Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Motivácia ako súčasť riadiaceho procesu

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2571
Posledná úprava
23.02.2017
Zobrazené
2 661 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Motivácia v živote človeka má nepochybne veľkú úlohu, aby sme mohli vysvetliť otázku „ prečo“ sa ľudia správajú tak ako sa správajú. Keďže sme ľudia rôzni aj motivačné mechanizmy vplývajú na nás odlišne. Cieľom motivácie zamestnancov je ich aktivizácia, čiže určitý pohyb, ktorí chcú uplatniť svojou vnútornou potrebou, alebo vonkajšími podnetmi. Aktivita človeka je sprevádzaná potrebami, je to sila ktorá ľudí motivuje, aby dosiahli svoje ciele. Potreby, ktoré uvádza A.H. Maslow vo svojej hierarchii sú začlenené od istoty až po sebarealizáciu, takže kľúčom k uspokojeniu týchto potrieb, túžob, očakávaní musí vychádzať z človeka samotného. Ľudia sú motivovaní aj zvnútra aj z vonkajších podnetov, čo v práci znamená, že motivácia zo strany zamestnávateľa je dôležitou a hlavne povzbudzujúcou aktivitou.
Veľkú úlohu pri uplatňovaní motivácie zohráva manažér, ktorý má byť nie len odborníkom vo svojej profesii, ale aj osobnosťou. Vedenie ľudí je veľká zodpovednosť pre manažéra, ktorý riadi organizáciu, kde pracujú ľudia. V práci riaditeľa školy je dôležité uplatňovanie rôznych motivačných stratégií, ktoré skvalitnia proces výchovy a vzdelania. Cieľom je zabezpečiť chod školy tak, aby pracovníci vo vnútri školy boli viac motivovaný ako demotivovaný. Je potrebné vytvárať dobré medziľudské vzťahy, správne plánovanie a nepochybne zabezpečiť interakciu nie len medzi pracovníkmi vo vnútri školy, ale tiež dať do pohybu všetkých zainteresovaných a zúčastnených z vonkajšieho okolia. Práca manažéra, ktorý počúva všetky hlasy sa zúročí v dianí školy, je víziou do budúcnosti a nepochybne skvalitní prácu všetkých zamestnancov školy či sú to už učitelia, študenti, alebo verejnosť. Ak chceme úspešne riadiť školu musíme sa zamerať hlavne na jej dlhodobý rozvoj, uplatňovať motiváciu riadenia, ktoré napomôžu škole a tým pomôžu celej spoločnosti. Manažment školy uplatňuje také aktivity, ktoré zefektívňuje proces školy motivuje a zohľadňuje záujmy, hodnoty všetkých, ktorí sa zúčastňujú a ovplyvňujú chod školy.

Kľúčové slová:

motivácia

riadenie

manažér

analýza

participácia

riadenie školy

vedúci

demotivačné chybyObsah:
 • Obsah 1
  1 Analýza súčastného stavu 5
  1.1 Školstvo - jeho nová podoba 5
  1.2 Čo je to vlastne motivácia 8
  1.3 Jedinec a jeho motivácia 14
  1.4 Cesta k cieľom cez ľudské potreby 21
  2 Motivácia v riadiacom procese 27
  2.1 Čo očakávame od pracovníkov 27
  2.2 Výkonová motivácia 28
  2.3 Participácia v riadení školy 29
  2.4 Štýly riadenia manažérov 32
  3 Manažér a riadenie 34
  3.1 Motivácia v riadiacom procese 34
  3.2 Manažér alebo vedúci ? 36
  3.3 Čo spôsobuje nespokojnosť v práci? 39
  3.4 Demotivačné chyby v riadení 37
  4 Výskum 45
  Literatúra 46

