európske sociálne právo a európsky sociálny model
  15. Trendy vo svetovej a európskej sociálnej politike.
  16. Globalizácia a europeizácia a ich sociálne aspekty
  17. Definujte subsidiaritu a jej uplatnenie v sociálnej politike
  18. Sociálna kohézia, ekonomická kohézia, ekologická kohézia a regionálna kohézia
  19. Sociálny inklúzia a exklúzia
  20. Flexibilita a flexikurita ako nové hodnoty európskej sociálnej politiky
  21. Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva občanov
  22. Stratégie a metódy soc. reforiem. Sociálne reformy v postkomunistickej Európe
  23. Slovenská sociálna reforma a transformácia sociálnej sféry SR.
  24. Vymenujte aktuálne sociálne politické rozhodnutia v sociálnej politike SR.
  25. Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky
  26. Sociálna politika a sociálna práca, pojmy a ich praktické rozdiely
  27. Sociálne zabezpečenie, pojem a systém
  28. Charakterizujte pojmy životné minimum, hmotná núdza a minimálna mzda

Zdroje:
 • prednáška profesor Tkáč, internet