Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
9531
Posledná úprava
14.08.2018
Zobrazené
1 493 x
Autor:
juriktt
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hodnotenie je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ je však správne a spravodlivé. Termín ohodnotenia sa často stotožňuje s termínom klasifikácia a známka. Ohodnotenie je širší pojem ako klasifikácia, je výrazom emocionálneho vzťahu, hodnotiaceho posudku a oznámkovania. Známka je meradlom vedomostí žiakov, nemá byť ani odmenou, ani nástrojom trestu. V našej seminárnej práci chceme vysvetliť základné princípy hodnotenia a klasifikácie v edukačnom procese, poukázať na pozitíva prípadne negatíva tejto metódy ako súčasti pedagogickej diagnostiky žiakov.

Kľúčové slová:

didaktika

hodnotenie

klasifikácia

známkovanie

didaktické požiadavky

klasifikačné stupneObsah:
 • Úvod
  1 Pedagogická diagnostika
  2 Hodnotenie ako základná kategória pedagogickej diagnostiky
  3 Vyučovacie metódy - diagnostické a klasifikačné metódy
  4 Klasifikácia - výsledok hodnotenia
  5 Známkovanie a klasifikácia žiakov
  6 Klasifikačné systémy
  7 Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov
  8 Klasifikačné stupne
  9 Komu je klasifikácia určená?
  10 Didaktické požiadavky pri hodnotení žiackych vedomostí pomocou známok
  11 Zásady hodnotenia a klasifikácie
  12 Záver

Zdroje:
 • FULKOVÁ, E.: Didaktika. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 147 s. -
 • GAJDUŠEK, J.: Kontrola a hodnotenie vedomostí a zručností. http: //kekule.science.upjs.sk -
 • GAVORA, P.: Akí sú moji žiaci. Bratislava: Práca, 1999. 239 s. ISBN 80-7094-335-1 -
 • GONDOVÁ, M.: Všeobecná teória pedagogickej diagnostiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1997. 110 s. ISBN 80-8055-063-8 -
 • HOFF, E., ZEHNER, I.: Hodnotenie žiaka. Bratislava: SPN, 1970. 240 s. -
 • KOLENČÍK, L.: Didaktika. Teória vyučovania. In.: PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1997. 270 s. ISBN 80-88778-49-2 -
 • Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Učiteľské noviny č. 24/1994, -
 • PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1997. 270 s. ISBN 80-88778-49-2 -
 • SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1 -
 • SMIRNOV, A. A., LEONTIEV, A.N., RUBINŠTEJN, S.L. a TEPLOV, B.M.: Psychologie. Berlín: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1962. 520 s. -
 • VELIKANIČ, J. a kol.: Pedagogika 2. Žilina: Pravda, 1977. 529 s. -