Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
12 nových

Využívanie štrukturálnych fondov na zabezpečenie rozvoja malého a stredného podnikania

«»
Prípona
.rar
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5044
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
847 x
Autor:
baracudas26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť prehľad o možnostiach financovania malých a stredných podnikov zo štrukturálnych fondov a na príklade konkrétneho návrhu projektu priblížiť spôsob vypracovania a postup administratívnych krokov samotného priebehu pomoci.

V jednotlivých častiach práce sa zameriame na problematiku zostavovania projektov a administratívneho postupu a realizácie štrukturálnej pomoci. Získané informácie aplikujeme na konkrétnom návrhu projektu pre zlievárenskú spoločnosť. Predpokladaným prínosom diplomovej práce je výber vhodnej formy podpory, načrtnutí spôsobu a možností financovania, vypracovávania návrhu konkrétneho projektu a riešení jednotlivých problémov a návrhov na zefektívnenie vypracovávania samotných projektov.

Kľúčové slová:

Štrukturálna pomoc

Európska únia

Povstupová pomoc

Regionálny rozvoj

Systém financovania

Fondy

Projekt

Platba

Žiadosť

Finančný plán

Marketingový plán

Implementačná agentúra

Riadiace orgányObsah:
 • OBSAH
  ABSTRAKT 2
  PREDHOVOR 3
  OBSAH 4
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK 7
  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 8
  ÚVOD 9
  1 VYMEDZENIE ŠTRUKTURÁLNEJ POMOCI V PODMIENKACH SR 11
  1.1 Definícia malého a stredného podnikania v SR 11
  1.1.1 Vymedzenie MSP 11
  1.1.2 Výhody a nevýhody MSP 14
  1.2 Predvstupová pomoc 15
  1.2.1 PHARE 16
  1.2.2 SAPARD 17
  1.2.3 ISPA 18
  1.3 Povstupová pomoc 18
  1.4 Ciele spoločenstva 20
  1.4.1 Prvý cieľ - pomoc zaostávajúcim regiónom 20
  1.4.2 Druhý cieľ - podpora ekonomickej a sociálnej konverzie regiónov čeliacich štrukturálnym ťažkostiam 21
  1.4.3 Tretí cieľ - modernizovanie systémov vzdelávania podpora rozvoja zamestnanosti v znevýhodnených regiónoch 21
  1.5 Iniciatívy spoločenstva 21
  1.5.1 INTEREG III 22
  1.5.2 URBAN II 22
  1.5.3 LEADER 22
  1.5.4 EQUAL 22
  1.6 Charakteristika štrukturálnych fondov 23
  1.6.1 Európsky fond regionálneho rozvoja 23
  1.6.2 Európsky sociálny fond 23
  1.6.3 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond 24
  1.6.4 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu 25
  1.7 Kohézny fond 25
  1.8 Národný rozvojový plán 26
  1.8.1 Sektorový operačný program priemysel a služby 27
  1.8.2 Sektorový operačný program ľudské zdroje 29
  1.8.3 Sektorový operačný program poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 30
  1.8.4 Operačný program základná infraštruktúra 32
  2 CHARAKTERISTIKA PRIEBEHU ŠTRUKTURÁLNEJ POMOCI NA ZÁKLADE NÁVRHU VZOROVÉHO PROJEKTU 34
  2.1 Charakteristika spoločnosti Kovomont, s. r. o 34
  2.1.1 Postavenie na trhu 35
  2.2 Stručná charakteristika projektu 36
  2.2.1 Zámer a ciele navrhovaného projektu 36
  2.2.2 SWOT analýza 37
  2.2.3 Časový priebeh realizácie a očakávaný predpoklad tržieb budúcich období 37
  2.2.4 Prínosy projektu pre región a súlad projektu s jednotlivými výberovými kritériami 39
  2.3 Zhodnotenie úspešnosti plánovaného projektu 40
  2.4 Plánované náklady projektu a určenie zdrojov jeho financovania 41
  2.5 Vplyv pomoci na realizáciu projektu 41
  2.6 Ďalšie požadované nevyhnutné súčasti projektu 42
  2.6.1 Analýza účtovných výkazov 42
  2.6.2 Analýza pomerových finančných ukazovateľov 44
  2.6.3 Finančný plán 49
  2.6.4 Plánované marketingové ciele a stratégie 53
  2.7 Postupnosť krokov po odovzdaní projektu 55
  3. DOPORUČENIA A NÁVRHY OPATRENÍ PRE KOVOMONT, s. r. o 57
  3.1 Zhodnotenie implementácie Sektorového operačného programu priemysel a služby za obdobie roku 2004 57
  3.2 Návrhy čerpania štrukturálnej pomoci pre Kovomont s. r. o 61
  3.3 Súčasné ponímanie poskytovania štrukturálnej pomoci 65
  ZÁVER 68
  ZUSAMMENFASSUNG 71
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 72
  ZOZNAM PRÍLOH 74

Zdroje:
 • Drahošová, A.,Fáberová, I., Gazdová, Ľ. : Prechod od predvstupovej pomoci k štrukturálnym fondom, UVSR, Bratislava 2003
 • Národný rozvojový plán SR, február 2003, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava
 • Lesáková, Ľ. : Metodológia finančnej analýzy v malých a stredných podnikoch. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2001, str. 72-73, ISBN 80-8055-478-1
 • Aby európske fondy slúžili Slovensku II., Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava 2003
 • Chodasová, A., Bujnová, D.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Ekonóm, 2001, str. 9
 • Holešová, H.: Informačná brožúrka MHSR, Regionálna politika a štrukturálne nástroje, Bratislava 2003
 • Holešová, H.: Informačná brožúrka MHSR, Malé a stredné podnikanie, Bratislava 2003
 • Mrkvička, J.: Finanční analýza. Praha: Ministerstvo financí ČR, Edice „Vzdelávání účetních v ČR“, 1997, str. 84