Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Počítačová podpora inžinierskych činnosti - skúška

«»
Prípona
.pdf
Typ
iné
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47187
Posledná úprava
27.12.2017
Zobrazené
870 x
Autor:
respy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Čo zisťujeme pri modálnych analýzach

Modálnu analýzu možno chápať ako výpočet vlastných tvarov konštrukcie. Prostredníctvom definovania geometrie, materiálových charakteristík konštrukcie a zaťažovacieho stavu je možné zistiť napr. dynamické vlastnosti konštrukcie ako vibrácie, frekvencia kmitania, počet kmitov alebo tvary kmitov.

2. Aký je rozdiel medzi steady-statethermal a transientthermal analýzou?
S týmito analýzami pracujeme pri termálnych analýzach. Rozdiel medzi nimi je v ich teplotnom poli.
Steady-state (statická) analýza-ustálený stav, teplotné pole je časovo nemenné, teda nezávislé na čase. Výsledkom analýzy je konečný stav systému, nie je možné zistiť priebeh dejov. Analýza je vhodná pre zistenie rozloženia teplôt, toku teplôt v modeli. Pre ustálený stav stačí zadať len hodnotu tepelnej vodivosti.
Transient (prechodová) analýza- prechodový dej, teplotné pole sa v čase mení, je závislé na čase. Analýza rieši prechodové deje v systéme a ich časový priebeh. Dôležitá je aj počiatočná teplota systému, s ktorou sa do deju vstupuje. Pre prechodový dej je potrebné zadať hodnoty tepelnej vodivosti, hustoty a mernej tepelnej kapacity.

3. Čo ovplyvňuje veľkosť mriežky?

Meshing predstavuje diskretizáciu modelu, teda vytvorenie siete konečných prvkov/ buniek, s ktorou ANSYS pracuje. Čím je mriežka jemnejšia, tým je analýza modelu presnejšia. Mriežka môže ovplyvniť napr. tvar modelu/telesa pri analýze a to napr. pri dierach na telese, kedy je potrebné mriežku zjemniť

Kľúčové slová:

počítačová podpora

výrobné technológie

optimalizácia

inžinierska analýza

strojárstvo

nelinearitaObsah:
 • 1. Čo zisťujeme pri modálnych analýzach
  2. Aký je rozdiel medzi steady-statethermal a transientthermal analýzou?
  3. Čo ovplyvňuje veľkosť mriežky?
  4. Aký je najmenší počet parametrov potrebný pre priamu optimalizáciu?
  5. Koľkými spôsobmi môžeme zadať silu f v statickej analýze a popíšte?
  6. Ktoré základné typy väzieb v rigid dynamike poznáme? Popísať.
  7. Akými spôsobmi sa dá zadefinovať pohyb telesa v explicitnej dynamike?
  8. Popíšte všeobecnú schému riešenia analýz v ansyse
  9. Akými spôsobmi je možné zobraziť výsledky analýz v ansyse?
  10. Vysvetlite a popíšte prácu v graf modelári ansys.
  11. Aké analýzy môže vykonávať ansys a popísať
  12. Aký je postup pri definícií tepelnej analýzy?
  13. Aký je postup pri definícií statickej analýzy?
  14. Aký je postup pri definícii modálnej analýzy
  15. Aký je postup pri definícii zrazu telies(explicitná dynamika)?
  16. Aký je postup pri definícii
  17. Čo to je mkp a sú aj iné? Aké? prietoku?
  18. Čo je myslené pod pojmom inžinierska analýza?
  19. Je možné vykonávať v ansyse analýzu prútovej sústavy? Ako?
  20. Ktoré oblasti rieši inžinierska analýza? Vymenovať a popísať.
  21. Aké iné softvéry pre počítačovú podporu inžinierskych činností poznáte?
  22. Aká je obecná klasifikácia matematických modelov používaných v inžinierskych činnostiach?
  23. Fyzikálne princípy a ich modely podľa inžinierov, ktorí sa daným typom zaoberajú.
  24. Ako rozdeľujeme teóriu turbulencie pri analýze prúdenia?
  25. Kedy je nutné použiť nástroj mechanicalnon-linear?
  26. Kedy je nutné použiť nástroj mechanicaldynamic?
  27. Existuje aj analýza elektromagnetického pôsobenia? Ak áno popíšte.
  28. Je možné vykonávať PPIČ aj pomocou MATLABU? Ako?
  29. V ktorých oblastiach okrem strojárstva sa využíva PPIČ?
  30. Aké druhy nelinearít možno aplikovať pri riešení v ansyse?