Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 297   projektov
0 nových

Úvod do podvojného účtovníctva - spracované poznámky zo skrípt

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42205
Posledná úprava
08.06.2013
Zobrazené
1 040 x
Autor:
espritka29
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Účtovníctvo – predstavuje najucelenejší ekonomický informačný systém, ktorý presne a spoľahlivo zaznamenáva a poskytuje ekonomické informácie o podniku. Poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a jej výsledkoch – poskytuje informácie o majetku podniku, vlastnom imaní, záväzkoch, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia.

Účtovníctvo v SR usmerňuje a právne upravuje Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., opatrenia MF SR, IFRS – medzinárodné štandardy finančného účtovníctva.
Zákon upravuje:
• Rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
• Rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky
Obsah účtovníctva:
• Vedenie účtovníctva
• Účtovná závierka
Predmetom účtovníctva je:
• Účtovanie skutočností o:
- stave a pohybe majetku
- stave a pohybe záväzkov
- rozdiele majetku a záväzkov
- výnosoch a nákladoch
- príjmoch a výdavkoch
- výsledku hospodárenia
• Vykazovanie skutočností - účtovných prípadoch v účtovnej závierke, pričom predmetom vykazovania sú aj iné aktíva a pasíva.
Funkcie účtovníctva:
1. Dokumentačná – dokumentuje sa stav majetku, zdrojov majetku, nákladov, výnosov, výsledku hospodárenia...písomnou formou, údaje účtovníctva dokumentujú, č- sa v ňom dialo, deje a bude diať v- vzťahu k jeh- okoliu a v jeh- vnútri.
2. Informačná–informácie - bežných výsledkoch hospodárenia a finančnej situácii podniku pre osoby a inštitúcie ako: vlastníci, investori, manažment podniku, zamestnanci, veritelia, odberatelia a dodávatelia, vláda a jej inštitúcie, verejnosť, konkurenčné podniky.
3. Kontrolná -
- vnútorná kontrola, ktorou sa overuje, či sa dosiahli vopred stanovené ciele. V prípade
vzniku odchýlok príjma vedenie rozhodnutia - potrebných opatreniach
- externá kontrola vykonávaná kontrolným orgánom, napr. daňovým úradom, najvyšším
kontrolným úradom
4. Základňa pre rozhodovanie – poskytuje informácie pre rozhodovacie procesy v oblasti nákupu, skladovania, financovania, objemu a sortimentu výroby
...

Kľúčové slová:

podvojné účtovníctvo

účtovníctvo

súvaha

závierka

záväzkyObsah:
 • Účtovníctvo
  Zákon upravuje
  Obsah účtovníctva
  Predmetom účtovníctva je
  Funkcie účtovníctva
  Cieľom účtovníctva je
  Používatelia účtovných informácií
  Účtovná jednotka
  Účtovné obdobie
  Účtovný informačný systém
  Finančné účtovníctvo
  Účtovná závierka
  Účtovné knihy v JÚ
  Účtovné knihy v PÚ
  ÚJ – FO
  ÚJ – právnická osoba
  Účtovné zásady
  Majetok
  Základné triediace hľadiská pri členení majetku v účtovníctve
  Členenie majetku je rozdielne
  Účtovanie o majetku v bežnom účtovníctve
  Z časového hľadiska sa majetok člení na
  Pri DM a KM sa prihliada na
  Dlhodobý majetok
  Krátkodobý majetok
  Dlhodobý majetok
  Krátkodobý majetok
  Materiál
  Nedokončená výroba
  Polotovary vlastnej výroby
  Výrobky
  Zvieratá
  Tovar
  Majetok vykazovaný v súvahe

  Vykazovanie majetku v súvahe
  Majetok v súvahe členíme na
  Neobežný majetok
  Obežný majetok
  Základné imanie
  Kapitálové fondy
  tvorené zo zisku
  Fondy
  Prevedené výsledky hospodárenia minulých rokov
  Záväzky
  Rezerva
  Záväzky z obchodných vzťahov – záväzky voči dodávateľom
  Záväzky voči zamestnancom
  Záväzky z titulu zdrav.a soc.poistenia
  Záväzky vyplývajúce z daní a dotácií
  Bankové úvery
  Finančné výpomoci
  Oceňovanie
  Objekty oceňovania
  Dňom ocenenia je
  Oceňovanie ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
  Deň uskutočnenia účtovného prípadu
  Ocenenie úbytku
  Spôsoby ocenenia úbytku
  Oceňovanie ku dňu zostavenia účtovnej závierky
  Rezervy
  Opravná položka
  Odpisy
  Bilančný (súvahový) princíp–
  Podvojné účtovníctvo
  Inventarizáci
  Inventúra
  Súvaha
  Forma súvahy
  Aktívum
  Pasívum
  Základná bilančná rovnica
  Ekonomický úžitok
  Aktíva
  Majetok
  Iné aktívum
  Pasíva
  Záväzok
  Iné pasívum
  Forma súvahy
  Druhy súvah
  Riadna súvaha
  Mimoriadna súvaha
  Priebežná súvaha
  Hospodárske operácie
  Účtovné prípady
  Súvahové (nepôsobiace) hospodárske operácie
  Výsledkové (pôsobiace) hospodárske operácie
  Ďalšie možnosti zmien súvahových stavov
  Výsledok hospodárenia
  Účtovanie na súvahových účtoch
  Účtovanie na výsledkových účtoch
  Vedľajší účet
  Vedľajší doplnkový účet
  Vedľajší opravný účet
  Uzávierkové účty
  Podsúvahové účty
  Syntetické účty –
  Analytické účty
  Kontrolná súpiska analytických účtov
  Účtová osnova
  Rámcová účtová osnova
  Účtové osnovy a rámcové účtové osnovy
  Účtový rozvrh
  Účtovná dokumentácia
  Účtovný záznam
  Účtovné záznamy
  Účtovný doklad
  Externé účtovné doklady
  Interné účtovné doklady
  Účtovné knihy
  Denník
  Hlavná kniha
  Opravy účt. záznamov
  Účtovná uzávierka
  Prípravné práce pred uzatvorením účt. kníh
  Inventarizácia
  Inventúra
  Fyzická inventúra
  Dokladová inventúra
  Inventúrny súpis
  Inventarizačný zápis
  Inventarizačný rozdiel
  Uzatvorenie účtovných kníh
  Účtovná závierka
  Výkaz ziskov a strát
  Obchodná marža
  Pridaná hodnota
  Prehľad peňažných tokov
  Prehľad zmien vlastného imania
  Výročná správa
  Audit
  Audítor