Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
10 nových

Tvorivé edukačné metódy a ich aplikacia v práci špeciálneho pedagóga

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45264
Posledná úprava
22.09.2014
Zobrazené
1 036 x
Autor:
majka3384
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá problematikou využívania tvorivých edukačných metód v práci špeciálneho pedagóga. Charakterizuje pojem edukačná metóda, opisuje jej funkcie v edukačnom procese a klasifikáciu metód z rôznych hľadísk. Zaoberá sa metódami projektového vyučovania, zážitkového učenia, mastery learningom, tvorivou dramatikou a hrou. Cieľom práce je zistiť, ktoré tvorivé metódy používajú špeciálni pedagógovia v edukačnom procese v špeciálnych základných školách, ako aj dôvody, okolnosti a úspešnosť využívania uvedených metód.

Kľúčové slová:

Edukačné metódy

Edukačný proces

Špeciálny pedagóg

TvorivosťObsah:
 • Obsah
  Zoznam obrázkov
  Zoznam skratiek
  Zoznam tabuliek
  Úvod
  1 Definovanie profesie špeciálneho pedagóga
  1.1 Osobnosť špeciálneho pedagóga a jeho vlastnosti
  1.2 Úlohy a odborné kompetencie špeciálneho
  1.3 Teoretické objasnenie špeciálnej pegagogiky, jej predmetu, cieľov a hlavných úloh
  2 Špeciálne školy pre deti a žiakov so švvp
  2.1 Výchova a vzdelávanie žiakov so švvp v špeciálnych školách
  2.2 Charakteristika žiaka špeciálnej školy so švvp
  2.3 Postavenie a práca školského špeciálneho pedagóga v špeciálnej základnej škole
  3 Tvorivé edukačné metódy špeciálnej pedagogiky
  3.1 Projektové vyučovanie
  3.2 Zážitkové učenie
  3.3 Mastery learning
  3.4 Tvorivú dramatiku a hra
  4 Hodnotenie tvorivého vyučovania žiakmi zo spojenej školy internátnej v michalovciach
  4.1 Problém a ciele prieskumu
  4.2 Hypotézy prieskumu
  4.3 Prieskumná vzorka
  4.4 Prieskumné metódy
  4.5 Organizácia, realizácia a administrácia prieskumu
  4.6 Interpretácia zistení a formulácia záverov prieskumu
  4.7 Diskusia
  Odporúčania pre prax záver
  Zoznam bibliografických odkazov
  Prílohy

