Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Výchovné problémy súčasnej rodiny

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41626
Posledná úprava
24.02.2013
Zobrazené
4 278 x
Autor:
veronika.harvanova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby rodina bola funkčná a rodič bol pre dieťa pozitívnym vzorom. Význam rodiny spočíva nielen v tom, že sa dieťa do nej narodí a dedí genetickú výbavu, ale aj v tom, že rodičia svojím vplyvom určujú jeho životnú dráhu, formujú osobný vývin a sú pre neho vzorom správania.

V súčasnosti sa vo viacerých rodinách častejšie vyskytujú problémy, ktoré súvisia s výchovou detí, čoho dôsledkom je rozpad rodín, pričom najviac trpia najmä deti.

Na základe toho bolo cieľom práce poukázať na predchádzanie najčastejšie sa vyskytujúcich výchovných problémov v rodinách a čo je potrebné robiť, aby sa im predišlo.

Práca je rozdelená do troch kapitol s podkapitolami. V prvej kapitole sme sa venovali spracovaniu základnej charakteristiky rodiny z pohľadu viacerých autorov, znakov rodiny, jej funkcií a podrobnejšej typológie.

V druhej kapitole sme bližšie rozpísali výchovnú funkciu rodiny, jej požiadavky, činitele, znaky, hodnoty, princípy, typológiu, roviny, poruchy vo výchove a negatívne tendencie.

V tretej kapitole sme sa zameriavali na najčastejšie sa vyskytujúce výchovné problémy v rodine, uviedli možnosti ich predchádzania v rodinnej výchove a hlbšie rozanalyzovali niektoré výchovné problémy, najmä nedisciplinovanosť detí v rodine, nedostatočnú komunikáciu medzi rodičmi a deťmi ako dôsledok výchovných problémov a rodičovské odmietnutie dieťaťa.

Túto prácu sme si vybrali hlavne preto, že táto tématika je v súčasnosti veľmi aktuálna a rozoberá sa v rôznych diskusiách alebo diskusných príspevkoch prostredníctvom televízie, rozhlasu a internetu. Taktiež sa o nej rozpráva aj na školách medzi pedagogickými pracovníkmi v spolupráci s rodinami problémových detí, kde spoločne nachádzajú príčiny správania a poskytujú rady zo strany odborných pracovníkov, ktorí sa tejto problematike venujú. Vyskytujú sa však aj také situácie, ktoré rodina svojimi vlastnými silami nedokáže zvládnuť, preto sa obracia na profesionálnu pomoc.

Prácu odporúčame predovšetkým rodinám, ktoré majú problém s výchovou svojich detí, taktiež pedagógom, sociálnym pracovníkom, ktorí sa zaoberajú touto problematikou a výchovným poradcom na školách.

Kľúčové slová:

rodina

znaky rodiny

funkcie rodiny

typológia rodiny

výchova

rodinná výchova

výchovná funkcia

výchovné problémy

nedisciplinovanosť

nedostatočná komunikácia

rodičovské odmietnutie dieťaťaObsah:
 • 1 CHARAKTERISTIKA RODINY A JEJ VÝZNAM PRE ČLOVEKA 11
  1.1 Znaky súčasnej rodiny 12
  1.2 Funkcie rodiny 12
  1.3 Typológia rodiny 14
  2 VÝCHOVNÁ FUNKCIA RODINY 17
  2.1 Požiadavky na rodinnú výchovu 18
  2.2 Činitele ovplyvňujúce výchovu v rodine 18
  2.3 Znaky rodinnej výchovy 19
  2.4 Hodnoty rodinnej výchovy 19
  2.5 Princípy optimálnej rodinnej výchovy 22
  2.6 Typológia rodinnej výchovy 23
  2.7 Roviny rodinnej výchovy 24
  2.8 Poruchy vo výchove 25
  2.9 Negatívne tendencie v štýloch rodinnej výchovy 25
  3 VÝCHOVNÉ PROBLÉMY V RODINE 27
  3.1 Nedisciplinovanosť detí v rodine 27
  3.1.1 Príčiny nedisciplinovanosti 27
  3.1.2 Ako predchádzať nedisciplinovanosti v rodine 28
  3.1.3 Základné princípy a pokyny na osvojenie si disciplíny dieťaťa 29
  3.1.4 Metódy výchovy k disciplíne 30
  3.2 Nedostatočná komunikácia medzi rodičmi a deťmi ako dôsledok výchovných problémov 31
  3.2.1 Rodinné vzťahy a komunikácia 32
  3.2.2 Prekážky v rodinnej komunikácii 33
  3.2.3 Ako má vyzerať správna komunikácia v rodine 36
  3.2.4 Znaky vhodnej aktívnej účasti v umení komunikácie 37
  3.3 Rodičovské odmietnutie dieťaťa 38
  3.3.1 Dôsledky odmietnutia 39
  3.3.2 Ako predchádzať rodičovskému odmietnutiu 39
  3.4 Klamstvá u detí 39
  3.4.1 Ako predchádzať klamstvám u detí 40
  3.5 Žiarlivosť medzi súrodencami 40
  3.5.1 Ako predchádzať žiarlivosti medzi súrodencami 41
  ZÁVER 42
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 43

