Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3003
Posledná úprava
24.02.2017
Zobrazené
21 043 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod


Minulý rok zaevidovali príslušníci polície v Nitrianskom kraji 380 trestných činov spáchaných mladistvými a 294 deťmi. Zarážajúca je však ich brutalita, o čom svedčí aj upálenie bezdomovca v Nových Zámkoch, to majú na svedomí dvaja šestnásťroční chlapci, či dopichanie pracovníčky zberných surovín v Nitre, z tohto trestného činu obvinili sedemnásťročného a o tri roky staršieho chlapca.
Agresívne správanie sa je charakteristické pre všetky deti medzi prvým a tretím rokom ich života. Jedná sa o normálne prejavy ako napríklad, ťahanie mačky za chvost, rozbíjanie hračiek...Znepokojovať by nás mala skôr taká situácia, kedy dieťa prejavuje kruté alebo brutálne správanie sa voči svojmu okoliu, slabšiemu dieťaťu alebo zvieraťu bez náznaku ľútosti alebo pocitu viny

Kľúčové slová:

pedagogika

agresia

agresivita

prevencia

preventívne opatrenia

výskum

deviantné správanie

delikventné správanie

násielie

hostilita

hnev

behaviorizmus

sociálne učenie

frommObsah:
 • Úvod
  1. Agresia ako interdisciplinárny problém
  1.1 Definícia pojmu agresia a agresivita
  1.2 Teoretické východiská agresie
  1.3 Typológia agresie
  1.4 Faktory ovplyvňujúce agresívne správanie sa
  2. Aktéri agresie
  2.1 Typy agresora
  2.2 Obete agresie
  2.4 Interpohlavné rozdiely v agresívnom správaní sa
  3. Prevencia ako pedagogický problém
  3.1 Systém školských zariadení realizujúcich preventívnu činnosť
  3.2 Spolupráca škôl a polície pri prevencii
  4. Výskum
  4.1 Ciele a úlohy výskumu
  4.2 Hypotézy
  4.3 Výskumná vzorka
  4.4 Metódy a metodika
  4.5 Analýza a interpretácia údajov
  4.6 Odporúčania pre prax
  Záver
  Použitá literatúra
  Dotazník agresie

Zdroje:
 • ANTIER, E.: Agresivita dĕtí. Praha, Portál 2004. ISBN 80-7178-808-2
 • BAUMGARTNER, F.: Preferencia štýlov agresívneho správania v rôznych typoch interakcií. In:
 • KOŠC, M., SARMÁNY-SCHULLER, I., BROZMANOVÁ E.: Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku (Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov). Bratislava, Stimul 1996, s. 63-66. ISBN 80-85697-50-5
 • BUBELÍNI, J.: Človek - subjekt agresivity. In: Učiteľské noviny. Roč. 44/1994, č. 40, s. 10.
 • ČERMÁK, I.: Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou, Fakta 1999. ISBN 80-902614-1-8
 • FREEDMAN, J. L.: Media violence and its effect on aggression. Toronto, Toronto University Press 2002. ISBN 0-8020-3553-1
 • FROMM, E.: Anatomie lidské destruktivity. Praha, Nakladatelství Lidské noviny 1997. ISBN 80-7106-232-4
 • GAJDOŠOVÁ, E., HERÉNYOVÁ, G.: Program proti násiliu ako súčasť programu rozvoja emocionálnej inteligencie žiakov základných škôl. In: Školský psychológ. Roč. 9/1999, č.3/4.
 • GAVORA, P.: Akí sú moji žiaci. Bratislava, Práca 1999. ISBN 80-7094-335-1
 • GEIST, B.: Sociologický slovník. Praha, Victoria Publishing 1992. ISBN 80-85605-28-7
 • GOLDSTEIN, A. P.: Prevention and control of aggression. New York, Pergamon Press 1983. ISBN 0-08-029375-1
 • HALL, C. S. a kol.: Psychológia osobnosti. Bratislava, SPN 1997. ISBN 80-08-00994-2
 • HARINEKOVÁ, M.: Výskyt agresívnych reakcií u detí v ZŠ. In: Edukácia študentov k riešeniu aktuálnych problémov človeka. Trnava, Psychologická fakulta humanistiky Trnavskej univerzity 1998. ISBN 80-88774-33-0
 • HARTL, P. Psychologický slovník. Praha, Portál 2004.ISBN 80-7178-303-X
 • HATÁR, C.: Riešenie agresívneho správania žiakov sociálnym pedagógom. In: Vychovávateľ. Roč. 49/2003, č. 3, s. 16-18.
 • HERETIK, A.: Základy forenznej psychológie. Bratislava, SPN 1994. ISBN 80-08-01870-4
 • JOHNSON, E. H.: The deadly emotions: the role of anger, hostility, and aggression in health and emotional well-being. Westport, Praeger 1990. ISBN 0-275-93590-6
 • KLÍMA, J.: Brutalita. Praha, Mladá fronta 1990. ISBN 80-204-0093-1 Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov a resocializácia.Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007. http://www.minedu.sk/MIN/KaP/koncepcia_st_politiky_vstah_DaM_do_2007.pdf, stav 6. 1. 2005
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J..: Vzpoura deprivantů. Praha, Makropulos 1996, ISBN 80-901776-89
 • LABÁTH, V. a kol.: Riziková mládež. Praha, Sociologické nakladateľstvo 2001. ISBN 80-85850-66-4
 • LAMPLANCHE, J., PONTALIS, J.-B.: Psychoanalytický slovník. Bratislava, Veda 1996. ISBN 80-224-0437-3
 • LANG, E. M.: Aggression and personality disorders: does the severity of pathology increase with the level of aggression? Nepublikovaná dizertácia, Viedenská univerzita 1997.
 • LÍŠKOVÁ, K.: Agresivita ako rizikový faktor v práci s klientom. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2003.
 • LABÁTH, V., SMIK, J.: Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládežou.Bratislava, Psychodiagnostika 1991.
 • LOVAŠ, L., VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie III. Bratislava, Veda 1996. ISBN 80-224-0478-0
 • LATĚJČEK, Z., POKORNÁ, M.: Radosti a starosti. Jinočany, H+H 1998. ISBN 80-86022-21-8
 • MATULA, Š.: Cesta.Bratislava, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1999.Mestské polície radia deťi.Informačná brožúra Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.
 • ONDREJKOVIČ, P.: Štúdie zo sociológie výchovy. Teoretické základy sociológie výchovy a mládeže. Bratislava, Iuventa 1994. ISBN 80-85172-44-5
 • ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Sociálna Patológia. Bratislava, Veda 2001. ISBN 80-224-0685-6
 • ONDREJKOVIČ, P.: Socializácia v sociológii výchovy. Bratislava, Veda 2004. ISBN 80-224-0781-X Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2004/2005. (http://www.minedu.sk/RS/POP/POP_2004_2005.pdf, ku dňu: 9.10. 2004)
 • PEPLER, D. J.: The development and treatment of childhood aggression (a collection of papers and commentaries from the Earlscourt Symposium on Childhood Aggression held in Toronto, Canada in June 1988). Hillsdale, Erlbaum 1991. ISBN 0-8058-0370-X
 • PRŮCHA, J. a kol.: Pedagogický slovník. (4. vyd.) Praha, Portál 2003. ISBN 80-7178-579-2
 • REICHELOVÁ, E.: Osobnosť agresívneho dieťaťa v sociálno-kognitívnom kontexte.In: ...