Zdroje:
 • ADAIR, J.: Efektívni motivace. Praha, Alfa Publishing, 2004. 184s. ISBN 80-86851-00-1
 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing, 2002. 856s. ISBN 80-247-0469-2
 • BOROŠ, J. - ONDRIŠKOVÁ, E. - ŽIVČICOVÁ, E.: Psychológia. Bratislava, IRIS, 1999. 270s. ISBN 80-88778-87-5
 • BOROŠ, J.: Základy psychológie. 3. vyd., Bratislava, SPN, 1987. 489s. 067-009-87 ZPS
 • CLEGG, B.: Motivace. Povzbuďte ostatní k dosažení lepších výsledků. Výběr osvědčených techník a postupů. Brno, CP Books, 2005. 115s. ISBN 80-251-0550-4
 • DEIBLOVÁ, M.: Motivace jako nástroj řízení. Praha, LINDE, 2005, 127s. ISBN 80-902105-8-9
 • ĎURIČ, L.: Úvod do pedagogické psychológie. 1. vyd., Praha, 1979. 288s. 14-699-79
 • DŽUKA, J.: Motivácia a emócie človeka. 2. vyd., Prešov, Filozofická fakulta PU, 2005. 250s. ISBN 80-8068-324-7
 • EGGERT, M. A.: Motivace. Management do kapsy 3. 1. vyd., Praha, Portál, 2005. 104s. ISBN 80-7367-010-0
 • FLEMING, I. - TAYLOR, J. D. A.: Koučink. Management do kapsy 2. 1. vyd., Praha, Portál, 2005. 107s. ISBN 80-7367-009-7
 • HOMOLA, M.: Motivace lidského chování. 2. vyd., Praha, SPN, 1977. 360s. ISBN 14-478-77
 • HRADISKÁ, - E. ŠULEK, M.: Psychológia v marketingu. Banská Bystrica, EF UMB, 1999. 114s. ISBN 80-8055-197-9
 • KACHŇÁKOVÁ, A.: Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava, Ekonóm, 1999. 227s. ISBN 80-225-1206-0
 • KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2. doplnkové vyd., Bratislava, Stimul, 1998. 121s. ISBN 80-85697-82-3
 • KHELEROVÁ, V.: Komunikační dovednosti manažéra. 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 1995. 144s. ISBN 80-7169-223-9
 • KIM, S., H.: Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé. 2. vyd. Praha, Management Press, 2003. 162s. ISBN 80-7261-078-3
 • KOTLER, P.: Marketing Management. Praha, Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-08-2.
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Ľ. Vyd., Praha, Management Press, 1997. 339s. ISBN 80-85943-51-4
 • KUSÁ, J.: Známe alebo menej známe postavy z nášho odboru - Abrahám H. Maslow (1908-1970). In: Empatia, roč. IX., č. 2/2002, s. 31 - 33, ISSN 1335 8624.
 • LÁSZLÓ, K.: Motivácia v edukačnom prostredí. 1. vyd., Banská Bystrica, PF UMB, 2004. 80s. ISBN 80-8055-975-9
 • LAŠŠÁK, V.: Podniková politika a stratégia. Banská Bystrica, EF UMB, 2005. 167s.
 • LIPTÁK, F.: Metódy a štýly riadenia. 1. vyd., Bratislava, 1991. 208s. ISBN 80-7127-006-7
 • LIPTÁK, F.: Metódy a štýly riadenia. Príručka identifikovania a diagnostikovania. 199O. 204s. ISBN 80-7127-006-7
 • NAGEL, K.: Úspěch! Strategie a metody. Prahy, Grada, 1992. 232s. ISBN 80-85424-50-9
 • NAKONEČNÝ, M.: Motivace lidského chování. 1. vyd., Praha, Academia, 1996. 272s. ISBN 80-200-0592-7
 • NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti. 1. vyd., Praha, Academia, 1995. 336s. ISBN 80-200-0525-0
 • NIERMEYER, R. - SEYFFERT. M.: Jak motivovat sebe a své spolupracovníky. Praha, Grada Publishing, 2005. 112s. ISBN 80-247-1223-7
 • OBDRŽÁLEK, Z. - POLÁK, J.: Aktuálne otázky školského manažmentu. Nitra, UKF, 2007. 160s. ISBN 978-80-8094-087-4
 • PARDEL, T.: Kapitoly zo všeobecnej psychológie. Motivácia ľudskej činnosti a správania. 1. vyd., Bratislava, SPN, 1977. 220s. 67-014-77
 • SEDLÁK, M. a kol.: Základy manažmentu. 1. vyd., Bratislava, 1993. 247s. ISBN 80-225-0480-7
 • ŠULEK, M. - WOLT, R.: Psychológia trhu. Banská Bystrica, EF UMB, 2005. ISBN 80-8083-055-X
 • VETRÁKOVÁ, M. - SEKOVÁ, M.: Manažérska komunikácia. Banská bystrica, EF UMB, 2004. ISBN 80-8055-974-0
 • VETRÁKOVÁ, M.: Komunikácia v práci manažéra. Banská Bystrica, EF UMB, 2002. 196.
 • ZELINA, M.: Príručka určená na uskutočňovanie pedagogického prieskumu, výskumu, experimentu, na písanie práce z oblasti pedagogiky a pedagogickej psychológie. 1. vyd., Banská Bystrica, Metodické centrum, 1996. 24s. ISBN 80-8041-080-1
 • Časopis Manažment školy č. 2, 2006, Godla František, Osobnosť riaditeľa v sociálnom systéme školy, s. 2-3 ISNN 1336-9849
 • Časopis Manažment školy č. 3, 2006, Miron Zelina, Mikroriadenie školy, s. 4-5 ISSN 1336-9849
 • Časopis Učiteľské noviny Dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní, číslo 3, 3-4 2007, 14.-15. týždeň, ročník LV, osobnosť 9. strana ,rozhovor, Mnohí nás označili za fantastov, Miron Zelina
 • Časopis Naša škola, č. 8, 1997/98, Viera Huttová, Komparácia participácie činiteľov zúčastňujúcich sa na riadení základnej školy v Spolkovej republike Nemecko a v Slovenskej republike, s. 12-18 ISSN 1335 - 2733