Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy

«»
Prípona
.zip
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4083
Posledná úprava
23.05.2017
Zobrazené
4 270 x
Autor:
mirkoslav
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovenská republika prešla v období rokov 1989 - 2006 viacerými zásadnými spoločenskými a politickými zmenami. V prvom rade išlo o zmenu politického charakteru štátu - prechod z totality k demokracii - a o výrazné posilnenie individuálnych práv a slobôd jednotlivca. Nasledovali ekonomické reformy spočívajúce v odstraňovaní bariér brániacich rozvoju trhovej ekonomiky založenej na súkromnom vlastníctve. Ďalšou oblasťou zmien bola organizácia štátu, najmä nová štruktúra a fungovanie verejnej správy a zabezpečovanie verejných služieb. Kľúčovým nástrojom zmien v organizácii štátu a verejnej správy sa stala decentralizácia, a to vo všetkých jej úrovniach - v politickej decentralizácii, v decentralizácií kompetencií a v decentralizácii financií.
„Od roku 1998 postupne prišlo k zmene územnosprávneho členenia Slovenska a k vytvoreniu druhej úrovne samosprávy (vyššie územné celky), k presunu viac ako 400 kompetencií obciam a vyšším územným celkom, k zmene financovania a kontroly samospráv, k posilneniu autonómnosti rozhodovania samospráv voči centrálnej vláde a tiež aj k posilneniu kontrolných mechanizmov vo verejnej správe. Realizáciou týchto zmien sa umožnila vyššia miera participácie občana na správe vecí verejných, naplnenie princípu subsidiarity, posilnenie postavenia a zodpovednosti územnej samosprávy pri zabezpečovaní verejných služieb, ale aj pri rozvoji obcí, miest a vyšších územných celkov.“
Cieľom práce je vykonať analýzu prechodu kompetencií zo štátnej správy na všetky úrovne samosprávy (decentralizácia kompetencií, finančná decentralizácia) a analyzovať navrhované reformy samosprávy a porovnať ich s krajinami Európskej únie.
V prvej kapitole sa zaoberáme históriou verejnej správy, jej vznikom, od jej najstarších foriem až do roku 1989.
V druhej kapitole popisujeme decentralizáciu kompetencií, jej stratégiu, koncepciu a projekt.

Kľúčové slová:

Reforma

Stratégia

Koncepcia

Kompetencie

Subsidiarita

Verejná správa

Štátna správa

Samospráva

Obce

Decentralizácia

FinancovanieObsah:
 • ABSTRAKT 3
  PREDHOVOR 4
  OBSAH 5
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK 7
  ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 9
  ÚVOD 10

  1 HISTÓRIA VEREJNEJ SPRÁVY 12
  1.1 Prvopočiatky verejnej správy 12
  1.2 Najstaršie samosprávne formy do roku 1948 13
  1.3 Systém verejnej správy od roku 1948 do roku 1989 - od národných výborov
  k samospráve 17

  2 DECENTRALIZÁCIA KOMPETENCIÍ NA SLOVENSKU-STRATÉGIA,
  KONCEPCIA, PROJEKT 18
  2.1 Stratégia reformy verejnej správy 18
  2.2 koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy 20
  2.3 projekt decentralizácie verejnej správy 23

  3 REFORMA VEREJNEJ SPRÁVY - ETAPY A POSTUPNOSŤ ZMIEN 25
  3.1 Verejná správa na Slovensku od roku 1989 - 1998 25
  3.2 Verejná správa na Slovensku od roku 1999 - 2002 28
  3.3 Verejná správa na Slovensku od roku 2003 - 2006 30
  3.4 Zmena územnosprávneho usporiadania 31
  3.4.1 Organizácia miestnej štátnej správy - zánik integrovanej štátnej správy 31
  3.4.2 Organizácia miestnej samosprávy - obce, vyššie územné celky 33
  3.4.3 Pôsobnosť územnej samosprávy (obce, vyššie územné celky) 34
  3.4.4 Presun kompetencií zo štátnej správy na územnú samosprávu,
  originálne a prenesené kompetencie samosprávy 36

  4 FIŠKÁLNA DECENTRALIZÁCIA 40

  5 CIELE A HYPOTÉZY EMPIRICKÉHO VÝSKUMU 45
  5.1 Ciele empirického výskumu 45
  5.2 Hypotézy výskumu 45
  5.3 Charakteristika výskumnej vzorky 45

  6 PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU 49
  6.1 Empirické metódy výskumu 49
  6.1.1 Teória dotazníka 49
  6.1.2 Teória rozhovoru 50
  6.2 Analýza výkonu pôvodných (originálnych) kompetencií 51
  6.3 Analýza výkonu prevedených kompetencií 70
  6.4 Závery k hypotézam 74
  6.5 Návrhy a odporúčania pre prax 77
  ZÁVER 83
  RESUMÉ 86
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 87
  ZOZNAM PRÍLOH 90

