Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Poslanie triedneho učiteľa v katolíckej škole privádzať k spoločenstvu

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
5,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35696
Posledná úprava
03.11.2010
Zobrazené
1 064 x
Autor:
vittore
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá tematikou poslania katolíckej školy vytvárať spoločenstvo a to v najhlbšom možnom zmysle. Predstavuje dôležité princípy magisteriálnych dokumentov o katolíckej škole, akými je spoločenstvo, správne chápanie autority, služby a vytvárania vzťahov. Z týchto princípov potom odvodzuje niektoré konkrétnejšie východiská. Za najdôležitejšiu osobnosť školy považuje táto práca triedneho učiteľa, manažéra a apoštola malého spoločenstva – triedy – na ceste rastu k svätosti vo všetkých rovinách, ktoré škola má ponúkať. Špecifikuje jeho osobnosť, kompetencie a rozsah a poslanie jeho práce.

Kľúčové slová:

Spoločenstvo

triedny učiteľ

autorita a služba

proces rastuObsah:
 • 0 Úvod


  1 Božia škola v dejinách.


  2 Poslanie podstata a princípy katolíckej školy


  2.1 Škola ako spoločenstvo


  2.2 Autorita, hierarchia a subsidiarita v katolíckej škole


  3 Niektoré subjekty katolíckej školy


  3.1 Žiak


  3.2 Učiteľ


  3.3 Vedenie školy


  4 Triedny učiteľ


  4.1 Triedny učiteľ a trieda - špecifické miesto spoločenstva


Zdroje:
 • 1. BENEDIKT XVI. O poslání kněze vést. In: Radio Vaticana [online]. Rím, 26. mája 2010 [cit. 2010-10-10]. Dostupné na internete: < http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12871>;.
 • 2. BENEDIKT XVI. Príhovor k pedagógom katolíckych škôl. In: Radio Vaticana [online]. Londýn, 17. septembra 2010 [cit. 2010-26-09]. Dostupné na internete: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13362>;.
 • 3. BENEDIKT XVI. Príhovor k žiakom a študentom. In: Radio Vaticana [online]. Londýn, 17. septembra 2010 [cit. 2010-26-09]. Dostupné na internete: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13361>;.
 • 4. BENEDIKT XVI. Príhovor k žiakom, rodičom a učiteľom rímskych škôl. In: Radio Vaticana [online]. Rím, 23. februára 2008 [cit. 2010-26-09]. Dostupné na internete: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=9123>;.
 • 5. Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu. Praha : Zvon, 1995. 603 s. ISBN 80-7113-089-3.
 • 6. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626-8.
 • 7. GODLA, F. Poslanie a postavenie triedneho učiteľa v školskom systéme. In Manažment školy, 2007, roč. 2, č. 9, s. 16-18. ISSN 1336-9849.
 • 8. HORVÁTHOVÁ, K. Vplyv štýlu riadenia na proces vnímania klímy školy. In Manažment školy, 2007, roč. 2, č. 12, s. 2-10. ISSN 1336-9849.
 • 9. HROMADA, J. Motivácia pedagogických zamestnancov a ich profesijný rast. In Manažment školy, 2008, roč. 3, č. 9, s. 10-16. ISSN 1336-9849.
 • 10. KONGREGACE KATOLICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Společné vzdělávání v katolíckych školách. Sdílené poslání zasvěcených osob a laiků [online]. Rím, 8. augusta 2007 [cit. 2010-25-09]. Dostupné na internete: <http://www.kpkc.sk/data/dokumenty/dokumenty.php>;.
 • 11. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU. Katolícka škola [online]. Rím, 19. marca 1977 [cit. 2010-25-09]. Dostupné na internete: <http://www.kpkc.sk/data/dokumenty/dokumenty.php>;.
 • 12. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU. Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia [online]. Rím, 28. decembra 1997 [cit. 2010-25-09]. Dostupné na internete: <http://www.kpkc.sk/data/dokumenty/dokumenty.php>;.
 • 13. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU. Katolícky laik ako svedok viery v škole [online]. Rím, 15. októbra 1982 [cit. 2010-25-09]. Dostupné na internete: <http://www.kpkc.sk/data/dokumenty/dokumenty.php>;.
 • 14. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU. Náboženský rozmer výchovy v katolíckych školách [online]. Rím, 7. apríla 1988 [cit. 2010-25-09]. Dostupné na internete: <http://www.kpkc.sk/data/dokumenty/dokumenty.php>;.
 • 15. PASCH M. A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7367-054-2.
 • 16. PIUS XI. O kresťanskej výchove mládeže. Bratislava : Katolícka školská rada v Bratislave, 1947. 55 s.
 • 16. ŠTROSSOVÁ, H., ČEDÍK, M. Participace rodičů na intervenci žáků v komunitním systému jako komplexní přístup k realizaci primární prevence s akcentem na oblast vztahů a řešení šikany. In Ročenka časopisu Efeta. Martin : Osveta, 2009. ISBN 80-8063-341-7, s. 40-43.
 • 17. Vyhláška č. 320/2008 z 23. júla 2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole.
 • 18. Zákon č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov .