Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Zahraničný obchod ČR a SRvo vzájomnom porovnaní

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39492
Posledná úprava
07.02.2012
Zobrazené
2 718 x
Autor:
lenkomato
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej bakalárskej práce, je bližšie aplikovať teórie medzinárodného obchodu na postavenie a význam zahraničného obchodu v SR a ČR a vzájomne ich porovnať.

Bakalárska práce je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole rozoberám teórie medzinárodného obchodu od ich začiatku až po súčasnosť. V druhej kapitole sa venujem významu, postavenia zahraničného obchodu vrátane zahranično-obchodnej politiky a vývoju zahraničného obchodu Slovenska. V tretej kapitole porovnávam rozdiely dopadu zahraničného obchodu, na ekonomiku Slovenskej a Českej republiky.

Kľúčové slová:

rozvoj

export

import

zahraničný obchod

zahranično-obchodná politika

prostriedky zahranično-obchodnej politikyObsah:
 • Zoznam ilustrácií 4
  Zoznam tabuliek 5
  Zoznam skratiek a značiek 6
  Úvod 7
  1 Teórie medzinárodného obchodu 9
  1.1 Význam teórií medzinárodného obchodu 9
  1.2 Celkový prehľad teórií medzinárodného obchodu 10
  1.2.1 Teórie medzinárodného obchodu vo vývoji ekonomickej vedy 10
  1.2.2 Etapy vývoja teórií medzinárodného obchodu 11
  1.2.3 Podmienky a ciele teórií medzinárodného obchodu 12
  1.2.4 Medzníky vývoja a kľúčové otázky teórií medzinárodného obchodu 14
  1.2.5 Dosiahnutý stupeň poznania teórií medzinárodného obchodu 15
  1.3 Konkrétny vývoj teórií medzinárodného obchodu 16
  1.3.1 Počiatky 16
  1.3.2 Klasická teória medzinárodného obchodu 17
  2 Zahraničný obchod 20
  2.1 Medzinárodná deľba práce – jej charakteristika 20
  2.1.1 Podmienky zapojenia krajiny do medzinárodnej deľby práce 22
  2.2 Zahraničný obchod, jeho funkcie, úlohy a význam 23
  2.3 Zahranično-obchodná politika 26
  2.4 Subjekty zahranično-obchodnej politiky 27
  2.5 Prostriedky zahranično-obchodnej politiky 28
  2.5.1 Pasívne autonómne prostriedky zahranično-obchodnej politiky 28
  2.5.2 Aktívne autonómne prostriedky zahranično-obchodnej politiky 29
  2.5.3 Zmluvné prostriedky zahranično-obchodnej politiky 30
  2.6 Úloha organizácie WTO 30
  2.6.1 Všeobecná dohoda o clách v obchode (GATT) 31
  2.7 Obchodné metódy v zahraničnom obchode 31
  2.8 História zahraničného obchodu Slovenskej a Českej republiky 32
  2.9 Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 33
  3 Vzájomné porovnanie zahraničného obchodu ČR a SR 35
  Záver 43
  Zoznam použitej literatúry 47
  Prílohy 48

Zdroje:
 • BÁLÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint, 1995. ISBN 80-967122-6-8
 • BÁLÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint, 2005. ISBN 80-89085-51-2
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, E., PLCHOVÁ, B. a kol.: Zahraničný obchod. Praha: BIVŠ, 2005. ISBN 80-7265-074-2
 • LIPKOVÁ, Ľ. Svetový obchod 1995, Svetové hospodárstvo. Bratislava: Sprint, 1996.
 • LIPKOVÁ, Ľ. a kolektív: Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava: Sprint, 2006. ISBN 80-89085-55-5
 • MICHNÍK, Ľ. : Zahraničný obchod, makro a mikro východiská. Bratislava: Sprint, 1996. ISBN 80-88848-00-8
 • NOVÁK, J., ŠLOSÁR, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Bratislava: SPN – Mladé letá, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-10-01346-3
 • ORBÁNOVÁ, D.; VELICHOVÁ, Ľ.: Maturujem z ekonomiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. ISBN 80-10-00658-0
 • Štatistická ročenka SR 2009, VEDA 2009, ISBN 978-80-224-1103-5
 • Tempo reálneho HDP, Zahraničný obchod ČR: [online], dostupné z www.czso.cz (cit. 8.3.2010)
 • Clo: [online], dostupné z: www.cla.sk (cit. 14.2.2010)
 • Hrubý domáci produkt, Výsledky zahraničného obchodu SR, Zahraničný obchod SR [online], dostupné z http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4 (cit. 8.3.2010)
 • http://www.euroekonom.sk/obchod/zahranicny-obchod/vyvoj-zahranicneho-obchodu-sr-a-jeho-problemy/ (cit. 15.2.2010)
 • Hrubý domáci produkt za roky 2006-2007-2007 [online], dostupné z http://www.openiazoch.zoznam.sk/zivot/makro/ukazovatele.asp?iid=HDP&year=ALL (cit. 14.2.2010)