Zdroje:
 • Európska charta miestnej samosprávy, [online], [cit. 25.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www.minv.sk/pk/2006/ARCHIV/KM-203/priloha_2.htm >
 • GYARFÁŠOVÁ, O. - MESEŽNIKOV, G.: Reformy a zodpovednosť: Aktéri, dopady, komunikácia, Vydal Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2004, ISBN 80-88935-65-2
 • HOROVČÁK, P.: Príspevok k realizácii dotazníka v elektronickej forme. In: Zborník z medzinárodnej konferencie UNINFOS 2002, ŽU Žilina, 2002, ISBN 80-7100-965-2.
 • MERANIE SPOKOJNOSTI: [online], [cit. 13.03.2007]. Dostupné na internete: < http://kst.utc.sk/predmety/kvs/05_meranie_spokojnosti.pdf >
 • MIKLOŠ, I. a kol.,: Kniha reforiem, Vydavateľstvo Trend Visual s.r.o Bratislava 2005, ISBN 80-969378-0-4
 • MIKUŠ, P., DROPPA, M.: Manažment inovačnej zmeny, Vydala PF KU v Ružomberku, Ružomberok 2005, ISBN 80-8084-045-8
 • MINISTERSTVO FINANCIÍ SR, Rozpočet verejnej správy na roky 2006-2008, zo dňa 12.10.2005, [online], [cit. 26.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www.finance.gov.sk/
 • NIŽŇÁNSKY, V., editor, Verejná správa na Slovensku, vydal Úrad vlády SR, kancelária splnomocnenca pre verejnú správu 2005
 • NIŽŇÁNSKY, V., editor: Decentralizácia na Slovensku - bilancia nekonečného príbehu 1995-2005, Vydala Považská tlačiareň s.r.o, Bratislava 2005, ISBN 80-969447-1-1
 • NIŽŇÁNSKY, V., Splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy: Projekt ďalšej decentralizácie verejnej správy, Vydal Úrad vlády SR 2003, [online], [cit. 26.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www.rokovania. sk/appl/material.nsf/0/4378DF8568C65C2EC1256CFB0032C221/$FILE/Zdroj. html
 • NIŽŇÁNSKY, V.: Komunálna reforma - materiál na verejnú diskusiu, Vydal Úrad splnomocnenca pre decentralizáciu verejnej správy, Bratislava 2004, [online], {cit. 19.03.2007], Dostupné na internete: < http://www.rokovania.sk/ appl/material.nsf/ 0/228F22F299950CBCC1256EAE00288 CD4/$FILE/ Zdroj.html#_ftnref3 >
 • PILÁT, J., M.E.S.A.10.: Zhodnotenie zákonov k decentralizácii verejnej správy, [online], [cit. 25.02.2007]. Dostupné na internete: < http://kbdesign.sk/cla /projects/decentralization/cla_analysis/zhodnotenie_zakonov_k _decentralizacii .htm >
 • SCHELLE, K.: Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990, Vydavateľstvo Eurolex Bohemia, Praha 2005, ISBN: 80-868661-66-X
 • SLAVÍK, V.: Priestorové aspekty reformy verejnej správy v Slovenskej republike, [online], [cit. 22.02.2007]. Dostupné na internete: < http:www.ambi. sk/vcd/pdf/clavikdoc.pdf >
 • ŠVEC, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS, 1998, ISBN 8-88778-73-5
 • TOMÁNEK, J.: Reengineering a management změn, Vydalo nakladateľstvo Computer Press Praha 2001, ISBN 80-7226-428-1
 • Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 460/1992 Zb. Uverejnené v Zbierke zákonov čiastka 92/1992 s. 2657.
 • VLÁDA SR.: Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy, Uznesenie vlády SR č. 203 z 11.apríla 2000, [online], [cit. 26.02.2007]. Dostupné na internete: < http://
 • VLÁDA SR.: Programové vyhlásenie vlády SR 1998 z októbra 1998, [online], [cit. 25.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www-8.vlada.gov.sk/index. php? ID=1080 >
 • VLÁDA SR.: Programové vyhlásenie vlády SR 2002 zo 14.11.2002, [online], [cit. 25.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www-8.vlada.gov.sk /index.php? ID=918 >
 • VLÁDA SR.: Programové vyhlásenie vlády SR 2004 zo dňa 13.12.2004, [online], [cit. 25.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www-8.vlada.gov.sk/ index.php?ID=1164 >
 • VLÁDA SR.: Uznesenie vlády SR k stratégii reformy verejnej správy v Slovenskej republike č. 695 zo dňa 18.08.1999, [online], [cit. 23.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www.vlada.gov.sk/uznesenia/1999/0818/ u_0695_1999.html >
 • VLÁDA SR.: Uznesenie vlády SR k návrhu ďalšieho postupu decentralizácie verejnej správy č.142 zo dňa 26.02.2003, [online], [cit. 25.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F341B4F8F72B54 AC125 CDB0028E38F/$FILE/Zdroj.html >
 • VLÁDA SR.: Uznesenie vlády SR ku Koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy č. 230 zo dňa 11.04.2000, [online], [cit. 25.02.2007]. Dostupné na internete: < http://www.vlada.gov.sk/uznesenia/2000/0411/u_0230_2000 .html >
 • VLÁDA SR.: Informácia o návrhu komunálnej reformy, [online], [16.06.2004]. [cit.23.02.2006]. Dostupné na internete: < http://www.rokovania.sk/appl/material .nsf/0/EFD391338BCF3E57C1256EAE 00289A86/$FILE/Zdroj.html >
 • Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov, NR SR, Uverejnené v Zbierke zákonov č. 125/2001 strana 3198
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, NR SR, Uverejnené v Zbierke zákonov čiastka 60/1990 strana 1293
 • Zákon č. 416/2001 O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, NR SR, Uverejnené v Zbierke zákonov č. 171/2001 strana 4482