Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Sociálno-patologické javy v školskom prostredí

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
156 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38301
Posledná úprava
14.11.2011
Zobrazené
10 167 x
Autor:
moma22
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výskyt sociálno-patologických javov na školách už dnes naozaj nie je ojedinelý. V posledných rokoch médiá opakovane upozorňujú na narastajúcu agresivitu detí v školách. Ide o problém takzvaného šikanovania medzi spolužiakmi. Ak vaše dieťa chodí zo školy domov uplakané, ak je nezvyčajne tiché a pri otázke na školu radšej rýchlo zmení tému, ak sa stráni ľudí a má nedostatok sebavedomia, príčinou môže byť práve šikanovanie.

Riešenie tohto problému by malo spočívať predovšetkým na rodičoch detí, pedagogických pracovníkov, psychológov, alebo sociálnych pracovníkov. Ubližovať sa jednoducho nesmie a to musí byť jasné v školách, triedach, v rodine a obecne na verejnosti. Je to súčasť dobrých mravov, ako aj to, že nikoho neponižujeme, neposmievame sa mu, nenadávame mu. Zastať sa slabšieho je statočnosť, ubližovať mu je jednoznačne zbabelosť a to, že sa v našom okolí vyskytuje násilie na dieťati alebo deťoch, a že ich páchajú deti samotné, nás naozaj nemôže nechať ľahostajnými. 

Preto sa nazdávame, že aj túto oblasť je potrebné pripomínať a upozorňovať na prípadné problémy súvisiace so šikanovaním. Táto práca sa venuje sociálno-patologickým javom na školách s dôrazom práve na šikanovanie.
Cieľom teoretickej časti tejto práce je popísať jednotlivé druhy sociálno-patologických javov na školách a analýza problému šikanovania. Je zameraná na príčiny, prejavy, následky, popis možností riešenia a prevencie tohto sociálno-patologického javu.
Cieľ empirickej časti práce je zameraný na prezentáciu výsledkov sociologického prieskumu. Cieľom tohto prieskumu bolo zistiť formou dotazníka, skúsenosti so šikanovaním u žiakov základných škôl a porovnať výskyt šikanovania u žiakov Špeciálnej školy v Ružomberku so žiakmi Základnej školy v Zázrivej.

Kľúčové slová:

sociálna patológia

mládež

drogy

alkoholObsah:
 • Úvod
  1 Charakteristika a predmet sociálnej patológie
  1.1 Sociálna deviácia a anómia
  1.2 Klasifikácia sociálno-patologických javov
  2 Školské prostredie
  2.1 Špeciálne základné školy
  2.2 Žiak
  3 Sociálno-patologické javy v školskom prostredí
  3.1 Delikvencia a kriminalita mládeže
  3.1.1 Agresivita, hostilita a násilie u detí a mládeže
  3.2 Drogy a iné závislosti
  3.2.1 Drogy a mládež
  3.2.2 Alkohol a cigarety
  3.2.3 Prevencia drogových závislostí
  3.3 Detská prostitúcia
  3.4 Samovražedné správanie detí a mládeže
  3.4.1 Rizikové faktory suicidálneho jednania v detstve a adolescencii
  3.5 Sebapoškodzovanie u detí a mládeže
  3.6 Rizikové subkultúry mládeže
  3.6.1 Charakteristika niektorých subkultúr
  3.7 Záškoláctvo
  4 Šikanovanie v školskom prostredí
  4.1 Analýza šikanovania
  4.2 Účastníci šikanovania
  4.2.1 Agresor
  4.2.2 Obeť
  4.3 Príčiny šikanovania
  4.4 Stupne šikanovania
  4.5 Prejavy šikanovania
  4.6 Následky šikanovania
  4.7 Šikanovanie ako fenomén trestnej činnosti
  4.8 Pomoc pri probléme šikanovania
  4.8.1 Úloha pedagógov
  4.8.2 Úloha rodiny
  4.8.3 Úloha sociálnej práce
  4.9 Prevencia šikanovania
  4.9.1 Prevencia šikanovania na školách
  5 Empirická časť
  5.1 Predmet prieskumu
  5.2 Objekt prieskumu
  5.3 Cieľ prieskumu
  5.4 Formulácia hypotéz
  5.5 Charakteristika prieskumného súboru
  5.6 Metodika prieskumu
  5.7 Realizácia prieskumu
  5.8 Interpretácia a analýza výsledkov
  Graf 1: Odpovede na otázku: Bol si na vašej škole svedkom šikanovania?
  Graf č. 2: Odpovede na otázku: Ak áno čoho konkrétne si bol svedkom? (môžeš zakrúžkovať viac odpovedí)
  Graf č. 3 Odpovede na otázku: Povedal si to niekomu?
  Graf č.4: Odpovede na otázku: Ak si to niekomu povedal, komu to bolo?
  ...
  Graf č. 12: Odpovede na otázku: Ak áno zmenilo sa tým niečo?
  5.9 Verifikácia hypotéz
  5.10 Odporúčania pre prax
  6 Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • ĎURDIAK, Ľ. 2001. Psychohygiena mladého človeka, duševné zdravie, rodina, škola, sebavýchova, náboženstvok spoločnosť. Nitra: Enigma, 2001. 146 str. ISBN 978-80-85471-84-7
 • ELLIOTT, J. – PLACE, M. 2002. Dítě v nesnázích, prevence, příčiny, terapie. 1. vydanie. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0182-0
 • GAJDOŠOVÁ, E. – HERÉNYIOVÁ, G. 2006. Rozvíjení emoční inteligence žáku. Prevence šikanování, intolerance, a násilí mezi dospívajícímí. 1. vydanie. Praha: Portál, 2006. 324 strán. ISBN 80-7367-115-8
 • GÖHLERT, CH., - KÜHN F. 2001. Falošné vedomie, Kompetentne o drogách. 1. vydanie. Bratislava: IKAR, 2001. 142 str. ISBN 80-551-0207-4
 • HAJNÝ, M. 2001. O rodičích, detěch a drogách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 133 str. ISBN 80-247-0135-9
 • HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. A KOL. 2006. Sociálna Patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. 1. vydanie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006. 254 str. ISBN 80-8083-223-4
 • ...