Zdroje:
 • ANTONIČOVÁ, I. 2002. Rodičovská láska a výchova dieťaťa., BĚLINOVÁ, L. 1989. Rodina – výchova k rodičovstvu. In KRAJČOVÁ, N. 2004. Rodina ako činiteľ výchovy detí. In Kapitoly z teórie výchovy: Zborník príspevkov z medzinárodného vedecko – teoretického seminára „Aktuálne trendy v teórii výchovy“ (Prešov 2. – 3.10.2003), I. časť. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004. s. 223-228. ISBN 80-8068-255-0.
 • AULITIS, J. 2002. Rodina a citová výchova detí. In Rodina a škola. ISSN 0231-6463, 2002, roč. 50, č. 8, s. 12.
 • AULITIS, J. 2002. Rodinná výchova vyžaduje komplexný prístup. In Učiteľské noviny. ISSN 0139-5769, 2002, roč. 52, č. 29, s. 10.
 • AULITIS, J. 2003. Metodika rodinnej výchovy. In Učiteľské noviny. ISSN 0139-5769, 2003, roč. 53, č. 11, s. 10.
 • BAKOŠOVÁ, Z. 2008. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. 3. rozšírené a aktualizované vyd. Bratislava: Public Promotion, s.r.o., 2008. 251 s. ISBN 978-80-969944-0-3.
 • BARTOŠOVIČ, V. 2000. Vychovávať – neznamená biť! In Rodina a škola. ISSN 0231-6463, 2000, roč. 48, č. 6, s. 10.
 • BECHYŇOVÁ, V. – KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 152 s. ISBN 978-80-7367-392-5.
 • BIELIKOVÁ, M. a kol. 2002. Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch SR. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2002. 31 s. ISBN neuvedené.
 • DARÁK, M. et al. 2004. Kapitoly z teórie výchovy: Zborník príspevkov z medzinárodného vedecko – teoretického seminára „Aktuálne trendy v teórii výchovy“ (Prešov 2. – 3.10.2003), I. časť. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004. 301 s. ISBN 80-8068-255-0.
 • DZIVÝ – BALUCHOVÁ, Ľ. 2010. Charakter vzťahov v rodine. In Vychovávateľ. ISSN 0139-6919, 2010, roč. LVIII, č. 8, s. 32-34.
 • DROTÁROVÁ, E. a kol. 1991. Pedagogická a sociálna psychológia. Košice: Vysokoškolské učebné texty – UPJŠ v Košiciach, Pedagogická fakulta, 1991. 310 s. ISBN 80-7097-114-2.
 • GRECMANOVÁ, H. a kol. 2000. Obecná pedagogika II. In HLÁSNA, S. a kol. 2006. Úvod do pedagogiky. Nitra: ENIGMA, 2006. 360 s. ISBN 80-89132-29-4.
 • HAVLÍK, R. – KOŤA, J. 2002. Sociologie výchovy a školy. In KRAJČOVÁ, N. 2004. Rodina ako činiteľ výchovy detí. In Kapitoly z teórie výchovy: Zborník príspevkov z medzinárodného vedecko – teoretického seminára „Aktuálne trendy v teórii výchovy“ (Prešov 2. – 3.10.2003), I. časť. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004. s. 223-228. ISBN 80-8068-255-0.
 • HLÁSNA, S. a kol. 2006. Úvod do pedagogiky. Nitra: ENIGMA, 2006. 360 s. ISBN 80-89132-29-4.
 • HORVÁTH, G. 2002. Niektoré aspekty rodinnej výchovy a drogovej závislosti. In Rodina a škola. ISSN 0231-6463, roč. 50, č. 1, s. 10.
 • HUDECOVÁ, A. – BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. a kol. 2008. Sociálna práca s rodinou. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008, 232 s. ISBN 978-80- 8083-597-2.
 • KLIMENTOVÁ, E. – KLIMENT, P. 2002. Sociální deviace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2002, 131 s. ISBN 80-244-0516-4.
 • KOLDEOVÁ, L. 2001. Druhy odmien a trestov. In Rodina a škola. ISSN 0231-6463, 2001, roč. 49, č. 9. s. 13.
 • KOMINAREC, I. – ŠUŤÁKOVÁ, V. – DARGOVÁ, J. 2004. Základy pedagogiky: Vybrané pedagogické problémy. 7. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004. 138 s. ISBN 80-8068-300-X.
 • KOMOROVSKÁ, V. 2002. Keď alkohol vstúpi do rodiny. In Rodina a škola. ISSN 0231-6463, 2002, roč. 50, č. 8, s. 14-15.
 • KOMOROVSKÁ, V. 2003. Výchova zdroj konfliktov. In Rodina a škola. ISSN 0231-6463, 2003, roč. 51, č. 2, s. 14-15.
 • KONČEKOVÁ, Ľ. 2005. Patopsychológia. 2. vyd. Prešov: LANA, 2005. 223 s. ISBN 80-89235-00-X.
 • KRAJČOVÁ, N. 2004. Rodina ako činiteľ výchovy detí. In Kapitoly z teórie výchovy: Zborník príspevkov z medzinárodného vedecko – teoretického seminára „Aktuálne trendy v teórii výchovy“ (Prešov 2. – 3.10.2003), I. časť. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004. s. 223-228. ISBN 80-8068-255-0.
 • KYRIACOU, CH. 2005. Řešení výchovných problémů ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2005. 152 s. ISBN 80-7178-945-3.
 • LACINOVÁ, L. – ŠKRDLÍKOVÁ, P. 2008. Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 160 s. ISBN 978-80-7367-442-7.
 • LENCZOVÁ, M. – LENCZOVÁ, T. 2001. O výchove v rodine. Zborník referátov z konferencie. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2001. 137 s. ISBN 80-968318-7-9.
 • MANNIOVÁ, J. 2000. Charakteristické znaky súčasnej rodiny, jej problémy a riziká. In Učiteľské noviny. ISSN 0139-5769, 2000, roč. 50, č. 2, s. 3.