Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Podnikateľský plán - hotel Splendid

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12839
Posledná úprava
27.08.2020
Zobrazené
2 473 x
Autor:
sawko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom vypracovania tohto podnikateľského plánu je naučiť sa správne zostaviť konkrétny manažérsky projekt, štylizovať štruktúru projektu a vytvoriť strategické a krátkodobé ciele podniku. Chcem sa naučiť postup výpočtu miezd zamestnancov aj odborne odhadnúť hospodársky výsledok podniku po rekonštrukcii.
Aktuálnosť témy spočíva v tom, že v súčasnej dobe je jedným z hlavných prostriedkov na získanie financií z externých zdrojov podniku dobre vypracovaný podnikateľský projekt. Vypracovanie podnikateľského zámeru je nanajvýš užitočné „cvičenie“ pre každého manažéra, pretože ho prinúti odpovedať si na množstvo dôležitých otázok a dôkladne si premyslieť, či je daný nápad (či už ide o začínajúci podnik alebo plán rozvoja existujúcej firmy) vôbec realistický a aké sú kritické faktory úspechu.
Podnikateľský zámer poskytuje potenciálnemu investorovi, spoločníkovi alebo veriteľovi nevyhnutné informácie, bez ktorých sa nemôže rozhodovať o financovaní alebo spoluúčasti na projekte.
...

Kľúčové slová:

podnikanie

podnikateľ

podnik

ciele podniku

hodnoty podniku

marketingový plán

služba

trh

SWOT

cena

podnikateľský proces

náklady

tržby

reklama

daneObsah:
 • 1 ÚVOD 2
  2 STRUČNÉ ZHRNUTIE 3
  3 POSLANIE, CIELE A HODNOTY PODNIKU 3
  3.1 POSLANIE PODNIKU 3
  3.2 OSOBNÝ PROFIL PODNIKATEĽA 3
  3.2.1 Ciele podniku 4
  3.3 HODNOTY PODNIKU 4
  4 MARKETINGOVÝ PLÁN 5
  4.1 POSKYTOVANÉ SLUŽBY 5
  4.2 SEGMENTÁCIA TRHU 6
  4.2.1 Hoteloví hostia 6
  4.2.2 Reštaurační hostia 7
  4.2.3 Zákazníci fitnes 7
  4.2.4 Zákazníci obchodu s potravinami 7
  4.3 ANALÝZA TRHU 7
  4.4 CENOVÁ STRATÉGIA 8
  4.5 REKLAMA A PODPORA PREDAJA 8
  4.6 SWOT ANALÝZA 9
  4.6.1 Strenghts (silné stránky) 9
  4.6.2 Weaknesses (slabé stránky) 9
  4.6.3 Opportunities (príležitosti) 9
  4.6.4 Threats (hrozby) 10
  5 PODNIKATEĽSKÝ PROCES 10
  5.1 ZÁSOBOVANIE A DODÁVATELIA 10
  5.2 PROCES POSKYTOVANIA SLUŽIEB 10
  5.3 PREDAJ A MARKETING: 11
  5.4 ZAMESTNANCI A ĽUDSKÉ ZDROJE 11
  6 FINANČNÝ PLÁN 12
  6.1 NÁKLADY 12
  6.1.1 Osobné náklady 12
  6.1.2 Náklady na tovar 13
  6.1.3 Výrobná spotreba materiálu 13
  6.1.4 Energia 13
  6.1.5 Prevádzková réžia, náklady a služby 13
  6.1.6 Dane a poplatky 14
  6.1.7 Odpisy 14
  6.2 TRŽBY 15
  6.2.1 Tržby z obchodnej činnosti 15
  6.2.2 Tržby z ubytovacej činnosti 15
  6.2.3 Tržby zo stravovacej činnosti 16
  6.2.4 Tržby z prevádzky fitnes 16
  6.3 EKONOMICKÝ PROJEKT ČINNOSTI 17
  7 SPOLOČENSKÝ DOPAD PODNIKU 18
  8 ZÁVER 19
  9 POUŽITÁ LITERATÚRA 20

Zdroje:
 • Beránek J., Kotek P.: Řízení hotelového provozu. GRADA Publishing, ISBN 80-7169-400-2, 1996
 • David H. Bangs ml: Prúvodce podnikatelským plánovaním. PRAGMA Praha, 1996
 • Hullová,D., Findra,T., Košťan,P.: Projektový manažment. Príprava projektov s použitím metodiky logického rámca. Centrum vzdelávania neziskových organizácií, ISBN 80-969309-7-4, 2005
 • Poteet Howard G.: Začíname podnikať: Odborné rady. SGT PLUS Bratislava, ISBN 80-7127-038-5, 1996
 • Majtán, M.: Projektový manažment. Bratislava: Ekonóm, 2002.
 • Hyndrák,K.: Project 98, 2000 (praktické příklady), GRADA, ISBN 80-247-0366-1, 2002
 • Hubner,M.: Príručka manažéra IV - Project Management. TATE International, s.r.o. ISSN 1211-8737, 2005