Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Podnikateľský plán -MAJ Autoslužby

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12831
Posledná úprava
27.08.2020
Zobrazené
2 243 x
Autor:
sawko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom vypracovania tohto podnikateľského plánu je naučiť sa správne zostaviť konkrétny manažérsky projekt, štylizovať štruktúru projektu a určiť predpokladané prijími a výdavky podniku.
Aktuálnosť témy spočíva v tom, že v súčasnej dobe je jedným z hlavných prostriedkov na získanie financií z externých zdrojov podniku dobre vypracovaný podnikateľský projekt. Vypracovanie podnikateľského zámeru je nanajvýš užitočné „cvičenie“ pre každého manažéra, pretože ho prinúti odpovedať si na množstvo dôležitých otázok a dôkladne si premyslieť, či je daný nápad (či už ide o začínajúci podnik alebo plán rozvoja existujúcej firmy) vôbec realistický a aké sú kritické faktory úspechu.
Podnikateľský zámer poskytuje potenciálnemu investorovi, spoločníkovi alebo veriteľovi nevyhnutné informácie, bez ktorých sa nemôže rozhodovať o financovaní alebo spoluúčasti na projekte.

K tomu aby som mohol začať svoju podnikateľskú činnosť, som si zriadil samostatnú dielňu vo vlastnom rodinnom dome, kde budem poskytovať služby, a to od generálnych opráv, bežných opráv a údržbu motorových vozidiel, ako aj klampiarskej práce. Finančné zabezpečenie firmy mám v úmysle riešiť vlastnými prostriedkami, dotáciou od štátu a to z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Levoča a bezúročnou pôžičkou od rodiny.
...

Kľúčové slová:

podnikanie

podnikateľký

plán

podnikateľský plán

podnikateľský zámer

firma

podnik

ciele podniku

stratégia podnikania

trh

konkurencia

marketing

marketingový plánObsah:
 • 1. ÚVOD 3
  2 STRUČNÉ ZHRNUTIE 4
  3. CHARAKTERISTIKA FIRMY 5
  3.1 Podnikateľský zámer 5
  3.2 Popis poskytovaných služieb 5
  4. CIELE PODNIKU 6
  4.1 Stratégia a taktika podnikania 6
  5. ANALÝZA TRHU A KONKURENCIE 7
  5.1 Analýza trhu 7
  5.2 Konkurencia 8
  6. PLÁN VÝROBY 8
  7. MARKETINGOVÝ PLÁN 9
  7.1 Opis firmy 9
  7.2 Cenová stratégia 9
  8. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FIRMY 9
  9. FINANČNÝ PLÁN A ROZPOČET 10
  9.1 Rozpis nákladov na prevádzku firmy 10
  9.2 Predpokladané príjmy a výdavky 12
  10. REGISTRÁCIA FIRMY 15
  10.2 Registračné pokladnice 16
  11. ZÁVER 17
  12. POUŽITÁ LITERATÚRA 18

Zdroje:
 • KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera, Praha, Management Press, 2000
 • LISÝ, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike, Bratislava, IURA edition, 2005
 • MAJTÁN, M: Projektový manažment, Bratislava, Ekonóm, 2002
 • MIKUŠ, P., DROPPA, M., BUDAJ, P.: Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu, 2006
 • NEMEC, V: Projektový manažment, Praha, Grada, 2002
 • SEDLÁK, M.: Základy manažmentu - vybrané kapitoly, Bratislava, Vysoká škola Ekonomická, 1991
 • SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J.: Mikroekonomie, Praha, Management Press, 1996
 • KRAJČOVIČ, M. a kolektív: Ako čítať finančné výkazy, SMC Inštitút finančného vzdelávania, 2001
 • VLACHYNSKÝ, K., a kol.,: Podnikové Financie, Elita, 1999
 • KRÁĽOVIČ, J., VLACHYNSKÝ, K., MARKOVIČ, P.: Finančný manažment. Bratislava: IURA EDITION 2002
 • VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, II. časť. Praha: VŠE 1996.
 • BERÁNEK,J., Kotek P.: Řízení hotelového provozu. GRADA Publishing 1996
 • DAVID,H. Bangs ml: Prúvodce podnikatelským plánovaním. PRAGMA Praha, 1996
 • HULLOVÁ,D., Findra,T., Košťan,P.: Projektový manažment. Príprava projektov s použitím metodiky logického rámca. Centrum vzdelávania neziskových organizácií, ISBN 80-969309-7-4, 2005
 • HUBNER,M.: Príručka manažéra IV - Project Management. TATE International, s.r.o. ISSN 1211-8737, 2005