Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Cvičenia

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
6,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40476
Posledná úprava
01.07.2012
Zobrazené
1 108 x
Autor:
sneer
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cvičenia z predmetu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Kľúčové slová:

BOZP

cvičenia

bezpečnosť

ochrana zdravia práciObsah:
 • 1 ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 5
  2 HODNOTENIE RIZÍK 9
  2.1 ANALÝZA POMOCOU KONTROLNÝCH ZÁZNAMOV (CHECK LIST ANALYSIS - CLA) 9
  2.2 RUTINNÉ TESTY (ROUTINE TESTS - RT) 9
  2.3 BEZPEČNOSTNÝ AUDIT (SAFETY AUDIT - SA) 9
  2.4 ŠTÚDIA NEBEZPEČNOSTI A PREVÁDZKYSCHOPNOSTI (HAZARD AND OPERABILITY STUDY - HAZOP) 9
  2.5 BODOVÁ METÓDA 13
  REGISTER RIZÍK 14
  3 HLUK 16
  4 VIBRÁCIE 19
  5 TEPELNO-VLHKOSTNÁ MIKROKLÍMA 21
  6 OSVETLENIE 23
  7 BIOLOGICKÉ FAKTORY 27
  7.1 PÔSOBENIE BIOLOGICKÝCH ČINITEĽOV NA ČLOVEKA 28
  7.2 CHOROBA Z POVOLANIA 32
  7.3 SPÔSOB HLÁSENIA CHOROBY Z POVOLANIA A OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA 33
  7.4 SPÔSOB REGISTRÁCIE A EVIDENCIE CHOROBY Z POVOLANIA A OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA 34
  7.5 POSUDOK O RIZIKU 34
  8 CHEMICKÉ FAKTORY 35
  8.1 CHEMICKÝ ZÁKON 35
  8.2 CLP - CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING (KLASIFIKÁCIA, OZNAČOVANIE A BALENIE) 36
  8.3 PIKTOGRAMY GHS 37
  8.4 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 38
  8.5 ETIKETA 38
  8.6 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA 39
  8.7 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 40
  9 OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY 40
  9.1 ZOZNAM OOPP : 43
  9.1.1 Na ochranu hlavy: 43
  9.1.2 Na ochranu sluchu: 43
  9.1.3 Na ochranu zraku a tváre: 44
  9.1.4 Na ochranu dýchacích orgánov: 45
  9.1.5 Na ochranu horných končatín: 45
  9.1.6 Na ochranu dolných končatín: 46
  9.1.7 Na ochranu trupu a brucha: 47
  9.1.8 Na ochranu celého tela: 47
  9.1.9 Na ochranu kože: 48
  9.1.10 Iné 48
  10 POSUDZOVANIE ZHODY 48
  10.1 ZÁKLADNÉ POJMY 48
  10.2 ZNAČKY ZHODY 51
  10.2.1 Slovenská značka zhody určeného výrobku 51
  10.2.2 Označenie CE 52
  10.2.3 Ostatné značky zhody 52
  11 RUČNÁ MANIPULÁCIA S BREMENAMI 53
  11.1 ZÁKON Č. 124/2006 Z.Z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 55
  11.2 NARIADENIE VLÁDY Č. 281/2006 Z. Z. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH PRI RUČNEJ MANIPULÁCII S BREMENAMI 55
  11.2.1 Zásady pre prácu s bremenami 56
  11.2.2 Rizikové faktory pri práci s bremenami 57
  11.2.3 Používanie OOPP 59
  11.2.4 Technické prostriedky 59
  12 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝMI ZARIADENIAMI 60
  12.1 PRÁVNA ÚPRAVA 60
  12.2 ZÁKLADNÉ POJMY 60
  12.3 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM 62
  12.4 KRYTIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ 63
  12.5 TRIEDY OCHRANY 63
  12.6 OCHRANY CHRÁNIACE SÚČASNE PRED PRIAMYM A NEPRIAMYM DOTYKOM 64
  12.7 OCHRANY PRED PRIAMYM DOTYKOM 64
  12.8 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA 65
  12.8.1 Poistky 65
  12.8.2 Ističe 66
  12.8.3 Prúdové chrániče 67
  12.9 OCHRANA PROTI POŽIARU PRI OSOBITNÝCH RIZIKÁCH 67
  12.10 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM 67
  12.11 BEZPEČNÉ ODPOJENIE A SPÍNANIE 69
  12.12 OBSLUHA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA 69
  12.13 ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH 69
  12.14 TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA 70
  12.15 KONTROLA STAVU BEZPEČNOSTI TZE 71
  13 PRÁCA SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI 71
  13.1 NV SR 276/2006 Z. Z.O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCHPRI PRÁCI SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI 71
  13.1.1 Požiadavky na obrazovku 72
  13.1.2 Požiadavky na klávesnicu 72
  13.1.3 Požiadavky na pracovný stôl 72
  13.1.4 Požiadavky na pracovné sedadlo 73
  13.1.5 Ďalšie požiadavky 73
  14 PSYCHICKÁ POHODA NA PRACOVISKU 75
  14.1 LEGISLATÍVA 75
  LEGISLATÍVNE PREDPISY V OBLASTI PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE A S TÝM SÚVIASIACE PREDPISY: 75
  14.2 ZÁKLADNÉ POJMY 75
  14.3 CHARAKTERISTIKY PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA 78
  14.4 PSYCHICKÉ ÚČINKY FAREBNEJ ÚPRAVY PRACOVNÉHO PROSTREDIA 79
  14.5 AGRESIVITA A AGRESIA NA PRACOVISKU 79
  AGRESIVITA NA PRACOVISKU: 80
  14.6 PITNÝ REŽIM 81
  14.7 POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA 82
  15 PRÁCA S HORĽAVÝM A VÝBUŠNÝM MATERIÁLOM 82
  15.1 LEGISLATÍVA 82
  15.2 ZÁKLADNÉ POJMY 83
  15.3 PREVENCIA A OCHRANA PRED VÝBUCHOM 84
  15.4 POSUDZOVANIE RIZIKA VÝBUCHU 85
  15.5 DOKUMENT O OCHRANE PRED VÝBUCHOM 85
  15.6 KLASIFIKÁCIA PRIESTOROV S VÝBUŠNÝM PROSTREDÍM 86
  15.7 OBOZNAMOVANIE A INFORMOVANIE ZAMESTNANCOV 87
  15.8 OSOBITNÉ OPATRENIA PRE PRIESTORY S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU 87