Zdroje:
 • BAJO, I. - VAŠEK, Š. 1994. Pedagogika mentálne postihnutých : psychopédia. Bratislava : Sapienta, 1994. 251s. ISBN 80-967180-1-0.
 • BAJTOŠ, J. 2007. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. Košice : EQUILIBRIA, 2007. 274 s. ISBN 978-80-89284-08-5.
 • BALÁŽOVÁ, J. 2011. Inkluzívny trend a otázka opodstatnenosti existencie špeciálnych škôl v súčasnosti. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2011, roč. 20, č. 2, s.1-3.
 • BEKÉNIOVÁ, L. 2005. Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a školy. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005. 39 s. ISBN 80-8045-397-7.
 • BINDZÁROVÁ, I. 2010. Vplyv koncepcie mastery learning. In Pedagogické rozhľady. ISSN- 1335-04045, 2010, roč. 19, č. 5, s. 11-14.
 • ČIPKOVÁ, E. - MELIŠOVÁ, K. - KAROLČÍK, Š. - VIŠŇOVSKÁ, J. 2002. Projektové vyučovanie [online]. Modra : Harmónia, 2002. [cit. 2014. 16. 07.] Dostupné na internete:.
 • DYTRTOVÁ, R. - KRHUTOVÁ, M. 2009. Učitel : Příprava na profesi. Praha : Grada Publishing. a.s. , 2009. 121 s. ISBN 978-80-247-2863-6.
 • ĎURIČ, L. et al. 1997. Pedagogická psychológia: Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 80-08- 02498-4.
 • HOTÁR, V. et al. 2000. Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika: Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 547 s. ISBN 80-08-02814-9.
 • ISCED 1 - Primárne vzdelávanie : Vzdelávacie programy pre žiakov s mentálnym postihnutím. 2008. Bratislava. [cit. 2014. 04. 04.] Dostupné na internete:.
 • JANÁKOVÁ, L. 1996. Tvorivá dramatika ako prostriedok motivácie. Banská Bystrica : UMB - PF, 1996. 48 s. ISBN 80-88825-79-2.
 • KOTRBA, T. - LACINA, L. 2007. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno : Barrister & Principal, 2007. 188 s. ISBN 978-80-87029-12-1.
 • KOTRBA, T. - LACINA, L. 2011. Aktivizační metody ve výuce : Příručka moderního pedagoga. Brno : Barrister & Principal, 2011. 185 s. ISBN 978-80-87474-34-1.
 • KRČAHOVÁ, E. - ŠESTÁKOVÁ, S. 2012. Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2012. 64s. ISBN 978-80-8052-443-2.
 • KRČAHOVÁ, E. - ŠESTÁKOVÁ, S. 2013. Tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2013. 44 s. ISBN 978-80-8052-511-8.
 • KUCHARSKÁ, A. et al. 2013. Školní speciální pedagog. Praha : Portál, 2013. 224 s. ISBN 978-8026-2049-7-8.
 • LOKŠOVÁ, I. - LOKŠA, J. 2001. Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešov : ManaCon, 2001. 336 s. ISBN 80-89040-04-7.
 • MANNIOVÁ, J. 2008. Učiteľ v procese výchovy a vzťahov. Ivanka pri Dunaji : Axima, 2008. 113 s. ISBN 978-8096-9178-5-3.
 • MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. 2003. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-039-5.
 • MULIČÁKOVÁ, A. - USTOHALOVÁ, T. 2007. Psychomotorické hry v škole. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 46 s. ISBN - 978-80-8045-496-8.
 • PIPEKOVÁ, J. et al. 2006. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0.
 • PETRÁŠOVÁ, E. 2007. Projektové vyučovanie. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 34 s. ISBN 978-80-8045-463-0.
 • PETLÁK, E. 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : Iris, 275 s. ISBN 80-88778-49-2
 • PETLÁK, E. 2000. Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. Bratislava : Iris, 2000. 122 s. ISBN 80-89018-05-X.
 • PETLÁK, E. 2012. Inovácie v edukačnom procese. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2012. 158 s. ISBN 978-80-89400-39-3.
 • PRŮCHA, J. 2004. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. (Pedagogická praxe). Praha : Portál, 2004. 144 s. ISBN 80-7178-977-1
 • PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. 2008. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2008. 322 s. ISBN: 978-80-7367-41-68.
 • SALBOT, V. 2007. Tvorivosť a škola. Banská Bystrica : UMB - Občianske združenie Pedagóg, 2007. 88 s. ISBN 978-80-8083-511-8.
 • SVETLÍKOVÁ, J. - FŰLŐPOVÁ, E. - ALBERTY, L. 1998. Kniha hier pre tvorivo-humanistickú výchovu. Bratislava : Educatio, 1998. 88 s. ISBN 80-967532-1-5.
 • ŠVEC, Š. et al. 1998. Metodológia vied o výchove. Bratislava : Iris, 1998. ISBN 80-88778-73-5.
 • TUREK, I. 2004. Inovácie v didaktike. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2004. 360 s. ISBN 80-8052-188-3.
 • TUREK, I. 2010. Didaktika. Bratislava : Iura Edition, 2010. 598 s. ISBN 978-80-8078-322-8.
 • Ústava Slovenskej republiky č.460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č.244/1998 Z.z., ústavného zákona č.9/1999 Z.z., ústavného zákona č.90/2001 Z.z.(úplné znenie ústavy SR č.135/2001 Z.z.), ústavného zákona č.140/ 2004 Z.z., ústavného zákona č.323/2004 Z.z.
 • VANČOVÁ, A. 2005. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005. 332 s. ISBN 80-968797-6-6.
 • VALENTA, M. - MÜLLER, O. 20